Publikováno Napsat komentář

Historie a klimatické změny

Lucas van Falkenborch. Zima 1595

Lucas van Falkenborch. Zima 1595

Začněme tím, co je jasné: historie lidstva má své místo na planetě Země. A životní podmínky na této planetě určují mnohé z toho, co člověk může nebo nemůže, a stejně tak lidstvo. Jednou z těchto důležitých podmínek je klima Země a jejích regionů. Lidé se pyšní tím, že se naučili přizpůsobit jakémukoli klimatu, od rovníkového po polární. Přiznat, že ​​historie lidstva může záviset i na klimatických výkyvech, se zdálo být po dlouhou dobu téměř ponižující. V 70. a pozdějších letech však tuto otázku nastolila akumulace statistických informací a vývoj přírodních věd ve studiu klimatických procesů. Dnes můžeme tvrdit, že za posledních několik tisíc let se klima planety jako celku a jejích jednotlivých regionů (zejména Evropy) výrazně měnilo. Lidé středověku měli úplně jiné představy o normálním počasí a měnících se ročních obdobích než jejich dědici v 17. a 18. století. To určovalo povahu každodenního života, a tedy i základ pro jakékoli historické procesy. Bylo by příliš odvážné říci, že průběh historie je řízen zimními a letními maximálními a minimálními teplotami, ale skutečnost, že klimatické změny zanechávají své stopy v historii, je zcela zřejmá.


Středověké klimatické optimum
Jedním z nejvýznamnějších jevů, který si historici začali uvědomovat až ve druhé polovině 20. století, je tzv. středověké klimatické optimum. Období od začátku 9. do začátku 13. století bylo v Evropě znatelně teplejší než v 19. – 20. století. Současné globální oteplování možná překrývá rekordy z minulých tisíciletí, ale s jeho důsledky se setkáváme pouze posledních 20 – 30 let, a v takovém případě bylo klima stabilně teplejší po několik staletí.Důkazy toho lze získat z písemných historických pramenů. Záznamy o době sklizně obilí a hroznů zaznamenané v kronikách toho období ukazují, že sklizeň probíhala nejméně o tři týdny dříve než v 19. a 20. století. Zemědělství v mírném a teplém podnebí bylo méně rizikové. Ekonomiku středověkých společností, zejména v raných obdobích, zajišťovalo téměř výhradně zemědělství, což znamená, že existovaly podmínky pro to, čemu bychom dnes říkali bezkrizový rozvoj. Lidé byli méně postiženi neúrodami, jen zřídka hladověli a to znamená, že mohli žít relativně klidně a hromadit zdroje. I když klidný život ve středověku je samozřejmě vzhledem k pravidelným válkám a občanským sporům velmi relativní pojem. Ale rychlý růst měst, výstavba gotických katedrál, rozšiřování plochy orné půdy díky snižování podílu časově náročné práce v původních lesích a mnoho dalších jevů spojených s konceptem „vrcholného středověku“ jsou plodem čtyř století vývoje v relativně mírném a příznivém klimatu.

Průměrné teplotní odchylky ve 2. tisíciletí n. l. rekonstruované různými metodami. Tmavší čáry ukazují novější rekonstrukce.

Anglie byla v té době hlavním vývozcem vína. Jsou známy stížnosti francouzských vinařů, kteří požadovali zákaz dovozu anglického vína do Francie. Pěstováním vína se zabývali i ve východním Prusku, a dokonce i v severním Norsku. Samotná zemědělská oblast byla také výrazně posunuta na sever. Na Islandu, který začal být osídlován skandinávskými osadníky od roku 874, se ječmen pěstoval až do konce 12. století. Současná změna klimatu to umožňuje znovu – podle odboru pro výživu a zemědělství OSN začali islandští zemědělci za posledních 25 let obdělávat ječmennou půdu, která byla dříve využívána pouze jako pastviny. Přestože obdělávaná plocha byla podle roku 2008 pouze 5 000 hektarů, ječmen se opět stal jednou z islandských plodin. Po staletí se to zdálo neuvěřitelné! Toto je důležitý ukazatel hloubky současných změn klimatu.Samo osídlení Islandu bylo umožněno díky relativně mírnému klimatu. Aktivní expanze Vikingů směrem k severnímu Atlantiku od 9. století vedla k objevu a osídlení Faerských ostrovů, Islandu a Grónska. K tomu by nemohlo dojít, kdyby průměrná teplota v této oblasti byla o něco nižší. Jde tu totiž nejen o schopnost překročit severní Atlantik (s mírnějším podnebím bylo relativně méně bouří), ale také o cíl, pro který by se to vyplatilo. Vikingské expedice dokonce našly pozemky vhodné pro život a hospodaření v arktickém Grónsku – i když to bylo hlavně pro chov dobytka za podmínek blízkých kritickým: dobytek musel být držen v uzavřené stodole po dobu devíti měsíců v roce. Kolonie norských osadníků, založená Ericem Rudým v roce 986, existovala v Grónsku několik století.Evropa tehdy rozšířila hranice své civilizace za geografické hranice regionu. Začátkem 11. století se expedice Vikingů vedené Erikovým synem Leifem Ericksonem dostaly do Severní Ameriky. Osídlení sice nemohlo proběhnout kvůli nepřátelství místních kmenů, ale obyvatelé Grónska přesto pravidelně na břehy Severní Ameriky připlouvali – hlavně kvůli těžbě dřeva, jež v Grónsku nerostlo. Tyto příklady však hovoří spíše o extrémních mezích, které Evropě otevřelo staleté „klimatické okno“. Pro zbytek kontinentu to byl čas klidného a stabilního vývoje.Teplé klima Evropy však neznamenalo příznivé podmínky ve všech koutech planety. Stejné geologické a kosmické procesy způsobily v jiných regionech katastrofální nedostatek vody. Rekordní sucha se stala jedním z faktorů vedoucích ke zhroucení mayské civilizace ve Střední Americe v 11. století. Klima éry mohlo ovlivnit i další zásadní událost středověké historie: první třetina 13. století byla obdobím rekordního sucha v mongolských stepích. Nastala tedy situace, která vždy stimuluje invazi nomádů do zemědělských zón. V tomto případě se to mohlo stát impulsem pro kampaně Čingischána. Od 40. let 13. století totiž stepi kolem Volhy a Donu, dobyté jeho vojsky, skýtaly díky dostatku srážek po dlouhou dobu to, o čem mohou kočovníci jen snít – dostatek pastvy jejich stádům. To také vysvětluje, proč Bátú po podrobení Ruska nepokračoval v rozsáhlé invazi do Evropy, ačkoli zpočátku takové pokusy byly učiněny, ale motivace, která předtím poháněla vojáky Čingischána, nyní přestala působit. Klima v tomto případě tedy zachránilo Evropu.
Malá doba ledová

Gabrielle Bella, Zamrzlá benátská laguna. 1709

Středověké klimatické optimum v Evropě ustoupilo době zvané Malá doba ledová mezi začátkem 14. a polovinou 19. století. Dobou ledovou se jeví i ve srovnání s klimatem druhé poloviny 19. a 20. století, které považujeme za normu. Na vrcholu tohoto chladného období mezi 1645 a 1715 se teplota v Evropě a Severní Americe od této normy odchýlila asi o dva stupně. Aby se to nezdálo jako maličkost, připomínáme, že podle stejných ukazatelů se v současné fázi globálního oteplování zvýšila průměrná světová teplota o méně než jeden stupeň.Ochlazení bylo zaznamenáno v kronikách. U současníků to vypadalo, jako by se obvyklé počasí během několika let „zlomilo“ a začaly všechny druhy problémů. Ve Francii zaznamenávají kroniky počínaje rokem 1315 dlouhá období dešťů a nízkých teplot, což vedlo ke snížení anebo k úplné ztrátě výnosů. Zima roku 1322 se ve Francii a mnoha dalších evropských zemích ukázala jako zvláště chladná a poté se počasí s konečnou platností změnilo.Život v Evropě byl od 14. století těžší. Vinice chřadly, výnosy se snižovaly a hrozny dozrávaly mnohem později, čas sklizně obilí se posunul o několik týdnů. Květnové mrazy (dříve v Evropě téměř neznámé), dlouhé letní deště a časné podzimní mrazy se staly běžnými. Toto století je obdobím krize středověku; existovaly pro ni totiž i jiné důvody, včetně přelidnění: kvůli předchozím dlouhodobě příznivým podmínkám bylo najednou na stávající technologický rozvoj příliš mnoho lidí. Změna klimatu tento problém zhoršila a hlad byl stále častějším jevem.Zhoršující se klima zasáhlo nejsevernější výspu evropské civilizace a kolonie norských osadníků v Grónsku do konce 15. století zanikla. Co se tam v posledních desetiletích dělo, je prakticky neznámé. Jejich osud je jedním z historických temných tajemství a pokusy o jeho rekonstrukci se staly zdrojem mnoha příběhů o zániku lidských komunit v klimatické katastrofě. To, co však o středověkém Grónsku víme, neumožňuje si vytvořit obrázek nevyhnutelné klimatické apokalypsy, i když osud nejsevernějšího středověkého osídlení Evropanů byl ovlivněn několika faktory najednou.

Lucas van Falkenborch, Pohled na Antverpy se zmrzlým Scheldtem, 1590

V nejpříznivějších letech se skandinávské osady soustředily na dva pruhy země. První byl blíže k jižnímu cípu ostrova a nazývá se Východ. Druhý, Západní, postupoval daleko na sever k zálivu Disco a byl naproti Baffin Land, jednoho z ostrovů kanadského souostroví. Když Vikingové poprvé přistáli v Grónsku na začátku 11. století, byl obrovský ostrov neobývaný. O dvě století později se však na severu Grónska a na nejbližších ostrovech kanadského arktického souostroví usadily kmeny Inuitů (Eskymáků). Západní osada se stala místem směnného obchodu mezi Skandinávci a Eskymáky. Místní příze a železo, které osadníci získali z Norska, byly směňovány za mroží kly, které byly v Evropě vysoce ceněny. Obchod byl základem relativní prosperity grónských kolonií.Na konci 14. století se však dříve spolehlivý mechanismus zlomil. Kolonisté v roce 1370 západní osadu kvůli chladu a nástupu ledu opustili. Obvyklá kontaktní zóna, ve které probíhala výměna mezi Skandinávci a Inuity, zmizela a poptávka po mrožích klech v Evropě klesla – móda se změnila. Jako každý region, který závisí na dodávce jednoho produktu, se Grónsko ocitlo v krizové situaci a začátkem 15. století se tam norské obchodní lodě přestaly objevovat.Avšak dramatický obraz umírání zapomenutých osadníků hladem a zimou je zjevně výplodem fantázie spisovatelů. Archeologické vykopávky v místě opuštěného východního osídlení ukazují, že Grónsko mělo kontakt s Evropou i v 15. století: s největší pravděpodobností ho čas od času navštěvovali angličtí obchodníci a baskičtí piráti, poté navázali spojení s ostrovy severního Atlantiku. Nálezy fragmentů oděvů, burgundských klobouků a některých dalších pokrývek hlavy naznačují, že i v posledních desetiletích existence kolonie osadníci věděli o severoevropské módě. Nebyly nalezeny ani známky hladovění nebo katastrofy. Osadníci s největší pravděpodobností z Grónska prostě na lodích, které sem dorazily. Faktem však zůstává: Evropané, kteří vstoupili na ostrov v 11. století, zdejší nehostinné břehy opustili a až do 18. století se na ostrov téměř zapomnělo.

Hendrick Avercamp, Zimní krajina s větrným mlýnem, 1615

Vrchol ochlazeníNejdrsnější fáze Malé doby ledové nastala v 17. století. Změny klimatu zaznamenané v této době nás už nutí mluvit o klimatické krizi. Baltské moře bylo pravidelně zcela zamrzlé. V zimě 1620/1621 by dokonce i Bospor pokrytý ledem a několik týdnů lidé přecházeli mezi evropskou a asijskou částí Istanbulu suchou nohou. Čas sklizně ve Francii ve 40. letech 17. století se posunul o měsíc a vinařský průmysl v Evropě procházel těžkými časy. Když bylo tělo Karla I. popraveného v Londýně 30. ledna 1649 dopravováno na člunu po Temži k hrobce, člun téměř uvízl v ledu plovoucím po řece. A i později v 17. století byla Temže v zimě pravidelně pokrytá silným ledem. Jeden čas dokonce zamrzlou řeku v Londýně nazývali Broad Street; na ní byly zřízeny dočasné kiosky, obchodovalo se tu, organizovaly Mrazové jarmarky s karnevalem a fraškami, pořádaly se štvanice psů na býky.
Změny klimatu samozřejmě přitahují pozornost vědců. V roce 1614 se Renvard Cisat, botanik, archivář a historik města Lucernu, rozhodl napsat dodatky ke svému již dokončenému pojednání “Roční období”, protože jak uvádí „za posledních několik let vidíme velmi podivnou a překvapivou řadu změn počasí.“
Jedním z projevů nové klimatické reality zaznamenané v kultuře byly zimní krajiny nizozemských malířů, zejména 17. století (pravděpodobně nejslavnější z nich jsou „Lovci ve sněhu“ Petera Bruegela st.). V těchto letech se v Holandsku běžně vyskytovaly drsné zimy s množstvím sněhu a rybníky i kanály zamrzaly s takovou pravidelností, jako tomu nebylo nikdy předtím ani po.

Peter Bruegel st., Lovci ve sněhu, 1565

Na obranu Malé doby ledové lze říci alespoň to, že ze dřeva stromů rostlých v tomto jedinečně chladném období byly vyráběny housle Stradivari s jedinečnými akustickými vlastnostmi. Nedostatek plodin a hrozbu hladu to však současníkům nekompenzovalo. Ti se pokoušeli najít vysvětlení toho, co se dělo, a to znamenalo hledat viníka; na konci šestnáctého a v sedmnáctém století tak došlo k největší vlně „lovu na čarodějnice“. Nebývalou krutost způsobil obecný stres, který obyvatelé kontinentu prožívali.Ochlazení v Evropě vedlo ke změně počasí nejen na souši, ale i na moři. Hromadění arktického ledu u pobřeží Grónska změnilo cirkulaci atmosféry v severním Atlantiku a na konci 16. století se v severních mořích objevovaly zvláště silné bouře. Řada takových bouřek na podzim roku 1588 byla předurčena ke zničení Armady Invencible – „Neporazitelné Armady“, kterou nechal postavit španělský král Filip II. k invazi do Anglie. Po neúspěšném střetu s anglickou flotilou zastihla španělské lodi gigantická bouře a desítky jich byly vyvrženy na irské pobřeží. Právě tyto bouře proměnily nešťastný, ale stále ještě napravitelný neúspěch expedice Neporazitelné armády, která se hned zpočátku nedokázala probít řadami anglické flotily, ve skutečnou katastrofu.

Ludolf Bakhuitzen, Bouře na moři, 1690

Bouři, v níž byla zničena Armada, je věnována jedna z klasických studií britského klimatologa Huberta Lamba (1913 – 1997), který se zabýval rekonstrukcí počasí. Byl jedním z prvních, kdo nastolil otázku změn klimatu v historické éře. Lamb dospěl k závěru, že Armada čelila opravdu výjimečné bouři, která nemá v historii mnoho analogů. Takže slova španělského krále Filipa II. ve chvíli, kdy se dozvěděl zprávou o katastrofě Armady: „Poslal jsem své lodě, aby bojovaly s lidmi, a ne s větry a vlnami Pána,“ nejsou daleko od pravdy. Ukazuje se, že protivníkem španělské flotily, jež se vydala pokořit Anglii, byly klimatické cykly severního Atlantiku.

Jacob Fouquet. Zimní krajina, 1617

17. století bylo obdobím těžké krize v dějinách mnoha zemí. Smuta v Rusku, třicetiletá válka v Evropě, povstání Bogdana Chmelnického a následné ponoření Polska do propasti válek s Ruskem, Švédskem a Tureckem, řada povstání v Rusku, jejichž vyvrcholením se stala vzpoura Stěnky Razina, nepokoje a povstání v dalších částech Evropy – to vše jsou příznaky extrémně turbulentní a nestabilní situace na celém kontinentu. A významnou roli v tom hrálo zhoršení životních podmínek, hladomor a devastace zemědělství.Klimatické změny v 17. století měly zvláště závažný dopad na region východního Středomoří, a proto zasáhly i Osmanskou říši. Daňové doklady uvádějí, že v letech 1576 – 1642 se počet vesnic v Anatolii snížil o dvě třetiny a provincie byla prakticky vylidněna. I v mnoha regionech Balkánu došlo k významnému snížení počtu rolnických subjektů. Daňové platby, které říše obdržela, včetně od dříve velmi bohaté evropské části regionu, prudce poklesly. Začala krize, z níž se Osmanská říše už nikdy nedostala až do svého rozpadu po první světové válce.
Generál MrázJednou z nejzajímavějších otázek o dopadu klimatu na historii jsou vojenské kampaně „generála Mráze“. Do jaké míry mohlo drsné ruské zimní počasí ovlivnit výsledky vojenských kampaní? Pokud jde o populární představy, musíme se vždy vypořádat se zevšeobecněním a přeháněním, ale ani ty nejsou bez příčiny. Rčení o generálu Mrázovi se objevilo po katastrofě, která postihla Napoleonovu armádu po tažení roku 1812. Armáda se během měsíců zimního ústupu podél smolenské silnice téměř úplně rozpadla a velmi pravděpodobně k tomu přispěly právě nízké teploty. 

Adolph Northen, Napoleonův návrat z Ruska 

V zimě a na podzim roku 1812 však v Rusku kupodivu nelze hovořit o nějakém nebývalém chladu. Denis Davidov, šířící argument o mrazu jako vítězi nad Francouzi, předkládá výňatky z deníků a monografií napoleonských generálů Gasparda Gurno a Heinricha Jomini. Z nich je zřejmé, že počasí na podzim roku 1812 nebylo nijak zvlášť těžké a zima začala později než obvykle; například přeprava přes Běrezinu 26. – 28. listopadu proběhla za podmínek tání a chybějící led na řece a nespolehlivost bažinatých břehů na západním břehu způsobily Francouzům mnohem větší potíž než chlad. Kalamitou pak byla nutnost ustupovat napříč válkou zpustošenou oblastí, kde vojáci neměli co jíst a kde se schovávat před nejhoršími mrazy. Armáda se však nedostala do takové situace kvůli mrazu, ale kvůli špatné strategii a působení ruských vojsk.Lze si však vzpomenout, že při invazi do ruského státu čelil neobvykle chladné zimě i Karel XII. Zima 1708/1709 byla v celé Evropě velmi chladná, led spoutal benátskou lagunu a na území levobřežní Ukrajiny, kam přišla Karlem vedená švédská armáda, rovněž vládly nezvyklé mrazy. Protože nebyl schopen dobýt Poltavu, byl Karel nucen zřídit polní tábor pro přezimování a tak stav armády v době bitvy na Poltavě nebyl zdaleka ideální. Ale i zde události neovlivnil pouze mráz, ale také skutečnost, že caru Petrovi se podařilo odříznout Švédy od potravinových zdrojů.Názor, že mráz hrál nějakou roli v porážce německé armády poblíž Moskvy v roce 1941, je také sporný. Záběry z přehlídky 7. listopadu 1941, kdy vojáci oblečení v teplých uniformách stojí na zasněženém náměstí, jsou vnímány jako svědectví silného mrazu, ale ve skutečnosti bylo tohoto dne jen lehce pod nulou a po několika dnech dokonce začalo tání. Mráz v listopadu, kdy německá armáda zahájila poslední etapu útoku na Moskvu, dosáhl v průměrně -10°C, to znamená, že to nebylo pro cvičenou armádu neobvyklé, a skutečná zima s teplotami pod -30°C začala až poté, co Rudá armáda nastoupila do útoku.
Ledový dech vulkánůKromě dlouhodobých klimatických cyklů čelilo lidstvo také krátkým obdobím jedinečných klimatických podmínek, které zanechaly stopy v kolektivní paměti a ovlivnily historické události. Častěji jsou vzpomínány prudké změnu počasí k horšímu, pro což existují zjevná psychologická a ekonomická vysvětlení. Špatné počasí zasáhlo zemědělství a vyvolalo sociální nespokojenost. Dopad krátkých klimatických anomálií na společnost se však ne vždy projevil pouze na ekonomice: v některých obdobích lidské historie se tento faktor mohl stát rozhodujícím.Za příklad ostré klimatické anomálie, která měla obrovské důsledky pro historii Ruska, lze považovat hladomor v letech 1601 – 1603 za vlády Borise Godunova. Příčinou bylo ochlazení netypické dokonce ani pro Rusko v malé době ledové. 15. srpna 1601 začaly na území dnešního středního Ruska mrazy a 1. září už byla na mnoha místech souvislá sněhová pokrývka. Úroda byla téměř celá zničená. Následující jaro bylo tak chladné, že ozimy vůbec nevyklíčily. Prakticky na celý rok se většina Ruska stala nevhodnou pro život. Následoval hrozný hladomor – o nespočtu obětí svědčí záznam jednoho mnicha kláštera Josefa Volotského: „mrtvé na ulicích a silnicích už psi ani nežrali“. Lidé opouštěli své vesnice a utíkali se do měst a do relativně lépe prosperujících oblastí hledat jakékoli jídlo. To vše otřáslo sociální strukturou moskevského carství a stalo se jedním z detonátorů mnohaleté Smuty.Podle dnešních předpokladů byla katastrofa roku 1601 způsobena erupcí peruánské sopky Uaynaputina v roce 1600. Podle různých odhadů bylo do atmosféry vyvrženo 16 – 32 milionů tun sopečného prachu, což ztěžovalo zahřívání Země sluneční energií. Jak již bylo zmíněno, v té době bylo chladné počasí i v jiných oblastech Země – například v pobaltských regionech, ve Švýcarsku, Číně a dalších.Jednou z nejkatastrofičtějších erupcí ve známé historii lidstva však byla několikaměsíční erupce islandského sopky Laki trvající od června 1783 do února 1784. Na povrch bylo tehdy vyvrženo 15 kubických kilometrů čedičové lávy – více než při jakékoli jiné erupci. Lávový a sopečný plyn zničil ostrov a zabil asi devět tisíc obyvatel, téměř všechny ovce a asi polovinu krav. Začal masový hladomor, jehož oběťmi byla pětina populace. Erupce Laki se na islandských školách dodnes přednáší jako jedna z největších tragédií v národní historii. Sopečné emise však vedly ke snížení teplot na celé severní polokouli. Na jaře roku 1784 byl na dolním toku Mississippi pozorován nebývalý ledový drift – řeka unášela obrovské množství silného ledu, který se vytvořil během mimořádně kruté zimy na horním toku. Chladné počasí mu po určitou dobu nedovolilo roztát ani ve vodách Mexického zálivu. George Washington si na jaře roku 1784 stěžoval v dopisech, že jeho lidé byli uvězněni v Mount Vernon ve Virginii kvůli neprůchodným sněhovým závějím. Chladné a pro plodiny nepříznivé počasí trvalo ještě několik dalších let, což zvýšilo cenu chleba. Právě z této doby pochází známá věta přičítaná Marii Antoinettě o koláčích, které přece chudí mohou jíst místo nedostatkového chleba. Je to nejspíš apokryf, ale i legenda naznačuje, jak současníci spojovali ceny chleba a události, které o něco později vedly k Velké francouzské revoluci v roce 1789. Popel ze sopky na vzdáleném ostrově v severním Atlantiku se stal další kapkou, která porušila rovnováhu historie.A konečně, slavný „Rok bez léta“, 1816, je obdobím zvláště chladného počasí v mnoha částech severní polokoule, které bylo pravděpodobně způsobeno erupcí indonéské sopky Tambora v roce 1815. 70 000 místních obyvatel se stalo oběťmi této erupce, výbuchu sopečné kupole s tsunami a i nejodlehlejší oblasti trpěly následným ochlazením. V létě roku 1816 byly na mnoha místech Severní Ameriky a Evropy zaznamenány sněhové srážky a mrazy. Například v Německu, Irsku a Walesu vedlo chladné počasí a neustálé deště ke zničení úrody a hladomoru. Nicméně „rok bez léta“ nezpůsobil pády trůnů – nejspíš k tomu v Evropě právě přeorané napoleonskými válkami pro to chyběly další potřebné podmínky. Bez ohledu na to, jak lákavé jsou klimatické verze, základní historické vzorce platí „za každého počasí“.Chladné léto mělo také jeden docela neočekávaný důsledek – anglická spisovatelka Mary Shelley, která trávila letní měsíce roku 1816 ve Švýcarsku ve společnosti George Byrona a dalších přátel, byla kvůli špatnému počasí nucena zůstávat dlouho doma, a tak začala pracovat na slavném románu „Frankenstein, aneb moderní Prometheus“. Je známo, že se román zrodil z literární hry: mladí lidé, aby se nenudili, se rozhodli psát strašidelné příběhy a poté si je navzájem předčítali. Výsledkem této hry byl také příběh „Vampír”, napsaný lékařem a přítelem lorda Byrona, Georgem Poliodorim, který je dnes považován za zakladatele celého upířího žánru. Takže „rok bez léta“ přinesl Evropě kromě jiného i hororovou literaturu. Ačkoli rozkvět žánru přišel v jiné éře, s mnohem ostřejším pocitem blízké katastrofy, neočekávaný a nepříjemný posun v momentálním neobvyklém počasí patrně mohl vyvolat podobné pocity.To bylo jen několik málo příkladů toho, jak změna klimatu nebo neobvyklé povětrnostní události mohou ovlivnit lidskou historii. Fatálnost takového vlivu by samozřejmě neměla být přeceňována. Všichni lidé – i civilizace, kterou tito lidé tvoří – podléhají nejrůznějším faktorům a doba sklizně úrody nebo osvobození mořských proudů od ledu jsou jen některé z těch, na něž může společnost reagovat různě. Je však třeba si uvědomit, že klima, ve kterém žijeme, je plnohodnotným účastníkem a spoluautorem naší historie.

ZDROJ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..