Publikováno Napsat komentář

Ptačí lidé

Jak se tvořila a pracovala Matrice života na Zemi
Zaklonil jsem se na židli a snažil se představit si, jak vznikala a fungovala Matrice života na Zemi. Mé myšlenky se zatoulaly někam velmi daleko, poletovaly někde na nebesích a postupně začaly vykreslovat obraz dávnověku, hlubokého dávnověku… asi tak před 850 000 lety

Představil jsem si Zemi, která nedávno prodělala světovou potopu. Země, prožívající nezměrná muka, byla nucena pootočit svou osu o 6666 km, aby ze svého povrchu setřela civilizaci Atlanťanů, utápějící se v hříchu, a stala se z ní vodní pustina. Stlačená voda, která vystoupila z nitra země, pozvedla hladinu Světového oceánu. Zůstal jen Věčný kontinent chráněný vysokými horami. Severní pól, který se před potopou světa nacházel na Věčném kontinentu v oblasti hory Kailás, se posunul o 6666 km.


A podzemní svět, kde žili Nejlepší z Nejlepších ze všech pozemských lidských ras, si žil i nadále svůj překrásný život, život podle zákonů Čisté Duše. Velicí Mrtví, jejichž nesmrtelná těla nehybně seděla v Říši Mrtvých, rejdili v podobě osvobozených Duší podzemním světem, udivovali každého svými znalostmi Velikých zaklínadel a pomáhali všem řešit především energetické otázky. Lidé technogenní Šambaly, mezi nimiž se vyjímali desetimeTroví giganti Lemuřané, prováděli den co den svou tvořivou práci na uspořádání podzemního světa a používali při tom především energii kamene. Tito různorodí obyvatelé Sambaly, ať již to byli andělé, duchové, Lemuřané, Atlanťané nebo raní Arijci, se pravidelně dematerializovali a proměňovali se v ,koule a zkoumali nehmotný svět, přičemž zvláštní pozornost věnovali těm formám nehmotného světa, které střežily vchody do podzemního světa. Lidé ze Sambaly, mající schopnost přecházet pomocí zaklínadel z jednoho paralelního světa do jiného, pracovali tak, aby si paralelní světy pomáhaly navzájem. To hlavní, oč usilovali lidé ze Sambaly, bylo zachování Bohem stanovené rovnováhy v podzemním světě od ,mikro‘ do ,makro” a věnovali přitom pozornost i… každému podzemnímu pavoukovi. Je samozřejmé, že lidé ze Sambaly pozorovali svými kamennými periskopy svou bývalou Vlast – pozemský svět, kde ještě nepanují zákony Čisté Duše, kde je ještě mnoho bolesti a kde probíhá boj se všudypřítomným Ďáblem.

A jakmile bouře vyvolané Světovou potopou začaly utichat, přišel od Bohů shora tento povel:
,Nastal čas. Země má za sebou polovinu osudového kola apokalyps. Zbývají dvě otočky Země o 6666 km do jejího zániku. Je na čase postavit na místě bývalého Severního pólu v oblasti hory Kailás druhou Matrici života na Zemi, aby stvořila nový život na Zemi, který by soupeřil se životem starým. Noví lidé by se měli lišit od starých Udí tím, že budou platil smrtí za opomíjení zákonů Čisté Duše. Brzy obdržíte kámen Čintámaní s jeho devíti fragmenty, na nichž jsou zapsány informace o výstavbě druhé Matrice života na Zemi. Kámen vám přinesou dvě energie Lung a La. Stvořte nejprve stavitele Matrice.’

Mrtví, jejichž duše jsou do velké míry spojeny s Bohy, se dozvěděli jako první, že kámen Cintámaní byl už poslán na zem. Lidé ze Sambaly rychle prorazili široký průchod na zemský povrch v oblasti hory Kailás a čekali.
Kámen Cintámaní, vyslaný Bohy, se objevil na nebi v barvách duhy. Třpytící se svastika nesla na sobě obrovskou kouli. Jakmile se tato koule dotkla země, proměnila se v překrásnou a třpytící se kamennou pyramidku. Lidé ze Sambaly k ní vztáhli ruce a vtom zjistili, že pyramidka je schopna číst jejich myšlenky. Dialog s kamenem Cintámaní byl velmi jednoduchý. Stačí jen Kameni položit otázku a on okamžitě odpoví. Kromě toho se zjistilo, že kámen Cintámaní, po přečtení jejich myšlenek, dokáže lidi ze Sambaly nasměrovat na tu činnost, kterou Kámen potřeboval, aby splnil úlohu zadanou Bohy, kteří ho vyslali sem, na planetu Zemi.

Lidé ze Sambaly odnesli kámen Čintámaní společně s jeho devíti fragmenty do podzemního světa, zevnitř zakryli průchod a postavili Kámen na vysoký podstavec. První, co Kámen řekl, bylo to, že je nutné stvořit pracující stavitele druhé Matrice života na Zemi.
Podle plánu kamene Cintámaní postavili lidé ze Sambaly v podzemním světě komplex poměrně malých vícevrstvých pyramidek a pronesli zaklínadlo, které jim napověděl Kámen. Bozi zareagovali na tuto výzvu a poslali na tyto pyramidky v podzemním světě životodárnou Svastiku. Vtom se nad ústřední pyramidkou tohoto nevelkého komplexu objevila nehmotná koule, trochu se proletěla a proměnila se ve zvláštní nehmotnou bytost, podobnou ptákovi s červenýma planoucíma očima, dlouhým zobákem, krátkými křidélky a s rozdvojeným ocasem.

Tato bytost poletovala nad nimi a telepaticky jim sdělila: ,Vy, lidé ze Sambaly, kteří jste mne přivedli k životu pomocí kamene Cintámaní a postavením pyramidek, nebuďte zklamáni, že jsem se objevil. Budu vaším velmi potřebným pomocníkem, protože umím pracovat s kamenem mnohem lépe než vaše mechanismy, které uvádíte do pohybu pomocí vašich zaklínadel. Vy, velicí lidé ze Sambaly, mi můžete dávat libovolné příkazy, co mám dělat, a já to udělám. Já, stejně jako vy, použiji energii Času zkrystalizovanou v kameni, ale buduji používat mnohem rozumněji a chránit tak živý kámen před zbytečným poškozením. Nedivte se, že létám! Aby mohl někdo dobře pracovat s kamenem, musí umět létat. Pokud je podzemní průchod udělán ve tvaru potrubí, pak je lepší skrz něho letět, než se plazit. Vždyť vy, lidé ze Sambaly, také létáte podzemními průchody, když se dematerializujete a proměníte se v nehmotnou kouli. Všude, kde se objevíme, nás nazývají ptačí lidi, protože se podobáme ptákům. O nás se píší legendy, protože lidé vidí, jak umíme pracovat s kamenem, i když ve skutečnosti provádíme jen práci podle Božího plánu. A teď, lidé ze Sambaly, budeme provádět práce pod vaším vedením na velké stavbě druhé Matrice života na Zemi podle plánu, který vám poslali Bohové a který je zapsán v kameni Čintámaní. Teď, až dokončíme tento rozhovor, pyramidky v podzemním světě, které jste vytvořili také podle plánu kamene Čintámaní, abyste stvořili mne, ptačího člověka, opět začnou pracovat a vytvoří celou kohortu mých pomocníků, rozmanitých nehmotných bytostí, které mi budou pomáhat v práci s kamenem. Já nesmím být osamocen. Musím žít a pracovat se svými bratry – ptačími lidmi. Proto vy, lidé ze Sambaly, budete muset stvořit ptačí lidi pomocí těchto pyramidek v takovém množství, které je nezbytné pro výstavbu. Stačí jen pronést zaklínadlo – výzvu, aby životodárná Svastika opět zaktivovala pyramidky. Ale mějte na paměti, lidé ze Sambaly, že jakmile s námi budete pracovat během veliké výstavby druhé Matrice života na Zemi, budete si i nadále přát s námi pracovat ve jménu vzkvétání podzemního světa. A my si to budeme přát také, protože jsme stejně dobří jako jste vy, lidé ze Sambaly.
Po těchto slovech ptačího člověka začaly pyramidky, postavené v podzemním světě podle plánu kamene Čintámaní a stimulované Energií Svastiky, opět pracovat a začaly tvořit početnou skupinu rozmanitých netělesnýcli bytostí, pomocníků ptačího člověka. Nakonec lidé ze Sambaly vytvořili pomocí pyramidek celé společenství ptačích lidí.

Zobrazení ptačího člověka v jedné z jeskyni na Velikonočním ostrově. Stejné obrazy se nacházejí i na AI taj i a v Mongolsku.

Jakmile byla práce podzemních pyramidek u konce, lidé ze Sambaly pochopili, že mají pomocníky k práci. Tehdy Šambala, řídící se podle generálního plánu výstavby druhé Matrice života na Zemi, poslaného Bohy prostřednictvím kamene Cintámaní, začala pracovat na konkrétním projektu. Oh, kolik sporů bylo během toho! Oh, kolik času uběhlo! Ale nakonec byl projekt hotový.
Lidé ze Sambaly vyšli na zemský povrch a chladem se zatřásli. Ale Nejlepší z Nejlepších, jak se říká, na to nedbali. Nejprve postavili obrovský kamenný laser, který fungoval na energii pěti elementů a který byl schopen obrušovat celé horské hřbety. Pak vynesli z podzemí stroje, které se nazývají vadžra a které fungovaly na energii lidské myšlenky. Tyto stroje mohly při broušení horských hřebenů provádět jemnější práce než laser a byly velmi nápomocné při přesném vyřezávání pyramid, monumentů a zrcadel Času. Jakmile byla vnější práce u konce, lidé ze Sambaly požádali ptačí lidi a jejich netělesné pomocníky, aby provedli práce vnitřní. Ptačí lidé a jejich pomocníci se pustili do práce. Aby vnitřní práce probíhaly rychleji, zvětšili lidé ze Sambaly pomocí již zmíněných pyramidek množství ptačích lidí a jejich pomocníků.

Jeskyně – potrubí (Velikonoční ostrovj. Podle legend je stavěli ptačí lidé.

To nejdůležitější, co se od ptačích lidí vyžadovalo, bylo to, aby se z pyramid, monumentů a zrcadel Matrice staly útvary vícevrstvé, a to tak, aby každá vrstva obrovských pyramid zaujímala přesné místo s přesností do jednoho mikronu.
Ptačí lidé pracovali velmi zajímavě. Nepoužívali žádné mechanismy typu fréz, vrtaček nebo laserů, ale působili na kámen pouze psychickou energií. Ptačí lidé dematerializovali kámen tak, že ho proměnili v energii času a pak ho znovu materializovali, přičemž změnili jeho tvar, velikost a hustotu. Například při výstavbě trubek, vedoucích z podzemního světa na zemský povrch, ptačí lidé nejprve dematerializovali kámen podle průměru vytvářené trubky, dále proměnili dematerializovaný kámen v materializovaný ve tvaru hladkých zaoblených valounů a ty silou vtlačovali do stěn potrubí a tím je zpevnili, a pak ze zbývající dematerializované energie kamene dělali také materializací něčeho podobného keramice, čím obložili vnitřní část podzemního potrubí.

Oh, kolik takových trubek museli ptačí lidé naklást z podzemního světa k základnám těch pyramid, monumentů a zrcadel Času, které vytvořili lidé ze Sambaly obrušováním hřebenů v oblasti hory Kailás!
Nejtěžší ale bylo to, aby každá pyramida, monument a zrcadlo byly vícevrstvé. Ptačí lidé, kteří měli přístup z podzemí, museli nanést miliardy vrstev. A tímto způsobem dělali všechno.
Ptačí lidé vstoupili z podzemí téměř do pyramidy, monumentu nebo zrcadla a dematerializovali kámen pod povrchem a z ,dematerializované kamenné energie vytvářeli materializací bloky, které z důvodu pevnosti ukládali do úhledných řad. Ze stejné ,kamenné energie vytvořili hmotnou desku – vrstvu, kterou uložili s přesností jednoho mikronu pod bloky. Na každou vrstvu ptačí lidé navíc nanášeli speciální různobarevné ornamenty podle plánu stanoveného programem kamene Čintámaní.

Ornamenty se zabývali i lidé ze Sambaly, kteří je nanášeli na vnější povrch pyramid, monumentů a zrcadel Matrice. Stejně jako ptačí lidé věděli, že ornamenty jsou určeny k zavedení rozmanitosti do každé životní formy, kterou vytváří každá vrstva pyramidy, monumentu nebo zrcadla… například, aby kočky nebyly jen černé, ale také rezavé, šedivé, bílé a tak dále. Kromě toho, když lidé ze Sambaly vytvářeli ornamenty podle programu kamene Čintámaní, malovali pyramidy, monumenty a zrcadla Matrice různými barvami: v západní zóně červenou, v severní zóně zelenou, ve východní modrou a v jižní zóně žlutou barvou. Ústřední pyramidu Matrice – Kailás – lidé ze Šambaly vymalovali barvami duhy a její horní část bílou barvou. Věděli, že každá barva představuje kód té či oné životní formy nebo toho či jiného těla: červená barva je kód těla Času, zelená těla Éteru, modrá těla Vody, žlutá těla Hmotného a bílá je kód systému Thigle.
V té době pracanti – ptačí lidé z podzemí stavěli pyramidy, monumenty a zrcadla vrstvu za vrstvou. Oh, kolik času uběhlo, než byla výstavba vícevrstvých pyramid, mo- numentů a zrcadel dokončena. Ptačí lidé byli hrdi na svou kolosální práci.
Po u končení této práce přistoupili lidé ze Sambaly spolu s ptačími lidmi k rozšíření Vara- ohrazeného města, nacházejícího se pod horou Kailás, kam ještě před Světovou potopou Nejlepší z Atlanťanů a raných Arijců zanesli semena všeho živého, co je na Zemi. V důsledku toho vybudovali obrovské podzemní město, které mělo sloužit jako první podzemní obydlí, kde se osoba přijata do podzemního světa Sambaly, v němž vládnou zákony Čisté Duše. Lidé ze Sambaly společně s ptačími lidmi sloučili podzemní město s podzemním světem Sambaly a udělali také tři východy na zemský povrch – na vrcholu hory Kailás, v západní stěně Domu šťastného kamene a na vrcholu jedné z pyramid, který zakryli obrovskou sochou čtoucího člověka. Pod sochu čtoucího člověka lidé ze Sambaly umístili úkryt zlatých desek, na kterých byla popsána historie výstavby Druhé Matrice života na Zemi.

Lidé ze Šambaly, prostí a čistí jako děti, samozřejmě ve svém nádherném podzemním světě oslavili dokončení prací na budování Druhé Matrice života na Zemi. Oh, kolik asi bylo proneseno zanícených slov! Oh, kolik asi bylo radosti! Všichni postupně přicházeli k Velkému kameni Čintámaní, který stál na podstavci v podzemním světě, a s láskou ho hladili s vědomím toho, že je vyslancem Bohů. Ptačí lidé vesele létali kolem a jejich švitoření připomínalo nádhernou píseň.
Zakrátko, když nastal čas, vynesli lidé ze Šambaly kámen Čintámaní na zemský povrch a postavili ho na vysokou věž ze tří sloupů do speciálně vytvořené pyramidky. Lidé ze Šambaly věděli, že tento božský kámen bude sloužit i nadále a umožní jim číst myšlenky pozemských lidí, aby… aby, pokud jim to Bohové dovolí, pomohli těm, kteří bojují s Ďáblem ,v přední linii”, a poslali některému ze světových vůdců s čistou duší devátý fragment kamene Čintámaní, který pak povede pozemské lidi vpřed po cestě Dobra.

Lidé ze Šambaly věděli, že Druhá Matrice života na Zemi zrodí Nové Lidi. Ale… ale velmi dobře věděli, že Staří Lidé, zrození První Matricí, kteří cestou výběru vytvořili společnost Nejlepší z Nejlepších v podzemním světě Šambaly, ještě ,neřekli své poslední slovo. Lidé ze Šambaly si uvědomovali, že po poslední Světové potopě ze Starých Lidí zbyla jen ,semena, zachovaná v ,ohrazeném místě jménem Vara, a že je nutné Staré Lidi znovu naklonovat. Ale lidé ze Šambaly byli přesvědčeni o tom, že se znovuzrození Starých Lidí uskuteční, určitě se uskuteční, jak tomu bylo již po předchozích Světových potopách, protože Bohové poslali společně s hlavním kamenem Čintámaní jeho osm úlomků (z devíti), v nichž je zapsán program znovuzrození Starých Lidí…, které se skládá z osmi fází. A lidé ze Šambaly vytvořili skupinu svých vědců, kteří se touto otázkou zabývali stovky tisíc let, aby mohl Starý Člověk rovnoprávně soutěžit s Novým Člověkem ve prospěch rozkvětu života na Zemi.

A tak nastal den spuštění Druhé Matrice života na Zemi. Sváteční nálada vládla v celém podzemním světě. Lidé ze Šambaly byli hrdi na to, že ne mimozemšťané, ale oni – děti Země – postavili Druhou Matrici. Lidé ze Šambaly se samozřejmě trochu obávali toho, že se na Zemi objeví záhadný Nový Člověk… zatím ještě nepředvídatelný Nový Člověk, jehož život bude mít na starosti opět Šambala – veliká Šambala, skládající se ze ,smetánky Starých Lidí. Lidé ze Šambaly ale věřili ve výpočet Bohů a doufali v to, že postavili Druhou Matrici správně.
Lidé ze Šambaly pronesli během slavnostního obřadu zaklínadlo, kterým se obrátili k Bohům a… pak to začalo.

Svým jemně energetickým zrakem lidé ze Sambaly uviděli na nebi obrovskou otáčející se Svastiku. Přiblížila se k postavené Druhé Matrici života na Zemi a jakoby se stočila, vešla dovnitř ústřední pyramidy jménem Kailás. Uběhl nějaký čas a pyramida Kailás se zatřpytila barvami duhy. Tato záře se zesilovala až k vrcholu Kailásu, kde převládala oslepující bílá barva. Pak začala zářit západní zóna Matrice, kde převažovala červená barva, která jakoby pulzovala a přecházela od jedné pyramidy k druhé. Intenzita červené záře dosáhla svého vrcholu, když dosáhla Zrcadel Času. Nikdo z lidí ze Sambaly ještě neviděl tak jasně červenou barvu stlačeného Času. Jako další se rozzářila severní zóna, zasvítila zelenou barvou… tak nádhernou, přenádhernou, že ani jedna podzemní rostlinka, oživovaná paprsky vnitřního Slunce, se nemohla vyrovnat kráse zelené barvy. Pak začala svítit východní zóna Matrice, zazářila modrou barvou ve všech jejích odstínech, ale tak jasných, jaké se nenajdou ani v barvách podzemního oceánu.

jako poslední zazářila jižní zóna Matrice, zasvítila žlutou barvou, která zdaleka nepřipomínala barvy podzimu, ale byla veselá, radostná a nasycená.
Matrice života na Zemi nabízela překrásný pohled. A lidé ze Sambaly a kolem nich létající ptačí lidé byli hrdi na to, že Bohové ocenili jejich práci a poslali svou Energii Svastiky, aby zažehla Matrici.
Vtom sc barvy zón Matrice začaly přemísťovat a otáčet se zleva doprava. Otáčení se zrychlovalo, zrychlovalo a… brzy se celá Matrice proměnila v otáčející se kolo, třpytící se všemi barvami duhy.
„Nyní začne fungovat princip 108. kontroly,“ řekl dohlížející hlavní vědec Sambaly. „Teď díky božské energii Svastiky probíhá proces tvorby všeho Živého… všeho Nového Živého… na Zemi v nehmotné variantě. Každá vrstva pyramidy, monumentu a zrcadla vydá své netělesné dítě včetně životní formy Času, životní formy Éteru, životní formy Vody a životní formy Hmoty neboli Hmotného Života. Naše Matrice je připravena vydat biliony životních forem, které budou žít ve čtyřech světech – ve světě Času, ve světě Éteru, ve světě Vody a v Hmotném světě. Ale každé tělo bude určitě ve čtyřech verzích, protože zákon Čtveřice je Božský Zákon. A tato ,čtverá těla, která budou mít zatím ,nehmotný, správněji dematerializovaný charakter, nyní procházejí 108. kontrolou kruhů, to znamená, že každá rodící se bytost, obrazně řečeno, prochází 108-krát přes všechny zapojené pyramidy, monumenty a zrcadla Matrice, aby každé ze čtyř těl každé bytosti fungovalo zaručeně spolehlivě, ať již tělo Času, tělo Éteru, tělo Vody nebo tělo Hmotné. Zóna Času zaručuje spolehlivost práce těla Času, zóna Éteru zajišťuje spolehlivost Éterického těla, zóna Vody zajišťuje spolehlivost práce Vodního těla a zóna Země zajišťuje spolehlivost práce Hmotného těla. Brzy půjde 108. kruh. Zapněte zrak Volného Času!
Lidé ze Šambaly rychle pronesli zaklínadlo, zapojili zrak světa Volného Času, umožňující vidět Duchy… a uviděli, že Bohové, velicí Bohové, již shromáždili kolem Matrice biliony Duchů, připravených vletět do vytvářených těl Nového Živého na Zemi… a nejenže je shromáždili, ale již před tím, než Matrice vydala biliony Nových Těl, určili, který Duch vletí do kterého těla a dali mu určitou úroveň Vědomí v Novém životě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..