Posted on Napsat komentář

Zlý bůh BAAL (Bál) – sloužíme mu i dnes?

Božstvo Baal (Bál)/Šamaš (Shamash)/Nimrod a oběti lidí i zvířat v našem současném světě

Bál/Šamaš/Nimrod

Bál je jméno, za kterým se schovávají Reptiliáni, což vysvětluje všechny lidské oběti.

Bál je židovsko-křesťanský démon. V zednářském rituálu „Royal Arch Degree“ (13. stupeňskotského ritu) je to posvátný bůh zednářství a je uctíván jako Jah-Bal-On nebo Jabulun (Jahbuhlun). BUL = Bál. Takže svět je řízen uctívači Bála, jak to dokazují masové vraždy – viz např. odkaz na seznam masových vražd zde: Mass Murder Inc.

«

Seznam genocid v různých státech světa zde – v angličtině:

http://www.whale.to/b/genocide_h.html

«

figurka-baala

Broznová figurka Baala s Frygijskou čapkou, 14.-12. st. př. n. l., nalezeno v oblasti Ras Shamra (starověký Ugarit, dnešní SÝRIE). Souvisejí dnešní válečné konflikty v Sýrii s tímto bohem?

«

Chrámy pro Bála – tak těmi jsou vlastně „jatka“, „masné práce“ a „masakry“, přičemž vedlejšími oběťmi tohoto je i 300 milionů zvířat ročně, obětovávaných ve jménu korporačního lékařského „výzkumu“ – známého jako vivisekce.

«

Více o vivisekci a experimentech na zvířatech zde – v angličtině:

http://www.whale.to/y/viv1.html

«

Pak tu máme roční oběti krav kvůli tuberkulóze, což je jedna z vedlejších „výhod“ korporačního výrobního chovu dojnic, jaká je zcela populární v Anglii, a to pod záminkou kontrolování nemocí, pak tu máme ještě BSE, Creutzfeldt-Jakobovu chorobu, korporační pesticidy či slintavku a kulhavku, kdy jatečná zvířata a dobytek je zastřelen přímo pod vaším nosem a pak spálen.

Korporační medicína, tzv. alopatie, je nejčastější příčinou smrti člověka se 780 000 iatrogenníchsmrtí (iatrogenní – způsobené přímo lékařským vyšetřením či ošetřením – pozn. překl.) v USA každý rok – a s dětskými úmrtími a onemocněními v souvislosti s očkováním.

Podvod s AIDS je také určen k tomuto cíli, více viz „Vylidňování a HIV“ od Jona Rappoporta(Depopulation and HIV by Jon Rappoport).

Bál/Baal stojí za agendou vylidňování lidí/depopulací, dalším otravováním jedy a zabíjením lidí. Je toreptiliánská entita nacházející se za Velkým bratrem (Big Brother), rovněž známý jako „Oko Saurona“. Samozřejmě, že je alergický na orgonity. Miluje DOR (smrtící orgonové záření – pozn. překl.) a všechny negativní emoce. Jednou z hlavních obran Bála je ateismus: když Bůh neexistuje, pak z toho vyplývá, že také nemůže existovat žádný ďábel – což Bálovi skvěle vyhovuje.

«

Quetzalcoatl totéž

Aztékové věřili, že Quetzalcoatl vytvářel války, aby se tak poskytlo jídlo a pití pro bohy. Michael Harner, ve svém článku z roku 1997, „Záhada aztéckých obětí“ (The Enigma of Aztec Sacrifice), odhadujepočet osob, jež byly obětovány v centrálním Mexiku v 15. století, až na 250 000 ročně. To rovněž navyšuje důvěryhodnost oné teorie, že Bál je singulární název pro negativní Reptiliány.

Jinak Baal samotný je také znám jako: Gaia, Bafomet, Lucifer, Moloch, ďábel, Satan, Tezcatlipoca,Reptiliáni.

«

Více také v článku Stephena Knighta „JAH-BUL-ON“ – v angličtině zde:

http://www.whale.to/b/knight.html

«

symbol-2

Artefakt, který se našel ve svatyni svatých v pohanském chrámu v kanaánském městě Azor (Hazor/Hatzor) v severním Izraeli, který se datuje do r. 1400 př. n. l. Je popsán takto: „Čedičový obětní stůl ve tvaru sloupu, s vyřezávaným symbolem boha bouře Bála na své straně. Tímto symbolem byl KRUH S KŘÍŽEM UPROSTŘED.“

«

symbol

KRUH S KŘÍŽEM UPROSTŘED – symbol Baala

«

svaty-petr

Svatopetrské náměstí, hlavní náměstí Vatikánu, symbol Baala je zde uvnitř symbolu Ištary a v jeho středu je umístěn Egyptský obelisk – to vše reprezentující pohanské uctívání slunce.

«

Související kniha o šesticípé hvězdě:

Kniha „Šesticípá hvězda: její původ a použití“ od Dr. O. J. Grahama (Six-Pointed Star: Its Origin and Usage):

  • První zmínka o této hvězdě byla v Knize proroka Ámose (5:26), u cesty z Egypta do Kanaánu.
  • Pak v 922 př. n. l., když se Šalamoun oženil s dcerou Faraóna a začal se zabývat magií a čarodějnictvím a postavil oltář Aštoretě (manželka Bála – pozn. redakce) a Molochovi. Kniha vystopovala šesticípou hvězdu z Egypta k Šalamounovi, k arabské magii a čarodějnictví, a pak k použití u druidů (odkazy jsou v knize zdokumentovány).
  • Kniha sleduje tuto hvězdu v rámci jejího používání ze strany zednářů k Mayerovi Amschelu Bauerovi, který v 17. století změnil své jméno, aby mohl zobrazit červenou šesticípou hvězdu (neboli štít), která mu visela na jeho dveřích v Německu – a tímto způsobem započal rodinu „červeného štítu“ (Red Shield) neboli Rothschild.
  • Prozkoumání této rodiny pokračovalo k jejímu erbu zbraní, ke kabale, astrologii, k Hitlerovi a jeho použití žluté šesticípé hvězdy pro všechny Židy během holokaustu, k sionistickému symbolu a nakonec k vlajce Izraelského státu a dál.
  • Vzhledem k tomu, že se tento symbol skládá z šestky v rámci šestky a další šestky (6 bodů, 6 trojúhelníků, 6 stran šestiúhelníku uprostřed), výzkum se také podíval na proroctví 666 v knize Daniela – co se týče „tvrdohlavého krále“ (anti-Krista) a „znamení šelmy“.
  • Je rovněž popsán naopak biblický význam čísla sedm a biblický popis skutečného Mesiáše a sedmiramenného svícnu (menory), který dal Bůh synům Izraele jako symbol věčné smlouvy (o které se také hovoří v Novém zákoně).
  • Veškeré zdroje jsou popsány v dolní části každé stránky, takže si to čtenáři mohou snadno najít a sami zkontrolovat.

kniha-hvezda

«

Další informace o Bálovi:
Bál (Ba’al) je jméno, které se používá v Bibli a které běžně odkazuje na modly, jež byly uctívány Židy a také v mnohých národech kolem nich při mnoha příležitostech – těsně před morálním úpadkem…

Uctívání Bála obvykle zahrnovalo sexuální aktivitu a také oběti dětí (prvně narozených a „jedináčků“).

Bál: tento démon může udělat vnitřní věci neviditelnými.

Může vypadat jako kočka Šklíba (tj. smyšlená kočka, která byla popularizována Lewisem Carrollem v knize „Alenka v říši divů“ a je známá pro svůj výrazně zlomyslný úsměv – pozn. překl.).

Co dělá Bál, to odpovídá tomu, jak věci mizí v příběhu Alenky z říše divů, kde zůstanou jen zlaté předměty.

Hovoří chraplavě, může se objevit jako ropucha, kočka, muž nebo všechno naráz.

Vládne nad 66 legiemi démonů.

biskupove

Nosí katoličtí biskupové symboly Bála/Šamaše? Více k tomuto zde – v angličtině: http://www.aloha.net//~mikesch/verita.htm

«

Bál je král-démon/královský démon, který vládne na východě a je důležitý pro zednáře.

Hlubší náhlédnutí do modelu chování iluminátů od Fritze Springmeiera a Cisca Wheelera zde: Deeper Insights into the Illuminati Formula by Fritz Springmeier & Cisco Wheeler.

Jeho jméno je používáno v celé Bibli pro hlavního boha nebo božstvo Kanaánu. Toto jméno byl původně přívlastek, který se vztahoval na boha bouřky Adada (Hadad). Technicky, Bál byl podřízený bohu jménem El. Bál je zdokumentován v textech Ebla (první polovina 2. tisíciletí před naším letopočtem). Před dobou destiček Ugaritu (14. století před naším letopočtem) se Bál stal vládcem vesmíru. Destičky Ugaritu ho zaznamenaly jako šéfa božstev Kanaánu. Je zdrojem života a plodnosti, nejmocnější hrdina, pán války a přemožitel boha Jama (Yam).

samas

Symbol Bála/Šamaše

«

medailon

Medailon z pavilonu Vatikánu na výstavě World Expo 1988 – zobrazuje tzv. monstranci – podobnou symbolu Šamaše/Bála

«

mince

Vatikánská zlatá mince – 100 lir. Symbol Baala je zde za hlavou postavy zosobňující Krista.

«

V Kanaánu bylo mnoho chrámů věnováno Bálovi a jméno Bál (Baal) se často přidávalo k dané lokalitě, například: Baal-Peor, Baal-Azor, Baal-Hermon. Kult Bála pronikl přes celý Izrael a občas vedl k synkretismu (tj. sloučení nebo pokus o sloučení různých náboženství, kultur či myšlenkových směrů – pozn. překl.).

V žalmech je Jahve popsán jako Bál a jeho sídlo je na hoře Sefon (Zion) – což je místo Bála v mytologii Kanaánu. Praxe posvátné prostituce se zdá být spojena s uctíváním Bála v Palestině – a tento kult byl vehementně odsouzen proroky, zejména Ozeášem a Jeremiášem.

Opovržení, které tento kult obdržel, pravděpodobně vysvětluje výměnu Izbozeta (Ish-bosheth) za Ešbála (Esh-Baal); Jerubešeta (Jerubbesheth) za Jerubaléma (jméno Gedeona) – a dále Mifibozeta (Mephibosheth) za Merib-Bála (Merib-baal).

Substituovaný výraz pravděpodobně znamená „hanba“.

Stejné opovržení je zřejmé z použití pejorativního názvu Belzebuba (Baal-zebub, viz také Satan).

Bál z 1. Kroniky je asi stejný jako Rama (Ramah).

Příbuznými jmény Bála v jiných semitských jazycích jsou Bel (v babylonském náboženství) a také koncovky týrských jmén Jezabel, Drubal (Hasdrubal) a Hannibal.

Zdroj citace:

Encyklopedie Columbia, šesté vydání, Autorská práva © 2004, Columbia University Press. Licencované ze strany Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Všechna práva vyhrazena.

«

baal-hadad

Pohanské ztvárnění slunečního božstva Baala-Hadada

 

monstrance

Veškeré římsko-katolické monstrance v sobě obsahují vzdání holdu bohu Babylónu, jako kdyby napodobovaly babylónské uctívání slunečního boha BAALa

 

Eliphas Levi, satanista z devatenáctého století, jehož díla inspirovala spisy Alberta Pikeho, Suverenního velmistra mezinárodního zednářství, nadšeně hlásí:

Pentagram se dvěma rohy nahoru představuje Satana nebo kozu sabatu. Roh, který míří směrem dolů přirozeně představuje démona, což znamená intelektuální subverzi/rozklad, nepořádek a bláznovství.

Esotericky, hvězda symbolizuje člověka jako boha, jako ztělesnění vesmíru. Také to znamená slovoSirius, „psí hvězdu“ nebo planetu, kde bydlí Satan. Dále to znamená „Thór“, který je starobylým severským bohem a představuje Bála nebo Bela – démonického boha, o kterém se Starý zákon často zmiňuje výsměšným stylem. Stejný „bůh hvězdy“ byl uctíván v Egyptě a synové Izraele, když se potulovali v poušti, také padli pod jeho hypnotickou moc. Říkali mu Moloch, Chiun a Remfana. Prorok Ámos káral židovské modloslužebníky za tuto bezbožnou svatokrádež:

Ale vy jste nesli svatostánek vašeho Molocha a Chiuna, svatyni vašich obrázků, hvězdu svého boha, kterou jste si pro sebe vytvořili. (Ámos 5:20) 

«

Více k tématu hvězdy a magie zde – v angličtině:

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica26.htm

«

Belzebub (Baal-Zebub) je úmyslné hebrejské zkreslení jména boha Akarona ve 2. Králové. V evangeliích Marka a Lukáše se nachází Beelzebul – řecká forma epitetu Baal-Zebul [Prince Bal]. Viz Baal a Satan. (http://www.questia.com/library/encyclopedia/baal_zebub.jsp)

Starověký řecký historik Diodorus hlásí, že královna Semiramis postavila 37 metrů vysoký obelisk v Babylonu, který byl spojen s uctíváním slunce a zosobňoval falus slunečního boha Bála nebo Nimroda. Někteří badalelé zednářství tvrdí, že zednářské slovo „obelisk“ doslova znamená „Bálova hůl“ nebo „Bálův orgán k reprodukci“. To je z toho důvodu, že obelisk rovněž zastupuje pokrevní příbuznosti iluminátů – podle Davida Ickeho.

Na Štědrý den v roce 1907, mnoho let před tím, než se hákový kříž stal symbolem Třetí říše, Lanz a další členové ONT (Ordo Novi Templi = Řád nových templářů – pozn. překl.) vyzvedli vlajku s hákovým křížem nad hradem, který si Lanz koupil k ubytování řádu templářů (Goodrick-Clarke: 109). Lanz řekl, že si zvolil hákový kříž, protože to byl starověký pohanský symbol Wotana, boha bouří (Cavendish: 1983). WOTAN, inspirace pro „Storm Troopers“ (útočné vojáky), byl germánským ekvivalentem Bála ve Starém zákoně a Dia v řecké kultuře. Waite konstatuje, že to bylo přes Lanze, kdy se Hitler dozvěděl, že většina jeho hrdinů z historie byli také „praktikující homosexuálové“ (Waite, 1977: 94f).

O homosexualitě mezi nacisty – v angličtině – zde: The Pink Swastika by Scott Lively and Kevin Abrams.

«

credo

Šaman Credo Mutwa neohroženě hovoří o Reptiliánech

«

Africký šaman Credo Mutwa v rozhovoru o Jabulonovi, vedoucím afrických Chitauli/Reptiliánů:

Jabulon, pane, je velmi zvláštní bůh. Je údajně vůdcem Chitauli (podle Davida Ickeho to jsou afričtí Reptiliáni – pozn. překl.). Je to bůh, o kterém jsem zjistil – ke svému velkému překvapení, že ho obzvláště uctívají určité skupiny bílých lidí. My o Jabulonovi víme po mnoho, mnoho staletí – my černoši. Ale já jsem byl překvapen, že existují běloši, kteří také tohoto boha uctívají. A mezi těmito lidmi jsou lidé, které mnozí obviňují za všechny věci, které se na této Zemi staly – zednáři.

Jsme přesvědčeni, že Jabulon je vůdce Chitauli. On je tím Starým (bohem). A jedno z jeho jmen v africkém jazyce je Umbaba-Samahongo: „Pan král, velký otec hrozného oka/očí“, protože věříme, že Jabulon má jen jedno oko a pokud ho otevře a podívá se na vás, tak zemřete.

Je řečeno, že Umbaba utekl z východního území během boje o moc s jedním ze svých synů anašel útočiště ve střední Africe, kde se schovává v jeskyni hluboko pod zemí. A je to zajímavá věc, protože je rečeno, že je pod Měsíčními horami v Zaire veliké město mědi, které má tisíce zářících budov. A tam přebývá bůh Umbaba nebo Jabulon. A tento bůh čeká na den, kdy bude povrch Země vyčištěn od lidských bytostí tak, že on a jeho děti, Chitauli, budou moci vyjít ven a užívat si tepla Slunce.

On je šéfem Chitauli. A stejně jako Satan žije v domě v podzemí, kde vždy hoří velké ohně, aby ho udržovaly v teple. Vzhledem k tomu – jak nám bylo řečeno, že po velké válce, kterou bojovali s Bohem, se stali „chladnokrevnými“ a nesnašejí mrazivé počasí, což je také důvod, proč potřebují lidskou krev. A také kolem sebe vždy vyžadují stálý oheň.

Rozhovor se šamanem v angličtině zde: „CREDO MUTWA On Alien Abduction & Reptilians“

«

Dále o Bálovi:

V rituálu oslavování jména Velkého architekta vesmíru je odhaleno, že tímto jménem je JAH-BUL-ON …

BUL = Bál, starověký bůh Kanaánu, bůh plodnosti spojený s „nemorálními obřady, napodobujícími magii“.

Bál, samozřejmě, byl „falešný bůh“, s nímž Jahve soutěžil o oddanost Izraelitů ve Starém zákoně.

Ale nedávno, během století vzniku zednářskáho boha, démonolog, John Weir ze šestnáctého století, identifikoval Bála jako ďábla. Tento groteskní projev zla měl tělo pavouka se třemi hlavami – muže, ropuchy a kočky.

Popis Bála, který se nachází v Plancyho slovníku čarodějnictví (Plancy’s Dictionary of Witchcraft) je zvláště výstižný, když ho zvážíme ve světle tajnůstkářského a podvodného charakteru zednářství:

Jeho hlas byl drsný a své následovníky učil lsti, mazanosti a schopnosti stát se neviditelnými. (viz zde: JAH-BUL-ON by Stephen Knight)

«

baal-obraz

Lana Shen (Shen-ropes). Zrestaurování obrazu boha Slunce a chrámu. Jedná se o destičku z počátku 9. století před naším letopočtem, která zobrazuje babylónského boha Slunce Šamaše – sedícího na pravé straně, který drží emblémy své autority – žezlo a prsten/kruh. Král se dvěma účastníky je na levé straně. V centru na oltáři je velká čtyřcípá hvězda představující Slunce, s dalšími malými vlnitými paprsky mezi body. V hebrejštině slovem pro Slunce je: šemeš (Shemesh, sheh’-mesh); z nepoužívaného slovního kořenu, který znamená: brilantní; Slunce – což naznačuje východ; obrazně paprsek, tj. (archaicky) vrubované cimbuří: východní strana/směr, Slunce (vycházející), západní strana/směr a také okno. Viz též H1053 hebrejského slovníku Strong (Strong’s Hebrew Dictionary)

«

namesti-petra-obelisk

Zde je stará fotografie centra náměstí Svatého Petra ve Vatikánu – a všimněte si, že kolem obelisku, ve středu obrovského osmi-bodového centrálního kola, je menší čtyřcípé kolo slunce, což je stejný symbol, jaký byl nalezen na kamenném oltáři v chrámu Bála v Azoru!

«

Holokaust

Holokaust. Slovníky, které předcházely r. 1960, toto slovo definovaly jako „lidské oběti“, obvykle se jim napřed pouštělo žilou a pak byly usmrceny upálením ohněm. Teď to znamená něco jiného.

Holokaust byl prováděn ve službě Bálovi nebo Molochovi, jak je definováno v bezpočetných historických záznamech. To se děje i dnes. Je to prostě více záležitost Kanaánu, reptiliánská záležitost, záležitost Temných bohů – než cokoliv jiného.

Záležitost Nefilim – více také zde v angličtině: CBSWORK.

«

„Logicky by toto jméno mělo být napsáno jako Yah-Baal-On, ale … v průběhu let bylo psaní tohoto jména ‚upraveno‘ zednářstvím – až dosáhlo své nynejší formy.“ – Tex Marrs (Codex Magica, strana 54)

«

mic

„Adidas JABULANI“ je míč, BALÓN, který byl používán ve všech hrách Světového poháru ve fotbale FIFA v roce 2010 v Jižní Africe. Sloužíme i v dnešní době Baalovi?

ZDROJ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.