Publikováno Napsat komentář

Archontové a Nový světový řád

„ ‚Nový světový řád‘?!“ podivil se Voloďa. „Ale vždyť Archóntové…“
„Přesně tak. Veškerá iniciativa a plány Nového světového řádu pochází právě od Archóntů.
Jejich úkolem je rozdělit v procesu válek celý svět na dva velké státy. A pak je sjednotit do
jednoho s jedinou Celosvětovou vládou pod jejich vedením a s novým typem jim zcela
poslušných lidí (s naprostou dominancí kvalit materiální podstaty), kteří bezohledně likvidují
všechny, kdo bude odporovat této vládě. Pro dosažení těchto cílů vedou podobnou práci
prostřednictvím svých podřízených společenství, tajných i veřejných. Přičemž povšimněte si, že
za nepřátele Východního bloku jsou fakticky prohlášeny národy USA a Anglie, nikoli ta žalostná
skupinka židovských kněží, která zneužívá vlády těchto zemí ve vlastní prospěch a sama
mezitím proti nim štve jiné státy.“


„Jedna lež za druhou!“ s úsměškem pronesl Viktor, otřesený odhalenými informacemi stejně
jako i my.
„No, a co bys chtěl? Ahrimanova škola. Využívají pozitivního snažení lidí k tomu, aby je
přesměrovali negativním směrem a zneužili ve vlastní prospěch. Znalosti neskutečně zkreslují.
Tady máte jednoduchý příklad. Proč po nacistech začali popularizovat ostře nepřátelský postoj
vůči Šambale a zdůvodňovali to tím, že je to ‚hrozný bubák‘, který je někde tam, neznámo kde, a
má vládu nad světem. Tuto ‚legendu‘ vyprávěli nacistům také ‚zasvěcenci‘ z řádu Zeleného
draka. Podle jejich povídaček ‚asi před třiceti nebo čtyřiceti stoletími‘ v poušti Gobi, která se
rozkládá v Centrální Asii, existovala vysoce rozvinutá civilizace. V důsledku katastrofy se Gobi
proměnila v poušť a ti, kdo přežili, emigrovali zčásti na sever Evropy, zčásti pak na Kavkaz. Prý
jsou právě tito emigranti prvotní lidskou rasou, její árijskou vrstvou. Kdežto učitelé této vysoce
rozvinuté civilizace, kteří prý disponovali zvláštními znalostmi a byly proto nazýváni ‚ synové
bezmezné moudrosti‘, se nastěhovali do jeskyní na úpatí Himalájí. Tam se rozdělili do dvou
skupin. Jedna se vydala cestou ‚pravé ruky‘ a druhá – cestou ‚levé ruky‘. Centrem pravé cesty
byla Agharta – neviditelné město dobra, rozjímání, ‚chrám nevměšování se do věcí světských‘.
Kdežto druhá cesta vedla Šambalou – městem násilí a moci, jehož síly vládnou nejen živlům, ale
také davům lidí, urychlují ‚přechod lidstva do období ,zkracování času‘. A co je podstatné,
zasvěcenci Zeleného draka uváděli, že vedoucí mágové různých národů mají možnost uzavírat se
Šambalou smlouvu prostřednictvím přísah a obětování. Na základě této lživé legendy vnucovali
třeba právě Haushoferovi, a prostřednictvím něj také celému německému národu, myšlenku o
‚nezbytnosti návratu ke kořenům‘ skrze spojenectví nebo ovládnutí celé východní Evropy,
Pamíru, Tibetu, Turkestánu, Gobi, protože ten, kdo kontroluje tyto ‚klíčové oblasti‘ bude prý
ovládat celou zeměkouli.“
„To je přece šílenost!“ zasmál se Žeňa.
„Nacistická elita to naopak považovala za ‚tajné znalosti‘. Jenže nejvíc hořké i směšné je to, že
zmiňovaného ‚tibetského mnicha‘, který nosil zelené rukavičky a s nímž byli Hitler a vůdčí
osobnosti tajných spolků Třetí říše v neustálém kontaktu, nazývali právě Strážcem klíče a šířily
se zaručené zvěsti, že právě on ví, kde je vstup do Agharty (Ariany).“
„Ahrimany? Kdo by o tom pochyboval!“ znovu se zasmál Žeňa spolu se všemi.
„Jenže proč tak zkreslili informace o Šambale?“ zeptal se Senseie Viktor.
„Abys tomu rozuměl, v Šambale jsou skutečně soustředěny velmi závažné znalosti, je strážcem
Grálu v mezidobí jeho globální volby. Archóntové moc dobře vědí, že je to ta jediná síla, proti
níž jsou bezmocní, proto se všemožně snaží očernit Šambalu v očích lidí. A přesto, že samotná
Šambala je vůči lidskému společenství neutrální, protože rozvoj společnosti je osobní volbou
samotných lidí, ve výjimečných případech poskytuje duchovní podporu lidem, i když tato dává
tuto pomoc nepřímo. Šambala přináší do světa lidí pravdu a znalosti. Ale volba způsobu vnímání
je na lidech. Je to jako světlo. Pokud si lidé přejí vidět světlo, pak nejenže vnímají jeho
čistotu, ale také ji předávají jiným lidem. A s každým zábleskem světla je ve světě stále

méně tmy. Pokud člověk, který jej spatřil, toto světlo uhasí, pak tma rozšíří svá území.
Každý, kdo světlo přijal, je jeho nositelem. A právě osobní volba každého člověka určuje,
kolik světla bude v jeho okolí a také celkově ve světě.“
„Hmm, osobní volba každého z nás,“ promluvil zamyšleně Nikolaj Andrejevič. „Osobní
volba…“
Skupina nějak utichla.
„Takže pro Archónty je výhodné překrucovat fakta, včetně těch o Šambale…“ Sensei se na
chvíli odmlčel a pak řekl: „Třeba jak si vypěstovali nacisty, to se totiž musí také umět. Vždyť
nacisti si kladli za cíl vytvoření Třetí říše – tisíciletého státu árijské rasy, který by se stal
základem pro nastolení Nového světového řádu a přípravu civilizace k příchodu na světový trůn
Velikých neznámých, jak se mimochodem titulují Archóntové.“
„No… a zas je to tady!“ s úsměvem pronesl Žeňa. Chlapci se usmáli.
„Zpět k Haushoferovi. Poučený myšlenkami řádu Zeleného draka se Haushofer na zvláštní
příkaz svých učitelů vrací do Německa, kde se před ním otevírají dveře hned několika okultních
společenství, včetně jedné z aktivních lóží Svobodných zednářů – řádu Zlatého úsvitu. Tam se
seznámil s lidmi nezbytnými pro další ‚tajnou činnost‘, a to i se zakladatelem společenství Thule,
Rudolfem von Sebottendorfem. On sám zakládá ještě jeden řád – Bratři světla, později
přejmenovaný na Společenství Vril, který spojil různé německé řády – Pány černého kamene,
Černé rytíře, Černé slunce, které se později stalo jádrem SS. Navenek byl Karl Haushofer pro
všechny příkladným manželem, který se po skončení úspěšné vojenské kariéry vrátil ke vědě a
stal se profesorem Mnichovské univerzity. Roku 1922 mu jeho ‚učitelé‘ pomáhají založit
Německou geopolitickou univerzitu. Karl vydává své knihy, které se zabývají geopolitikou.
Právě v tomto ‚spouštěcím‘ roce 1924 je nejen delegován vyučovat Hitlera. Začíná také aktivně
popularizovat ‚své‘ ideje. Za tímto účelem zakládá solidní geopolitický časopis, v němž během
následujících dvaceti let publikuje své práce. V letech 1924 až 1931 pravidelně vystupuje
v rozhlase a obrací se na německý národ. Celkově v následujícím období Karl svou činností
Archontům velmi prospěl. Po pádu Třetí říše nebyl během Norimberského procesu postaven před
soud. Mimochodem tehdy byly souzeny jen veřejné ‚loutky‘ a popraveni ti, kteří věděli víc, než
měli. Ale na skutečné vůdce a investory Třetí říše nikdo ani nesáhl. Haushofer ukončil svůj život
v roce 1946 jako skutečný zasvěcený představitel řádu Zeleného draka ‚rituální sebevraždou‘, ale
ještě před tím ‚obětoval‘ svou rodinu.
Ale vraťme se k období ustavení Hitlera jako vůdce. Souběžně s jeho výukou probíhala
intenzivní činnost, zaměřená na plánované prosazení národních socialistů do oficiální německé
vlády za účelem následujícího ‚legálního‘ převzetí moci. Přičemž k tomuto účelu byly využívány
všechny způsoby – podplácení, vydírání, vyhrůžky, teror a dokonce provokační podpálení
Reichstagu, aby byly obviněni konkurenční komunisté.
Archóntové souběžně s jinými politickými změnami v Německu připravovali vnější ‚cvičiště‘
pro vznik ‚podmínek pro válku‘. V roce 1929 uměle vyvolali světovou ekonomickou krizi,
kterou protáhli až do roku 1933 a během níž značně rozmnožili své jmění. Přičemž jejich lidé
nijak neutrpěli. Na základě předběžného upozornění ještě před začátkem krize investovali svůj
kapitál do zlata a stříbra. Během krize Svobodní zednáři prostřednictvím svých mezinárodních
bank za v podstatě směšnou cenu skoupili podniky a nemovitosti v různých zemích a zároveň
uskutečnili celou řadu politických a ekonomických rošád. V Německu měla světová ekonomická
krize za následek také značné vyostření politické situace a vytvoření úrodné půdy pro příchod
Hitlerovy strany k moci.
Navzdory všem oficiálním úmluvám typu Versailleské smlouvy a navzdory organizacím typu
Ligy národů, které ‚kontrolovaly‘ mírové soužití národů, byla usilovně budována Hitlerova
válečná mašinérie. Před rokem 1936 se na její výstavbě podílelo více než 100 amerických
společností, mezi nimiž byly takové věhlasné firmy jako General Motors, International
Harvester, Ford, DuPont. Například, Ford a Opel (přičemž Opel byl dceřinou společností

General Motors, kterou kontroloval Morgan) byly jedněmi z největších dodavatelů tanků pro
nacisty. Anglie pomáhala s výstavbou lodí. Sovětský Svaz cvičil německé letce a učil je létat,
přičemž, jen si považte – na vlastním území. A Sovětský Svaz není jako hustě osídlená Evropa,
s množstvím pozemních orientačních bodů. Tady se musí umět létat, abyste nezabloudili na
našich pláních.“
„Takže to vypadá, že jsme si vlastníma rukama připravili Němce na nálety na naše vlastní
území?“ nevěřil Viktor vlastním uším.
„Právě tak tomu bylo. A nejen to. Zvláště intenzivně vzkvétalo‚přátelství mezi Německem a
SSSR‘ koncem dvacátých let, počínaje spoluprácí na nejvyšších vladních postech, ve vojenství, v
průmyslových odvětvích a konče společnými přátelskými vědeckými expedicemi (s německými
odborníky, kteří pečlivě zaznamenávali každou drobnost a byli vybaveni špičkovou německou
technikou) na území SSSR.“
„Šikovně vymyšleno!“
„Ale chtěl bych poznamenat, že čím víc se před Hitlerem odhalovala skutečná tvář těch, kteří
připravovali jeho vzestup k moci, tím víc on sám začínal chápat, že Archóntové jej potřebují jen
dočasně, jen jako veřejnou loutku. Proto se snažil najít možné způsoby, jak se vymknout
kontrole Archóntů a získat moc jako nezávislý diktátor.“
„No jo, s čím kdo zachází, s tím také schází,“ pousmál se Stas.
Stalinské represe
„Ve stejné době už jeho protivník Stalin začal realizovat hromadné represe. Ve značné míře to
souviselo právě s tím, že Stalin, který pozoroval prudký vývoj událostí v Evropě a začal se bát o
svůj život, se rozhodl za každou cenu ochránit sám sebe před ‚kontrolory‘ Archóntů. Právě proto
byla v SSSR vytvořena ‚železná opona‘ a Stalin zahájil ‚totální čistku‘ nejen ve svém okolí.
Avšak Archóntům tyto stalinské represe právě hrály do noty proto, že v tom ‚zmatku‘ byla
v podstatě dokonale zlikvidována významná vojenská elita státu, která měla zkušenosti z let
minulých.
Hitler, který také mnohokrát používal metodu čistky svých řad, pouze s poněkud jiným
záměrem, velmi dobře chápal, o co se Stalin snaží. Rozhodl se, bez ohledu na zdánlivou veřejnou
antipatii, že s ním spojí svá úsilí za účelem svržení nadvlády Archóntů. Uzavřel se Stalinem
tajnou dohodu, v souvislosti s níž Hitler později napadl Anglii a dokonce uskutečnil teroristické
operace v samotné Americe, což bylo naprosto nečekané pro některé renomované analytiky té
doby. Samotný Stalin do poslední chvíle nevěřil tomu, že Německo napadne SSSR. Oba
diktátoři si kladli za cíl spojit své válečné mašinérie a vystoupit proti Archóntům. A skutečně,
pokud by se armáda fašistického Německa spojila s armádou Sovětského Svazu, z pozice
vojenské síly by jim nemohl konkurovat nikdo. Tím spíše, že samotných Archóntů je jen malá
hrstka. Jenže pořád zůstávala zásadní otázka – jak odolat okultním silám Archóntů. Podobná
překážka na cestě dvou diktátorů může vyvolat údiv pouze u lidí, kteří se nesetkali s projevy
těchto sil a v jejichž chápání síla může být pouze fyzickou. Jenže ti, kteří stojí u otěží velké
vlády, vědí, že něco takového nelze podcenit.“
Hitlerovo hledání Šambaly a Grálu
„Právě Hitler to věděl velmi dobře. Přesto, že v očích obyčejných lidí představoval ‚moc
nejvyšší‘, ve skutečnosti výborně chápal, že jeho moc je nicotná v porovnání s reálnou mocí,
kterou disponovala elita řádu Zeleného draka. On sám měl již v raném dětství možnost potkat se
s projevy okultních sil, které jednoduše děsily svou tajemností a mocí svého působení. Hitler byl

svědkem těchto ‚neviditelných‘ sil také v době svého vzestupu k moci. Viděl okultní praktiky
řádu Zeleného draka v činnosti, kdy na něj byly mnohokrát páchány atentáty a on, zcela
nepochopitelně z pohledu obyčejného člověka, vždy vyšel z takových situací živ a zdráv. Věděl,
do jaké míry je kontrolováno jeho konání. Jenže postavit se této neviditelné síle reálné moci
mohla jen ještě větší síla, kterou dle starých zdrojů různých národů disponovala pouze Šambala,
případně to, čemu později lidé začali říkat Grál. Proto se také jak Hitler, tak Stalin usilovně
věnovali jejich hledání… Zejména Hitler se velmi snažil. Ten si úplně vybudoval představu, že
se jednou nejen vymaní z područí Archóntů, ale také dosedne na místo třináctéhoho a získá tak
jeho plnohodnotnou vládu nad světem, bude věčně žít a věčně vládnout.“
Žeňa vyprskl smíchy:
„To jako vzít moc samotnému Ahrimanovi? Teda ten měl ale ambice, kam se na něj hrabou
Archóntové!“
„Co se dá dělat, byl to jen pouhý člověk,“ pousmál se Sensei společně s chlapci. „Takže když
Hitler neuspěl s hledáním Šambaly, o to víc se věnoval hledání Grálu. A nutno říci, že se k této
záležitosti stavěl velmi zodpovědně. Jeho tým se nejen zabýval hledáním Grálu, ale také zahájil
výstavbu celého komplexu, který měl být hotov za dvacet let a kde měl být uchováván Grál.
Komplex dostal název ‚zámek Vevelsburg‘ na počest starého hradu, který kdysi stál na tom
místě. Právě odtud se měla realizovat vláda nad světem a tam mělo být zřízeno středisko
nacistického ‚nového náboženství‘, které vypracovávala elita SS jako syntézu náboženství
starých Germánů, křesťanství, které ještě nebylo ‚ otráveno židy‘, a okultizmu. Byl schválen plán
na výstavbu tohoto komplexu, podle kterého trojúhelníkový půdorys zámku, připomínající hrot
kopí, byl postaven do obrovského kruhu staveb, který odpovídal tvaru stříbrného kruhu
Smrtihlava, jímž se pyšnil každý člen SS. Tento tvar kopí symbolizoval ani ne tak legendu o
Kopí osudu, podle které římský centurio zranil ukřižovaného Ježíše, jako spíše jednu pověst
starých Germánů a Skandinávců. Podle této pověsti byl jedním z nejvíce uctívaných starých
bohů, kteří obývají nebeské město Ásgardu, Ódin (u Germánů Vodan) – bůh války a válečnické
cti. Jeho trvalým atributem bylo kopí Gungnir, které nikdy neminulo svůj cíl, a prsten Draupnir,
prostřednictvím kterého mohli být zrození jemu podobní. Takže, severní věž trojúhelníkového
zámku byla nasměrována na legendární ostrov Thule v Arktidě. Povšimněte si, že na zámku
samotném byly nejen apartmány pro všech dvanáct nejvyšších generálů SS…“
„Dvanáct?“ zeptal se Nikolaj Andrejevič.
„Ano. Tam na jedné ose, ale na různých úrovních, byly vybudovány tři hlavní sály. Dolní sál se
nazýval Valhalla a měl představovat svět mrtvých ze starých ság, s věčným plamenem uprostřed,
s kryptou pro oberstgruppenführery a také pro uchovávání prstenů všech členů ‚černého řádu‘ po
jejich odchodu ze života. O patro výš byl postaven sál Midgard, tak se podle germánské a
skandinávské mytologie nazývá svět živých. Celá místnost včetně podlahy byla pomalována
zvláštními runickými symboly. V sále bylo dvanáct sloupů. Tento sál byl určen pro obřady síly
blízkého kruhu, neboli právě pro těch dvanáct ‚rytířů černého řádu‘, kteří se tady chystali tvořit
osudy lidstva. A konečně na vrcholku severní věže se nacházel ‚sál Grálu‘, který zároveň
symbolizoval starogermánský svět bohů – Ásgard. Byl určen pro führera osobně, který, jak už
jsem říkal, snil o tom, že díky Grálu získá nejen moc Archóntů, ale také moc třináctého. Přičemž
právě tam byl postaven zvláštní oltář pro čtyři kameny Grálu, které Hitler hledal.“
„Čtyři kameny Grálu? Ale vždyť Grál je prý pohár,“ promluvil Viktor.
Sensei se tajemně usmál.
„Hitler, jakožto zasvěcený do určitých reálných událostí minulosti, které zůstaly většině lidí
utajeny, věděl, že Grál tvoří dvanáct ‚runických‘ znaků, které byly napsány na čtyřech
kamenech, po třech znacích na každém. Právě tyto kameny hledal…“
* * *

„Tak dál. Hitler se chystal spolu se Stalinem sjednotit svá úsilí proti Archóntům. Nelze říci, že
by o tom Archóntové nevěděli. Přirozeně věděli a využili to ve svůj prospěch. A když uzrál čas,
jednoduše pořádně ‚zmáčkli‘ Hitlera prostřednictvím svého ‚muže v zelených rukavičkách‘ a
donutili jej zahájit válku proti Sovětskému Svazu.“
„A co že se jich tak lekl?“ promluvil Viktor. „Takové plány, takové ambice…“
„No jo, skočil jim na špek jako nějaký prosťáček!“ dokončil myšlenku Žeňa, aniž by se
omezoval ve výrazech.
Chlapci se zasmáli a Sensei vysvětlil:
„Jednoduše proto, že košile je bližší než kabát. Proto také šel tam, kam ho vedli, aby došlo ke
skoku nikoli ‚revolučnímu, avšak evolučnímu‘, jak říkají Archóntové. To, že Sovětský Svaz
v této válce zvítězil, bylo pro Hitlera naprosto nečekané. I když pro Archónty byl tento výsledek
předvídatelný. Bez ohledu na to, kdo ve válce vyhrál, Archóntové rozšířili svůj vliv v
jednotlivých zemích, které se války účastnily. Jejich lidé z řad Svobodných zednářů si také
zajistili materiální zisk tak, že prodávali zbraně a potraviny válčícím stranám a také následně
poskytovali poválečné úvěry.“
Co skrývá OSN?
„Podíváme-li se globálně, koho ‚potrestali‘ soudci Svobodných zednářů za početné oběti druhé
světové války, pak je zcela pochopitelné, že ‚odsouzení‘ byli pouhými veřejnými loutkami
nacizmu, případně ‚druhořadými‘ lidmi, kteří věděli jen velmi málo o reálných vůdcích a jejich
činech. Avšak lidé u nacistické mašinérie, kteří měli pro Archónty určitou ‚hodnotu‘, nejenže
byli zachráněni před pomstou jejich ‚soudnictví‘, ale také se poměrně dobře zařídili v tomto
životě, aby mohli dál pracovat pro Svobodné zednáře. S realizací těchto záměrů jim také velmi
intenzivně pomáhal Vatikán, který pod záštitou katolické církve převážel důstojníky SS do
Švýcarska, Argentiny, Paraguaye, USA. Mnozí ti, kteří stáli v čele různých výzvědných služeb
nacistů, po válce velmi rychle získali nového Pána – Úřad pro strategické služby USA a
prakticky pokračovali ve své výzvědné činnosti v západní Evropě. A NATO? Co si myslíte, o čí
zkušenosti a profesionalitu se opírala tato organizace, když prováděla své špinavé akce
v regionech arabského a islámského světa, v Indonésii, na Blízkém východě, v severní Africe?
Nebo když prováděla teroristické útoky v Evropě v sedmdesátých letech? No, přece o zkušenosti
právě těchto bývalých nacistů, kteří s požehnáním USA ‚podpořili‘ tuto novou strukturu
vytvořenou po válce, tak zvanou Severoatlantickou alianci… Dokonce vezmeme-li si takovou
organizaci jako je Interpol, ani tady se to neobešlo bez účasti Svobodných zednářů. Tuto
soukromou policejní organizaci na mezinárodní úrovni, vytvořenou pro boj se zločinci a
drogovými dealery, až do roku 1972 vedli bývalí důstojníci SS. A takových příkladů bychom
mohli uvést celou řadu.“
„Tááák,“ protáhl Viktor. „Tady máte ten ‚duhový svět‘! Jakápak demokracie a svoboda! Je to
jen samá lež, klam a otroctví!“
* * *
„Takže, vzhledem k tomu, že se Liga národů zdiskreditovala v očích světové veřejnosti,
Archóntové jako vždy vyměnili starý vývěsní štít za nový, ale ponechali původní podstatu. A
pak došlo po druhé světové válce k oficiálnímu rozpuštění Ligy národů ve Švýcarsku a
k oficiálnímu založení ve zcela jiné části světa – ve Spojených Státech, ve městě San Francisco –
mezinárodní Organizace spojených národů, která byla vytvořena pro podporu a zachování míru a
bezpečí a pro rozvoj mezinárodní spolupráce.“
„No jo, vždyť je to stejné, jen se to čte obráceně,“ zasmál se Žeňa.

„Mimochodem, sídlo OSN se nacházelo v New Yorku, na pozemku, který byl za tímto účelem
vyčleněn a věnován rodinou Rockefellerů. Při oficiálním založení OSN bylo jen v americké
delegaci 47 členů CFR…“
Žeňa vybuchnul smíchy společně se staršími chlapci a sarkasticky pronesl heslo:
„Aha, Svobodní zednáři všech zemí spojte se!“
„Nebo spíš – všechny země spojte se pod nadvládou Archóntů,“ žertem vyslovil jinou variantu
Sensei. „Už jen ten úvod ke Stanovám OSN, vypracovaný Svobodnými zednáři, stál opravdu za
to!
…Původně bylo do OSN vlákáno jen padesát jedna států a pouze třicet z nich byly vyspělé státy,
ty ostatní byly, jak se říká, rozvojové země. Přirozeně, že dnes je členů OSN mnohem víc… Na
první pohled Archóntové vytvořili OSN jako takového ‚hodného policejního přítele‘ pro
všechny, který přijde na pomoc a pomůže, když to někdo bude velmi potřebovat. Jenže v těch
otázkách, které bezprostředně souvisí se záležitostmi Archóntů, tento ‚hodný strýček‘ maximálně
tak vysloví důrazný nesouhlas a tím to také skončí… Aby Archóntové dostali celý svět pod svoji
kontrolu, snažili se vytvořit v obnovené struktuře této organizace několik ‚Rad‘,které by
zasahovaly do sféry mezinárodní ekonomiky a ‚bezpečnosti‘, do sociální sféry: …Mezinárodní
soud, Generální shromáždění OSN, Sekretariát. Dokonce do znaku OSN vecpali svou číselnou
symboliku – na glóbu vytvořili 33 polí, kolem glóbu napravo a nalevo je 13 klasů. No, jednoduše
jako obvykle. Jo, kromě obvyklých ‚Rad‘ tato organizace dnes řídí množství zvláštních služeb.
Například Mezinárodní radu pro telekomunikaci, Světovou zdravotnickou organizaci, UNESCO,
Světovou banku, Mezinárodní měnový fond.“
„Táák,“ zaraženě promluvil Nikolaj Andrejevič. „To tedy vypadá, že když se dnes státy obrací
na OSN jako na rozhodčího se žádostí o vyřešení jejich problémů a ukončení válek, tak se
v podstatě jejich prostřednictvím obrací na Archónty, neboli na ty, kdo rozpoutává tyto války a
rozsévá globální konflikty?!“
…Sensei pokračoval:
„OSN není jedinou organizací, kterou Archóntové ovládají. Pokud se na to podíváte pozorně, tak
zjistíte, že Archóntové jsou skutečnými pány více než poloviny velkých mezinárodních
organizací, které v současnosti existují.“
„A k čemu toho Archóntové tolik potřebují?“ nechápavě pokrčil rameny Slávek.
„Přece kvůli vlivu na svět a pro rozšíření své moci. Používají k tomu jakékoli prostředky, neštítí
se ničeho, počínaje ideologickým zpracováním lidí a finančním nátlakem konče.“
„Finančním?“
„Ano. Rozhlédněte se kolem sebe, jak neustále rostou ceny všeho – nemovitostí, zboží, potravin
– podívejte se jak stoupá míra inflace. Jak je v tisku tento proces zobrazován jako ‚proces
živelný a nepředvídatelný‘ a ospravedlňuje se ‚celosvětovým‘ zvyšováním cen. Jenže opravdu je
tento proces ‚nepředvídatelný‘? Cožpak tento rok země neurodila stejné ovoce a zeleninu jako
vloni? Cožpak stoupla kvalita zboží? A vůbec, kdo diktuje celosvětové zvyšování cen?
Mezinárodní bankéři, kteří jsou ovládaní Archónty. A dochází k tomu uměle! Proč? Aby se
člověk dostal do hmotné závislosti. Aby se jeho mysl zabývala neustálou starostí o to, jak zvýšit
svůj příjem tak, aby jeho rodina mohla nějak existovat na tomto světě. Pro příklad nemusíme
chodit daleko. Podívejte se na své známé, při každém setkání, u čeho končí každá debata?
Zpravidla u rozboru zvyšování cen, u stížností na neustálý nedostatek peněz a s tím souvisejících
problémů. A tady máte odpověď na otázku, jak Archóntové zotročují člověka materiálnem.
Takže pod rouškou všech těchto na první pohled počestných archóntovských organizací, které
ovlivňují dění ve společnosti, se ve skutečnosti skrývá vnucování Arhimanovy ideologie, která
přetváří mysl člověka ve prospěch hmotné agrese, ve prospěch volby Materiální podstaty a v
globálním měřítku – vtahuje lidskou civilizaci jako celek do materiální propasti. Jak to může pro
lidstvo dopadnout, to už víte.“
„No, ale co se s tím dá dělat?!“ s panikou v hlase promluvil Slávek.

„Odvěká otázka všech lidí a národů,“ poznamenal Viktor.
Kdežto Sensei klidně a stručně odpověděl:
„Vše je v rukou samotných lidí, vše záleží na osobní volbě každého z nás.“
„Zajímavé, a alespoň někdo se na tomto světě se už někdy Archóntům postavil?“ zajímalo Stase.
„Bezesporu. Jinak by dějiny lidstva skončily už dávno.“
„No, a kdo jim tedy čelí?“
„Různí lidé, osobnosti z oblasti vysoké politiky, ale také z lidu. Existují i tací, kteří, když si
uvědomí, že se stali loutkami Archóntů, snaží se vymanit se z jejich vlivu.“
„Co bychom měli dělat, abychom těmto lidem pomohli?“
„Především je třeba, abys byl sám Člověkem a neuvíznul v zajetí materiálních tužeb a
egoistických přání, které jsou hlavní pákou ideologie Archóntů.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..