Publikováno Napsat komentář

OBJEV PRO CTITELE SPISU FRANTIŠKA BARDONA

Text knihy Otázky na mistra Ariona je vlastně zapsaným dialogem vzniklým na půdě jednoho pražského studentského kroužku, pravděpodobně začátkem padesátých let. Svazek je nevelký rozsahem, ale přitažlivý svým zaměřením. František Bardon, autor hermetických knih, odpovídá na řadu otázek a charakterizuje přesně i inspirativně probírané jevy: hrubohmotné a mentální úrovně existence, astrální život, funkci Akaši a podobně. Toto malé dílo se zrodilo v době, kdy naučné spisy Františka Bardona Brána k opravdovému zasvěcení, Praxe magické evokace a Klíč k opravdové kabale ještě nebyly uveřejněny.

 

Předmluva
Rukopis tohoto malého díla byl sestaven v jednom školním kroužku v Praze. Stalo se tak pravděpodobně začátkem padesátých let, tedy v době, kdy naučná díla Františka Bardona Brána k opravdovému zasvěcení, Praxe magické evokace a Klíč k opravdové kabale ještě nevyšla tiskem ani v německém jazyce. Pan Jonny Schwarzt ho obdržel od paní Iriny Novákové a dal mi ho k dispozici za účelem vydání, za což mu srdečně děkuji.
Dále patří můj dík panu Dr. M. K., jakož i Silvii a Ulrichu Ohmovým za prohlédnutí a korekturu rukopisu. Studenti hermetiky mohou také v tomto díle najít podnět a inspiraci pro svou praktickou činnost. Praktikovi je známo, že se duchovní prožitky dají jen obtížně vyjádřit slovy, proto má toto malé dílo být hlavně podnětem pro vlastní meditační práci.
Otázky, týkající se mentální úrovně…
1. Co je vůle?
Vůle je základní vlastností ducha, aspekt univerzálního živlu ohně. Jako kvalita se projevuje pouze v obsahu nebo cíli přání. Snažíme se sice a přejeme si něčeho dosáhnout, nemáme k tomu ale dostatek síly. Proto zůstáváme jen u přání.
Síla vůle je kvantita, s jejíž pomocí všechno, co jsme si přáli a k čemu jsme mířili, vykonáme, dosáhneme, zvládneme a obdržíme.
2. Co je víra?
Víra je kvalita, jejímž základem je, že všeobecně věříme v existenci Boha nebo něčeho jiného. Kvantita manifestační víry je síla, která se projevuje tak absolutním a pevným přesvědčením, že to, v co věříme, se bezpodmínečně stává skutečností. Víra jako síla je doplněk, tvůrčí orgán impulzivní části vůle. Manifestační víra je nejvyšším aspektem akášického principu.
3. Aspekty intelektu a rozumu, paměti a soudnosti, schopnosti poznávat a rozhodovat.
Intelekt, tedy rozum, je základní vlastností věčného ducha, aspekt univerzálního živlu vzduchu v mentální úrovni. Rozum, intelekt, je změřitelný, tedy kvantitativní. Jím chápeme, poznáváme, rozeznáváme, posuzujeme a všechno si pamatujeme.
Jeho kvalita je látka, kterou zpracovává. Všeobecně sídlí v hrudníku lidského těla, kde se nachází a působí živel vzduchu. Podle indické filozofie sídlí intelekt společně s vůlí v oblasti hlavy mezi obočím, v astrálním těle. Paměť je aspekt intelektu. Její kvalita je látka (myšlenky, události, představy, dojmy, pocity, atd.), které vyhledává ve svých rezervách.
4. Co je cit, život, láska?
Cit, život, láska jsou aspekty univerzálního živlu vody jako základní vlastnosti věčného ducha v mentální úrovni. Cit je kvalita, která se projevuje příjemnými, nepříjemnými (sympatickými, nesympatickými), ošklivými, čistými a mnohými jinými pocity. Jejich kvantita je např. normální, vůlí ovládaný pocit, nebo vášnivý, neovládaný, rychlý nebo velmi slabý, sotva vnímatelný pocit. Projevuje se ve všech úrovních podle obsahu a síly působení.
Život je výsledkem práce živlů ve čtyřpólovém magnetu ve všech úrovních. Kvalitativní život se zrcadlí v lidech pomocí polarizujícího záření živelných vlastností. V astrální úrovni, viz aura (s. 14, 19, 30)! Kvalitativní život se projevuje v dočasnosti (době trvání):
a) v materiální rovině v čase a prostoru,
b) v astrální rovině v čase a
c) v mentální rovině bez času a prostoru, na věčnost.
Život se projevuje v každé činnosti, v pohybech, které jsou měřitelné.
Láska je všeobecný zákon. Bůh ve své nejvyšší lásce, aby byl poznán jím stvořenými bytostmi, rozštěpil se na plus a minus. To znamená, že rozdělil všechna stvoření na aktiva a pasiva, pozitiva a negativa, čímž vznikla absolutní, nezměnitelná zákonitost.
Láska je kvantita, protože je změřitelná. Díky lásce vyjadřujeme svůj pozitivní vztah ke všemu, co máme rádi, co milujeme. Pravá láska musí však být ovládána vůlí. Z neovládané lásky může vzniknout vášeň, to znamená náruživá láska. Příklady: pohlavní láska, která vzniká z ohnivé smyslné lásky, nebo abnormální láska k bohatství, zvířatům, rodičům, dětem, k manželovi, manželce. Ale může to být i neovládaná láska k Bohu samotnému, např. u mystiků.
Láska ovládaná vůlí nás chrání před každým přepjatým stavem a my projevujeme naši lásku každého druhu v odpovídající formě, síle, pocitu, jaké si objekt, který milujeme, zaslouží. Je samozřejmé, že milujeme nade všechno na světě a nejvíc našeho stvořitele. To je nejvyšší, nejčistší a nejmocnější láska.
Kvalita lásky jako vlastnost se projevuje v jejím záření, polaritě a v jejích způsobech.
5. Co je pud sebezáchovy?
Pud sebezáchovy je nejnižší aspekt akášického principu. Podle okolností a příčin existuje ve všech úrovních. Jeho síla a kvalita je tím větší, čím víc je ohrožen život člověka, např. smrtelnou nemocí, při různých neštěstích, ve válce, atd.
Hodnota jeho kvality spočívá v přání, co možná nejdéle užívat života v materiální úrovni. Pud sebezáchovy tak můžeme přiřadit k aktivním vlastnostem a silám, když ho postižený člověk použije pro ušlechtilé účely, v protikladu k negativním vlastnostem a silám, chce-li člověk prodloužit svůj život z převážně sobeckých (egoistických) pohnutek.
6. Co je sebevědomí, vědomí vlastního Já?
Sebevědomí je stav, kdy si uvědomujeme, kdo jsme. To znamená, že se v mentální oblasti ztotožňujeme s nejvyššími božskými myšlenkami, s věčným duchem, který v nás existuje.
Vědomí vlastního Já je základní vlastností ducha v mentální úrovni jako aspekt univerzálního živlu země. Vědomí je také zrcadlem našich aktivních vlastností. V myšlenkách se nám ukazuje jako aktivní jeho kvalitativní část. Vědomí zahrnuje všechny základní vlastnosti ducha – živly ohně, vzduchu a vody, tj. vůli, intelekt a cit, lásku, život. Vědomí působí v celém těle a je jako síla, kvalitativní část vědomí, obsaženo také v krvi. Na mentální úrovni, v mentálním těle se nachází vědomí ve velkém mozku.
7. Co je podvědomí?
Podvědomí je zrcadlem všech našich negativních vlastností a nachází se v astrálním těle v mezimozečku. Neovládané podvědomí je naším nepřítelem. Působí především v noci bez času v prostoru, když tělo a normální vědomí odpočívají. Ovládáme ho pomocí autosugesce, když mu dáme krátce před usnutím rozkaz, něco dobrého pro nás vykonat. Vtiskneme ho do naší mysli, ve které existuje jako kvalitativní součást. Jeho kvalitou je síla působení, napětí, protikladné, negativní vlastnosti.
8. Živly a jejich působení mimo čas a prostor.
Rozlišujeme pět živlů, z kterých čtyři vznikly z nejvyššího, nejmocnějšího, nejnepochopitelnějšího a nedefinovatelného akášického živlu. Jsou to univerzální živly: oheň, vzduch, voda a země. Každý element má dva póly, aktivní a pasivní, příp. pozitivní a negativní.
Vlastnosti a síly živlů jsou nám také jednotlivě známy ze čtyřpólových magnetů. Oheň, vzduch, voda a země působí jako základní živly mimo čas a prostor na mentální úrovni. Akášický princip působí jako věčný vesmírný prostor, svět příčin, mimo čas a prostor na všech úrovních. Obsahuje všechno, co bylo vytvořeno, tedy také čtyřpólové magnety, elektromagnetické fluidum, které je nejvyšším univerzálním zákonem makro- a mikrokosmu. Pra-myšlenky, pra-živly jsou pra-kvality, které si odpovídající silou přání zachovaly i kvantitu. Akáša je kvalita a kvantita.
9. Co je mentální zdrženlivost (askeze)?
Mentální zdrženlivost znamená dodržování kázně, pořádku a čistoty, ovládání všech myšlenek, představ, dojmů, které přicházejí do našeho vědomí ze světa příčin prostřednictvím mentální matrice. K tomu využíváme vůli.
10. Co je myšlení?
Myšlení je kvalita a kvantita. Dělí se na normální vědomí, to je aktivní část, a podvědomí čili pasivní část. Vědomí a podvědomí zahrnují kvalitu myšlení, jehož kvantita bývá zvyšována silnou námahou.
11. Co je vědění, moudrost?
Vědění je aktivní vlastnost živlu vzduchu a je závislé na inteligenci, rozumu, paměti, vnímavosti, nadání, zralosti a schopnosti poznání a rozhodování, bez ohledu na to, zda jsme naše vědění nabyli teoreticky nebo praktickými zkušenostmi.
Také moudrost je vlastností univerzálního živlu vzduchu, která není závislá na paměti, rozumu, inteligenci a vědění, ačkoli vědění a moudrost jsou v určité podstatě identické.
Pramen moudrosti je v Bohu, v principu příčiny, v akáše na všech úrovních. Moudrost je závislá na poznání, zralosti, dokonalosti, čistotě a ušlechtilosti každého jednotlivce. K moudrosti dospíváme pomocí inspirace a intuice. Míra moudrosti nasvědčuje určitému vývojovému stupni člověka. Vědění a moudrost směřují hlavně k poznání veškerých zákonů makro- a mikrokosmu, a sice ze strany vědění a intelektuálního pohledu, čili dvoupólově. Moudrost a vědění jsou změřitelné, proto jsou také kvantitativní. Jejich kvalita se projevuje ve výsledcích.
12. Co je manifestační stav vůle?
Manifestační stav vůle je pevné, absolutní přesvědčení, že se stane skutečností, co si silou vůle, imaginací, představíme.
Vůle je elektrická a má svůj protipól v manifestační víře, která hory přenáší.
Prostřednictvím těchto dvou principů, elektrického a magnetického fluida, bylo vše stvořeno. Pokud si chceme osvojit tvůrčí moc a sílu vůle, imaginaci a manifestační víru, musíme se ztotožnit s akášickým principem, který v nás existuje v podobě věčného ducha.
Manifestační stav vůle je změřitelný podle stupně vývoje a zralosti každého člověka. Příklad: vyléčení ženy, která uvěřila, že bude uzdravena, jakmile se dotkne roucha Pána Ježíše.
13. Rozdíl mezi poznáním a přesvědčením.
Pomocí poznání získáváme vědomosti, avšak pomocí přesvědčení (manifestační víry) upevňujeme naši víru, že toto poznání je opravdové, v duchu zákona a upřímné. Všeobecné poznání je kvalita. Vnitřní poznání, hloubka k jádru každé stvořené věci, každého bytí směřující poznání, reprezentuje sílu poznání (kvantitu). Přesvědčení je aspekt víry, který je v souvislosti s absolutní pravdou a zákonitostí.
Při poznávání využíváme všechny naše vnější, popř. i vnitřní smysly. Poznání je aspekt živlu vzduchu. Přesvědčení pochází z naší víry, která se zrcadlí přímo v akášickém principu.
14. Co je chaos, co je harmonie?
Chaos je určitý negativní stav (disharmonie), který pochází ze zákonitosti negativních směrů, odporujících harmonii. Harmonie je soulad všech zákonitostí, které v pozitivním nebo negativním smyslu působí v celém vesmíru. Pozorujeme, že všechno kolem nás zapadá v souladu do sebe, s absolutní přesností jako kolečka v hodinkách. Vzniká jakýsi chaos, který bude hned srovnán na přirozený, zákonitý způsob. Chaos a harmonie jsou vlastnosti kvality přítomnosti.
Jejich kvantity spočívají u chaosu v síle disharmonie, u harmonie v řídící síle, to znamená v akášickém principu.
15. Co je larva, elementál, elementár?
Larva je pomocí neustálého opakování intenzivní myšlenky vytvořená mentální nebo častěji astrální bytost, většinou spojená s určitou náruživostí, špatným zvykem, s negativními vlastnostmi. Člověk ji tvoří obyčejně bezděčně z mentální nebo astrální látky v mentální či astrální matrici.
Larva je vlastně poloviční bytost, která žije na nejnižší úrovni mentálního nebo astrálního světa. Živí se mentální nebo astrální látkou podle toho, kde žije, určitou vášní, negativní vlastností, z níž byla vytvořena. Její podoba, tělesná schránka, odpovídá jejím vlastnostem a silnému pudu sebezáchovy. Silně vyvinutá larva je jednou z nejtěžších překážek na hermetické cestě. Larvy si vytváří každý člověk vlastní neschopností ovládat své negativní vlastnosti. Bude obletován celým hejnem takových larev, které mu připravují stálé příležitosti, příznivé pro probuzení příslušných vášní, jimiž se vyživuje na vrub postiženého člověka.
Elementál je bytost, která byla vytvořena člověkem, mágem, z mentální látky v mentální matrici. Podle toho, k jakému účelu je tato bytost určena, tvoří ji mág z odpovídajících živlů, zformuje její podobu a vlastnosti, odpovídající jejím úkolům. Dá jí část svého vědomí, jméno, určí délku života, přidělí jí úkol, a pak se od ní odloučí. Elementál žije a působí jen na mentální úrovni, protože si nemůže vytvářet žádnou astrální tělesnou schránku. Vyživuje se mentální látkou svého stvořitele, když pro něj pracuje. Má-li pracovat pro ostatní lidi, pak může energii čerpat z vesmíru. Má zpravidla pouze jednu vlastnost a jeden úkol. Elementál nemůže plnit žádné úkoly, kterých není mág sám schopen!
Elementár je astrální bytost. Stvořen zpravidla vědomě z určitých prvků, z astrální látky astrální matrice, lidmi, mágy. Je vybaven jednou nebo více vlastnostmi a částí vědomí svého tvůrce. Dále vlastní jméno, určitou podobu a je mu určena délka života. Mág ho pověří více úkoly, po jejichž splnění se zpravidla rozloží v prvotní astrální látky, ze kterých byl stvořen. Žije toliko v astrální úrovni, vyživuje se astrální látkou svého stvořitele a má velmi silný pud sebezáchovy. Je zpravidla inteligentní a rád se osamostatňuje, pokud ho mág nedrží pevně pod kontrolou a ve své vůli. Proto je časové ohraničení délky života elementára to nejdůležitější, tzn. příkaz, že se bytost po splnění úkolu musí sama od sebe beze zbytku rozložit. Jinak by tato bytost mohla na vrub svého stvořitele provozovat mnoho špatného, za což by pak tento byl zodpovědný.
16. Metody k posílení vůle, víry a intelektu.
Vůli, víru a intelekt můžeme zvyšovat pomocí autosugesce. Jinak posilujeme vůli pomocí vizuálních, akustických, pocitových, chuťových a čichových cvičení, dále odříkáním, magickou modlitbou, sebepoznáváním, tzn. stálým bojem proti negativním vlastnostem až k jejich naprostému ovládnutí, překonáváním každé překážky při úkolech a ve všech ostatních případech.
Víru posilujeme pomocí vědomí, že vykonáváme všechna magická cvičení a práce ne jako obyčejný člověk, nýbrž jako věčný duch, a že tím můžeme následovat Boha samého v jeho tvůrčí činnosti. Přitom se vědomě posilujeme modlitbou, gesty, nebo jinak a uvádíme se do polotransu. Víru posilujeme též úspěchy a přesvědčováním se o určitých pravdách.
Intelekt posilujeme cílevědomým studiem univerzálních zákonů, meditací, poznáváním, schopností rozlišovat, pomocí všeobecného vzdělávání a vědění, což vede k zušlechťování a zdokonalování ducha, duše a hmotného těla. Dále spojením našeho vědomí s naším strážným duchem, akášickým principem nebo příslušnými inteligencemi, inspirací a intuicí jako následky hluboké meditace. Také cvičením s univerzálním živlem vzduchu a univerzálním věčným světlem, které jsou obdařeny nezměřitelnou a nepochopitelnou inteligencí.
17. Jak rozšiřujeme vědomí?
Vědomí rozšiřujeme cvičeními, která zahrnují vesměs optická, akustická a pocitová cvičení. Také autosugescí, meditací a modlitbou můžeme své vědomí rozšiřovat a posilovat.
18. Jaký rozdíl je v působení živlů na mentální úrovni?
V mentální rovině působí živly mimo čas a prostor. Pokud jde o myšlenkové informace, budou abstraktní myšlenky nebo plastické obrazy s jednou jedinou ideou skrze element ohně nabity čistým elektrickým fluidem (nábojem). To jsou čistě elektrické myšlenky. V případě vodního živlu jde o čistě magnetické myšlenky, v případě živlu vzduchu o čistě neutrální myšlenky a u živlu země o myšlenky s čistým elektromagnetickým fluidem.
Všeobecně působí živel ohně na mentální úrovni expanzivně, produkuje teplo a světlo. Vodní živel se projevuje protichůdnými vlastnostmi, tzn., stahováním, chladem a tmou. Živel vzduchu neutralizuje, vyrovnává působení živlů ohně a vody, živel země upevňuje, spojuje všechny tři živly dohromady a vymezuje jejich působení. Kromě toho se živel země vyznačuje, díky čtyřpólovým magnetům, elektromagnetickým fluidem.
V nejvyšších aspektech mentální úrovně může člověk dosáhnout u živlu ohně všemohoucnosti, vesmírné síly, prasíly a u živlu vzduchu vševědoucnosti, čistoty, průzračnosti a zákonitosti. U vodního živlu může dosáhnout lásky a věčného života, u živlu země nesmrtelnosti a všudypřítomnosti, tedy věčnosti.
Také základní vlastnosti věčného ducha odpovídají na mentální úrovni rozdílnému působení živlů.
Oheň odpovídá vůli,
vzduch odpovídá intelektu, rozumu,
voda odpovídá citu, životu, lásce,
země odpovídá vědomí.
19. Čím se liší elektrické a magnetické fluidum v působení na mentální úrovni?
Elektrické fluidum působí na mentální úrovni rozpínavost, teplo, světlo, magnetické fluidum protichůdné vlastnosti, to znamená chlad, stahování, temnotu. Elektrické fluidum naplňuje abstraktní myšlenky čistým elektrickým fluidem, teplem, rozpínavostí, dynamikou. Magnetické fluidum je naplňuje čistým magnetickým fluidem a protichůdnými vlastnostmi.
Ve vlastnostech se projevuje elektrický náboj např. silou vůle, magnetický náboj v protipólu vůle, tzn. v manifestační víře, aspektu plodné univerzální síly. Také ve stálé aktivní činnosti, nadšení, pohybu spatřujeme elektrické fluidum, tvůrčí činnost, revoluční vývoj, výboj.
Magnetické fluidum v mentální sféře se projevuje v protichůdných vlastnostech, ve vývoji, ve věčném klidu.
20. Co je představivost?
Představivost (představa) je vlastnost, kvalita, jejíž pomocí si živě představujeme opticky, akusticky, pocitově, nebo všemi způsoby, také chuťově i čichem, nějaké věci, osobu, bytost, myšlenku, obraz, kvalitu a vlastnost určité věci atd. To platí zvláště při cvičeních, ale i v normálním životě. Kvantita představy se projevuje zesílením, zeslabením, případně vymizením představy.
21. K rozdílu mezi představou a elementálem.
Představa je věrné vyobrazení toho, co si představujeme, respektive realita, kterou zvládneme pomocí vůle, koncentrace, představivosti, manifestační víry.
Naproti tomu elementál je bytost, kterou vytvoříme z mentální látky, z určitých živlů magickým způsobem a obdaříme ji jménem. Tato bytost vlastní část našeho vědomí, provede určité úkoly, má pud sebezáchovy a živí se mentální látkou, již vyzařujeme do mentálního světa nebo vědomě čerpáme z universa a dále vydáváme.
22. Čím se vyživuje mentální tělo?
Mentální tělo se sytí myšlenkami z mentální sféry a obrazy a dojmy pomocí mysli.
23. Jak se projevuje duch v astrálním světě a v látce?
Duch se projevuje v astrálním světě pomocí svého astrálního těla, duše, svými vlastnostmi a silami ve čtyřpólovém magnetu. V látce pomocí astrální matrice, z níž září duše různými barvami, podle polarity elementárních účinků.
Toto záření vlastností nazýváme aurou, která současně prozrazuje základní charakter člověka podle živlů.
Na materiální úrovni se projevuje duch pomocí hmotného těla se všemi funkcemi živlů, které jsou identické s funkcemi astrálního těla. To jsou především vlastnosti, analogické působení všech živlů ve čtyřpólových magnetech, pomocí nichž se projevuje duch na materiální úrovni v čase a prostoru.
24. Co je koncentrace, meditace, fixace, kontemplace, fantazie?
Koncentrace (soustředění) je neustálé pevné držení bodu, věci, bytosti, abstraktní představy, myšlenky, obrazu, pocitu, atd. Dělíme je podle časového rozpětí do tří stupňů. První stupeň je nepřetržitá koncentrace v délce trvání dvanáct sekund a jmenuje se Dharana. Druhý stupeň Dhyana trvá dvanáct krát dvanáct sekund a třetí stupeň obnáší dvanáct krát dvanáct krát dvanáct sekund a jmenuje se samádhi, tzn. extáze, čili splývání subjektu a objektu.
Prostřednictvím meditace analyzujeme (rozkládáme) věc, abstraktní představu, úmysl, myšlenku, obraz, atd. ve všech aspektech a detailech, týmž způsobem na všech úrovních, tzn. podle vůle, podle citu a rozumu.
Fixace (ustálení) je přesné vyměření, ustalování a nepřetržité pevné držení určitého předmětu, myšlenky, bodu atd. při koncentraci.
Kontemplace (rozjímání) je přemýšlení (pozorování) a analýza určitého předmětu, věci, úmyslu, bytosti, obrazu, dojmu, myšlenky a jejich vlastností v různých sférách.
Pokud se chceme např. přesvědčit, že obraz, předmět atp. je reálný a skutečný, podíváme se na věc nejdříve otevřenýma a pak se zavřenýma očima. Jestliže se obraz nezmění nebo nezmizí, je to skutečnost, stane-li se jinak, je to mámení.
Fantazii podnítí často krása věci, působí povzbudivě na naši mysl a je dále zvyšována pomocí různých podnětů. Fantazie má vždy svoje osobní, subjektivní, relativně individuální zabarvení a směr podle smýšlení a nálady.
25. Čím lze nahradit cvičení?
Cvičení můžeme nahradit meditací, autosugescí, vírou, modlitbou, sebepozorováním (introspekcí), ušlechtilými činy, odříkáním, moudrostí, věděním, mlčením, láskou a pokorou.
26. Jaký smysl mají cvičení?
Cvičeními zušlechťujeme, zdokonalujeme a posilujeme svého ducha, duši a hmotné tělo. Posilujeme především všechny aktivní vlastnosti a síly všech univerzálních živlů, které v nás a kolem nás pracují. Pomocí cviků uskutečňujeme v sobě a okolo sebe Božské myšlenky, počínaje nejnižšími a kráčejíce až k nejvyšším, to znamená až ke splynutí s Bohem.
27. Jak působí akášický princip na mentální úrovni?
Akášický princip působí v mentální sféře mimo prostor a čas jako svět příčin. Je to nejvyšší, nepochopitelná, nezvládnutelná síla, která všechno vytvořila a také vše řídí.
V člověku vstoupí v mentální sféře v platnost jako nejvyšší, vládnoucí a řídící akášický princip v mentální matrici a ve vědomí. Dále jako kontrolující božský princip svědomí, v intuici (tušení), inspiraci, ve víře a pudu sebezáchovy. Staví nám do cesty překážky, při cvičení v mentální sféře pomocí myšlenek, obrazů a představ, které sice naše cviky ruší, avšak ve prospěch posílení naší vůle.
Mentální matrice je nejjemnější látka duchovního akášického principu. Svazuje mentální a astrální tělo dohromady a přenáší všechny myšlenky, plastické obrazy, dojmy do vědomí našeho ducha. Na mentální úrovni se projevuje akášický princip v elektrických, magnetických, elektromagnetických a neutrálních, indiferentních (nevýznamných) myšlenkách. V myšlenkách se nacházejí stěžejní, z prasvěta příčin akášického principu pocházející představy. Prostřednictvím těchto představ působí akášický princip na naše vědomí a podvědomí v myšlenkách, čímž se tyto stávají přijatými a zpracovanými, odmítnutými nebo uskutečněnými.
28. Co je účelem osudovosti v mentální sféře?
Všechny myšlenky, obrazy, dojmy atd., jako příčiny náležející do mentální sféry, jsou pečlivě a přesně vnášeny, zaznamenávají se ve světě příčin v mentální sféře, aby se mohly vytvářet podle své vnitřní hodnoty, pozitivní nebo negativní, příslušných zákonitých účinků nebo následků – které mají veliký vliv na charakter (vlastnosti) člověka.
Tato zpětná zrcadlení, působení se vracejí zpět k člověku: pozitivní, aby ho ještě více zušlechtily, negativní, aby ho ovlivňovaly tak dlouho, dokud jeho chyby a jejich příčiny nevyrovnají.
29. Co je zralost a vrcholný vývoj ducha?
Zralý duch došel k poznání a přesvědčení, že je částí božského principu, a hledá proto cestu, pramen, aby se s tímto nejvyšším božským principem ztotožnil. Vysoce vyvinutý duch se již s božským principem ztotožnil a pokračuje v cestě nejvyššího zušlechťování a zdokonalování.
30. Jak působí mentální a astrální látky na duchovní mysl?
Mentální a astrální látky působí prostřednictvím dojmů (vnímání) na duchovní mysl, která ze všech sfér prostřednictvím mentální matrice dochází až k vědomí ducha. V mentální látce působí mimo čas a prostor, v astrální sféře v prostoru.
Duch zpracovává tyto dojmy za pomoci elementárních funkcí čtyřpólového magnetu v mentálním a astrálním těle.
31. Co je mentální matrice a její funkce?
Mentální matrice, event. čtyřpólový magnet je spojovacím článkem mezi mentálním a astrálním tělem, je to nejjemnější akášická látka, která řídí funkce ducha. Je stvořena z nejjemnější duchovní akášické látky, která v lidském těle existuje. Mentální matrice, éterický princip, přenáší veškeré myšlenky, obrazy, dojmy, ze všech sfér za pomoci hmotných, astrálních a mentálních podnětů do vědomí ducha, který tyto dojmy zpracuje za pomoci astrálního a fyzického těla.
32. Metody k posílení fantazie.
Fantazie může být posilována pomocí odpovídajících povzbuzování nebo podráždění, podněcování myšlenek a pocitů, pomocí krásy, hudby, přírody, zpěvu, lásky, vůní, vykuřování atd.
33. Jakými vlastnostmi se vyznačuje mentální matrice?
Mentální matrice má vlastnosti čtyřpólového magnetu a ovlivňuje činnost ducha v astrálním těle. Je elektromagnetická a vede myšlenky a představy k vědomí ducha. Spojuje mentální tělo s astrálním.
34. Jakému účelu slouží mentální matrice?
Mentální matrice je coby čtyřpólový magnet středem všech vlastností a sil věčného ducha, jenž ji v astrálním těle, ve své schránce, používá. Po opuštění obou schránek, to znamená hmotného a astrálního těla, si mentální matrice podrží všechny vlastnosti a síly, které člověk vlastní na konci svého hmotného života, a vezme je s sebou do mentální sféry.
35. V čem se liší myšlenka a myšlení?
Myšlenku může najít nebo se k ní dopracovat sám člověk, přiměřeně svému stupni vývoje a své zralosti, na základě myšlení, ve kterém je odpovídající myšlenka obsažena. Myšlení je pouze schránka myšlenek, jež dospívají prostřednictvím mentální matrice k vědomí ducha. Myšlenka pochází ze světa příčin.
36. Jak přijímá duch myšlenky?
Duch přijímá všechny myšlenky skrze mentální matrici, která je správcem myšlenek a představ.
37. Jaký případ nastane, když budou vysílány myšlenky pomocí mentálního těla?
Když mentální tělo, to znamená duch, vysílá myšlenky, vzniká telepatie, tj. přenášení myšlenek pomocí akášického principu mimo čas a prostor v mentální sféře.
38. Jak se toto liší v astrálu a hmotě?
Tyto myšlenky budou přijímány velmi jemně vyvinutým hmotným jasnosluchem, který myšlenky coby dojmy přivádí astrálnímu jasnosluchu. Odtud dospívají pomocí správce, mentální matrice, k vědomí ducha, kde jsou zpracovány a stávají se uvědomělými.
39. Co je zhuštění?
Hromadíme-li v představované konkrétní věci sílu vůle, intelektu, citu spolu s manifestační vírou, dynamizujeme a posilujeme síly pomocí překážek, vzniká automatické zhuštění stvořené věci. Tímto způsobem vlastně používáme ve vědomí čtyřpólové magnety.
40. Co je telepatie?
Telepatie je přenášení myšlenek. Myšlenky vysíláme obyčejně imperativně v podobě oslovení dotyčné osoby, která má něco vykonat. Myšlenky posíláme do mentální sféry, a akášický princip, éter, je přenáší mimo čas a prostor k duchovním uším dotyčného, kterému jsou určeny.
41. Co je mentální aura?
Mentální aura se skládá ze zbarvených zářících vlastností ducha, které vyzařuje čtyřpólový magnet, tedy mentální matrice se svými pozitivními a negativními póly.
42. Jak se projevuje časová a prostorová nezávislost v mentální sféře z lidského hlediska?
Prostorová a časová nezávislost v mentální sféře se z lidského hlediska projevuje jako absolutní prázdnota, před kterou se třese všechno stvořené.
43. Jak rozlišujeme mezi elektricitou a magnetismem myšlenek z mentálního hlediska?
Elektrické myšlenky na mentální úrovni v nás probouzejí pocit tepla, rozpínavosti, magnetické myšlenky pocit chladu, stahování.
44. Co je mentální harmonie a disharmonie?
Pozitivní myšlenky, představy a dojmy, které prožíváme na mentální úrovni, v nás budí pocit souhlasu, spokojenosti, krásy, radosti, sympatie. Působí v nás harmonii.
Opačné myšlenky, představy a dojmy v nás probouzejí nesoulad, antipatii, nespokojenost, ošklivost, smutek – disharmonii. Obě však, harmonie a disharmonie jsou projevem absolutní zákonitosti. Obě musíme ovládat!
45. Jak se projevují pozitivní a negativní myšlenky a jak je můžeme měnit?
Aktivní myšlenky se projevují v normálním vědomí pozitivně, negativní myšlenky se projevují v podvědomí. Ke schopnosti rozeznání všech myšlenek, pozitivních a negativních, musíme dojít cestou každodenního sebepozorování, podle čtyř živlů a jejich polarity. Negativní myšlenky můžeme přemoci pouze, budeme-li s nimi bojovat, a to čtyřmi možnými způsoby:
1) pomocí pevné vůle, síly vůle, tím, že budeme ničit jejich působení;
2) pomocí transmutace, přičemž negativní myšlenky proměníme v aktivní (pozitivní) myšlenky opačného významu;
3) pasivním způsobem. Necháme negativní myšlenky proběhnout naší myslí, aniž bychom jich dbali, načež zmizí;
4) pomocí systematické autosugesce.
46. Ve kterém případě je vhodné použít izolaci, transmutaci, autosugesci či boj?
Izolaci použijeme, abychom se neinfikovali negativními vlastnostmi nebo náruživostmi některé nevyrovnané bytosti, se kterou přijdeme do úzkého kontaktu. Případně při magických operacích, např. pokud se chceme stát neviditelnými.
Transmutace nám neslouží pouze při přeměňování myšlenek a vlastností, nýbrž i sil, různých stavů, nemocí, nálad, pocitů, činů, dojmů, vnímání, obrazů a podobných, které si přejeme proměnit, přičemž sledujeme výhradně jen ušlechtilé cíle.
Pomocí autosugesce zlepšujeme a zušlechťujeme v první řadě náš charakter, naši povahu. Dále posilujeme svého ducha a připravujeme ho na úkol vykonat něco, na co my sami prostřednictvím normálních sil a cvičení nemůžeme stačit. Tímto způsobem dosáhneme úspěchu i v takových případech. To platí ale pouze pro náš duševní a duchovní vývoj. Bojem odstraníme negativní vlastnosti a překonáme každou překážku, především při cvičeních. K tomuto účelu využijeme sílu vůle, představivost, fixaci, vědomí a jiné síly a vlastnosti.
47. Jak působí osobní a univerzální Bůh v mentální sféře?
Osobní Bůh na nás působí v mentální oblasti intuitivně a inspirativně. Vede nás pomocí myšlenek k sebepoznání a zušlechtění. Řídí náš božský princip věčného ducha, abychom se každým dnem přibližovali osobnímu Bohu a nakonec se s ním ztotožnili.
Univerzální Bůh nám klade v mentální oblasti do cesty překážky, až do okamžiku, v němž ovládneme veškeré univerzální živly a jejich vlastnosti. To se projevuje obzvláště v sebepozorování, cvičeních, ale též v obyčejném životě.
Univerzální Bůh se v nás projevuje v mentální oblasti jako negativní stav mimo čas a prostor, jako absolutní Nic, jako prázdnota a také ve svědomí.
48. Které analogie se vztahují k mentálu, hmotě, přírodě? Příklad: Jak působí alkohol, omamné a dráždivé látky?
Alkohol, je-li trvale požíván, zvláště jako předmět náruživosti, otupuje mentální oblast myšlení, tedy vědomí a podvědomí. Podle toho také rozum, paměť, rychlost, vnímání, schopnost poznání a rozeznávání, jakož i cit a vůli.
Zvyšuje vášeň až k opilství a škodí na materiální úrovni nervovému systému, ke kterému patří velký a malý mozek včetně páteře. Alkohol je ohnivý nápoj, obsahuje silně koncentrovanou dávku principu ohně. Jestliže ho člověk neustále užívá, způsobuje si silné rušení živlu ohně, jenž v něm postupně zesiluje, až se z toho vyvine vážná nemoc, která zaútočí na nervový systém a smysly.
Totéž platí pro užívání narkotik (drog, omamných jedů) a dráždivých látek. Někdy se pomocí předráždění oslabených smyslů, zvláště prostřednictvím dráždivých látek a narkotik, vyvinou dočasně jasnozřivost, jasnosluch a jasnocit. Může se ale také jednat pouze o halucinace. V obou případech jde o velmi škodlivé jevy, které mnohdy skončí v léčebném ústavu pro duševně choré.
Příroda, zákonitost reaguje na taková silně negativní rušení pomocí jisté kompenzace (vyrovnání). Silný, předimenzovaný oheň v mentální a astrální rovině vyvolává u postiženého často stav čtvrté dimenze (rozměru), to znamená, že se cítí být mimo čas a prostor. Současně ovlivňuje určité smysly, zvláště zrak, který je ovládán živlem ohně. Takový člověk možná znenadání spatří okolí a bytosti neviditelného světa, ale prožije halucinace, jež pocházejí z ovlivněného podvědomí a předrážděných smyslů.
49. Elementární skupiny v mentálním těle a induktivní a deduktivní funkce.
V mentálním těle existují aktivní skupiny živlů, živel ohně a vzduchu. Tyto skupiny působí induktivně, rytmicky zevnitř ven. Elementární negativní skupiny, to znamená voda a země, působí deduktivně. Ty se stahují, také rytmicky stlačují, avšak zvenku dovnitř.
50. Jak jsou zaznamenávány myšlenky, zralost, vývoj, a to v mentální oblasti, ve světě příčin, v akášickém principu?
Myšlenky se v mentální oblasti registrují v kosmické paměti, ve světě příčin jako příčiny a v akášickém principu jako následky (účinky). Zralost, stav vývoje, se registruje v mentální oblasti jako moudrost.
Stupeň vývoje ducha se ukazuje ve světě příčin jako absolutní živlová rovnováha, v akášickém principu jako vyrovnaný člověk. Takový vyrovnaný duch nepodléhá již svému osudu, ale přímo akášickému principu, Prozřetelnosti.
51. Co je mentální evoluce (vývoj)?
Mentální vývoj je magický vývoj ducha ve všech jeho univerzálních živlech a jejich vlastnostech. Vede ho ke sjednocení s Bohem. V podstatě vzato je to postupné absolvování všech božských myšlenek, počínaje nejnižšími až k nejvyšším, to znamená ke ztotožnění s Bohem.
52. Co je duchovní touha?
Duchovní touha je z magického a hermetického hlediska touha po sebepoznání a uvědomění si božského principu v sobě samém. Je to také touha po poznání univerzálních zákonů v makro- a mikrokosmu. Touha je také určité přání, které vysíláme na mentální úrovni, aby se nám splnilo. Ale bez odpovídající aktivity se toto přání, tato touha, nesplní. Jestliže je ovšem naše touha upřímná, ale k dosažení cíle, našeho přání, nemáme odpovídající prostředky či síly, může nám být naznačena cesta, jak k tomuto cíli dospějeme. V takovém případě se prostřednictvím naší touhy splní část magické modlitby.
53. Co znamená mentální polarita?
Mentální polarita je aktivní vědomí a pasivní podvědomí. Také elektrické a magnetické fluidum reprezentují polaritu mentální oblasti.
54. Co je sympatie a antipatie v mentální oblasti?
Sympatie v mentální oblasti znamená, že k sobě připoutáme příjemné myšlenky jednoho určitého živlu, povzbuzujeme je, a sice živly a polaritou, které v nás podle našeho charakteru převládají. Jiné v nás zase probouzejí odpor, antipatii, protože příslušejí živlu a polaritě, jež nesnášíme, neboť narušují naši harmonii.
Naše sympatie a antipatie jsou závislé na vzájemném působení živlů.
55. Co je harmonicky myšlená morálka v mentální oblasti?
Harmonicky míněná morálka v mentální oblasti je duchovní odříkání, to znamená splnění slušnosti, čistoty a pořádku myšlenek a jejich ovládání.
56. Jak může jasnovidec rozeznat osudovost v mentální oblasti?
Přivede se do stavu transu a koncentruje se pomocí obrazotvornosti na odpovídající osobu v akášickém principu mentální oblasti. Pak může jasně číst její minulost, přítomnost i budoucnost. Totéž může učinit i pomocí magického zrcadla.
57. Jak se vyvíjí mentální existence na druhé straně, po opuštění astrálního těla?
Po přechodu z materiální úrovně žije člověk, jeho duch, dále v astrální oblasti, se svým astrálním tělem. Zde také ztratí své astrální tělo vlivem rozkladných elementárních procesů a přechází automaticky do mentální sféry, kde žije toliko jeho duch v odpovídající zóně mentálního světa. Čím víc byl člověk na hmotné úrovni čistý a vyrovnaný, tím jemnější je zóna mentálního světa, kterou obývá a které se přizpůsobuje. Později se opět vrací zpět do materiálního světa, aby se úplně vyrovnal, zušlechtil, zdokonalil.
58. Psychické stavy, transmedialita, jasnozřivost, spiritismus?
Když se člověk se svým vědomím přemístí do solar plexu svého těla a spojí se s akášickým principem, vznikne tím takzvaný stav transu. Pravá medialita je pasivní kontakt s neviditelnou bytostí. Tato medialita se nachází pod kontrolou naší vůle, která kontakt také řídí.
Jasnozřivost je lidská vlastnost, kdy člověk všechno, co si přeje, může jasně vidět – se zavřenýma nebo otevřenýma fyzickýma očima, ve viditelném a neviditelném světě. Je úplně jedno, jestli v křišťálové nebo skleněné kouli, v magickém zrcadle nebo v naleštěné ploše skříně. Kvalita viděných věcí závisí na čistotě charakteru mága. Jasnozřivost závisí na:
1. nadání, založení,
2. zralosti mága,
3. astrálním vývoji.
Tato schopnost bude vyvolána hlavně pomocí univerzálního světla.
Spiritismus je pasivní a nekontrolovaný kontakt lidské bytosti s bytostí z neviditelného světa prostřednictvím média, které se dostalo do stavu transu pomocí modlitby, extáze, nebo nějakým podobným způsobem tento stav vyvolalo. Takový případ je velmi škodlivý, i když v některých případech skutečně dojde ke spojení s určitými dobrými astrálními bytostmi. Média zpravidla ovšem pokládají fantomy za duchy zemřelých bytostí. Pomocí opakování určitých myšlenek je možno stvořit několik set fantomů.
Někdy zde hraje roli také podvědomí dotyčného média.
Spiritistické médium, lidská bytost, bývá toliko nástrojem nekontrolovaných sil, který se bez vlastní vůle podřizuje škodlivým vlivům nízkých astrálních bytostí.
59. Co je náměsíčnost, somnambulismus?
Náměsíčnost je duševní nemoc, která vzniká vážným narušením elektromagnetického fluida. U postiženého nemocného je magnetické fluidum velmi porušeno, čímž u takového člověka mizí vnímání gravitace, to znamená síly zemské přitažlivosti. To se odehrává zpravidla v noci, v čase spánku. Stav bývá zapříčiněn vlivem měsíce. Postižený se stává lehkým jako pírko, pohybuje se jako moucha po zdi vzhůru, šplhá bez námahy na nejnebezpečnější a nejvyšší místa na budovách. Může balancovat dokonce i na telefonních vedeních. Jde o patologický jev.
60. Co je posedlost, padoucnice, tanec svatého Víta a příčina těchto nemocí?
Posedlost, tedy posedlost ďáblem, vzniká z halucinací. Jedná se o určité rozštěpení vědomí, kde nás nečekaně a nevítaně, bez vlastního přičinění, ovlivňují prostřednictvím našich pěti smyslů různé dojmy. Je to chorobný, nežádoucí stav.
Padoucnice a tzv. tanec svatého Víta jsou nemoci, které vznikají z poruchy polarity porušením rovnováhy mezi mentální a astrální sférou. Tyto nemoci lze vyléčit působením polarity. Je-li například u ženy mozek elektrický, léčíme ho magnetismem. U mužů je to obráceně. Jejich mozek je magnetický, proto jej léčíme elektřinou.
61. Mentální stimulace (povzbuzování).
Příklad: vykuřovací prostředky, náboženská hudba, modlitba.
Pomocí těchto prostředků pro vznik nálady, to znamená pomocí ovlivňování našich smyslů v mentální oblasti vykuřováním, náboženskou hudbou a modlitbou, zkoušíme proniknout do čtvrté dimenze, abychom mohli lépe vykonávat některé magické operace, nebo navázat kontakt s duchovními bytostmi v neviditelném světě, atd.
62. Dorozumívací řeč v mentální sféře.
Jak mezi sebou duchové komunikují?
Duch se dorozumívá s jiným duchem v mentální sféře zpravidla názorně, pomocí gestikulace a symbolů, jak nám mnohdy ukazuje podvědomí ve spánku. Pokročilí duchové se dorozumívají vzájemně pomocí jasnosluchu, jehož prostřednictvím rozumí všem jazykům.
63. Jak bývají přenášeny vjemy?
Vjemy bývají přenášeny pomocí našich fyzických a astrálních smyslů, potom pomocí mentální matrice až k vědomí ducha, které je prostřednictvím astrálního a hmotného těla zpracuje.
64. Co je mentální pasivita?
Mentální pasivita vzniká, když člověk svou vůli podřizuje pasivně některé jiné bytosti, popř. také své negativní vlastnosti v podvědomí. Takový člověk je nesamostatný.
Může se ale také jednat o absolutní lhostejnost vůči negativním vlastnostem při introspekci (sebepozorování). To se potom ovšem děje v rámci naší vůle.
65. Co je neutrální mentální stav?
Neutrální mentální stav je stav ducha v akášickém principu, bez myšlenek, pocitů, vjemů, mimo čas a prostor, bez jakékoli činnosti ducha, absolutní klid, nic, prázdnota.
Otázky, týkající se astrální úrovně…
1. Co znamená slovo astrál?
Existují astrální svět a lidské astrální tělo, které vzešly z akášického principu prací elektrického a magnetického fluida. Astrální sféra existuje v prostoru. Nalézáme v ní všechno, co se na naší Zemi dosud stalo, co právě probíhá a co se ještě stane. Tedy minulost, přítomnost i budoucnost.
V éteru nebo akášickém principu jsou obsaženy vibrace elektrického a magnetického fluida, ze kterých bylo všechno stvořeno. V astrální sféře nalézáme základy života, celého Bytí: světlo, tmu, zvuk, barvu, rytmus. To všechno zde má svůj počátek. Je to emanace věčného, čtvrtá dimenze. V astrální úrovni žijí duše zemřelých, elementárové, larvy, bytosti čistých živlů, vodní mužíci, lesní žínky, satyrové, atd.
Mezi bytostmi čistých elementů patří salamandři k živlu ohně, sylfy k živlu vzduchu, vodní víly nebo rusalky k vodnímu živlu a skřítci k živlu země. Astrál může být v přeneseném významu i nejvyšším akášickým principem, který astrální svět stvořil a tento i řídí.
2. Kterými základními vlastnostmi se vyznačuje astrální tělo?
Základními vlastnostmi astrálního těla podle živlů jsou vytrvalost (živel ohně), píle (živel vzduchu), trpělivost (živel vodní) a systematičnost (živel země).
3. Jak se uchovává astrální tělo při životě a čím se živí?
Astrální tělo se udržuje při životě pomocí přítomnosti věčného ducha a živí se dýcháním.
4. Které funkce mají živly v astrálním těle?
Funkce živlů v astrálním těle jsou identické s funkcemi živlů v hmotném těle. Ohnivý princip zastupuje v aktivní (pozitivní) polaritě funkci tvůrčí, v negativní působí na všechno ničivě. Vodní živel oživuje v aktivním pólu všechno, v opačném pólu všechno rozkládá, ničí. Vzduch je vyrovnávajícím principem mezi ohněm a vodou. Princip země spojuje všechny živly a drží je pohromadě pomocí ztrnutí a ztuhnutí, je příčinou růstu a také odumírání astrálního těla.
5. Jak se v astrálním těle projevují povahové rysy?
Podle toho, který živel v astrálním těle daného člověka převažuje, rozlišujeme čtyři druhy temperamentu – povahových rysů:
1. cholerický temperament, analogický živlu ohně,
2. sangvinický temperament, analogický živlu vzduchu,
3. melancholický temperament, analogický živlu vody,
4. flegmatický temperament, analogický živlu země.
Podle intenzity (dynamiky) polarity jednotlivých živlů se jedná o více či méně vyrovnané charaktery.
6. Co je astrální aura?
Astrální aura, to jsou zářící elementární účinky, různobarevné vlastnosti, které vyzařují z pozitivních a negativních pólů čtyřpólových duševních magnetů.
7. Jak drží mentální a astrální tělo pohromadě?
Mentální tělo je spojeno s astrálním tělem pomocí mentální matrice na základě elektromagnetických vlivů živlů.
8. Je astrální tělo smrtelné?
Astrální tělo je pomíjející, protože je pouze nástrojem věčného ducha.
9. Co se stane s astrálním tělem na druhé straně v případě, že opustí mentální tělo?
Když duch v mentální sféře opustí astrální tělo, rozplyne se toto opět v původní látku, ze které bylo stvořeno.
10. Které funkce vykonává astrální tělo během spánku?
Protože astrální tělo má tytéž funkce jako hmotné tělo, odpočívá astrální tělo ve spánku a vdechuje co nejúčinněji astrální látku, jejíž pomocí se vydatně posiluje. Kromě toho slouží se svými smysly jako nástroj projevů podvědomí, které ve spánku nejintenzivněji pracuje.
11. Okultní schopnosti astrálního těla.
Astrální tělo může mít následující okultní schopnosti: jasnozřivost, jasnosluch, jasnocit, jasnochuť, jasnočich, absolutní živlovou rovnováhu. Může se duchem odpoutat z hmotného těla pomocí uvolnění elementární životní pásky (exteriorizace), která svazuje astrální tělo s hmotným a může přejít s duchem do astrální sféry (putování). Může být učiněno neviditelným a může být odděleno od duchovního a hmotného těla až k samostatnosti.
Na základě psychometrie může mág uskutečňovat duševní spojení s každou osobou, která přišla do kontaktu s nějakým určitým předmětem, z něhož může mág číst příhody, týkající se minulosti, přítomnosti a také budoucnosti tohoto předmětu.
Astrální tělo může mít médium pod kontrolou vůle, může se spojit a identifikovat s každou inteligencí, s každou vysokou božskou bytostí, s každým božstvím. Duše, tedy astrální tělo, je schopná podle předcházejícího odpovídajícího vzdělání v sobě shromáždit a ovládnout všechny živly a vnitřně i zevně s nimi pracovat. Astrální tělo je nástrojem k ovládnutí akášického principu, může se vědomě prostřednictvím akášického principu přivést do stavu transu. Astrální tělo slouží také k použití živlů z akáši za pomoci individuálních rituálů. Duše může být těmito čtyřmi nejvyššími božskými vlastnostmi (ctnostmi) prolnuta.
12. Elektrické a magnetické schopnosti astrálního těla.
Astrální tělo můžeme plnit nebo prolnout teplem, světlem, elektrickým fluidem, a naopak v něm můžeme také zhušťovat chlad a smršťování. Astrální matrice obsahuje elektrické a magnetické vlastnosti. Jasnozřivost astrálního těla je elektrická schopnost, jasnocit a také psychometrie jsou schopnosti magnetické. Medialitu zařazujeme do sféry magnetického fluida. Podle polarity čtyřpólového magnetu se může projevit v duši cholerický (živel oheň), sangvinický (vzduch), melancholický (voda) nebo také flegmatický temperament (země).
Aura, která vyzařuje zbarvené vlastnosti, může být podle temperamentu elektrická nebo magnetická.
V duši existují živlová centra, jejichž síly využívá duch pro určité úkoly. Tak je svadhistana centrem vodního živlu (má magnetické schopnosti a síly). Manipura, centrum živlu ohně, obsahuje elektrické síly a schopnosti. Skrze kanál sušumna, který spojuje nejvyšší živlové centrum sahasráru s jinými živlovými centry (lotosy), prochází akášický princip s tzv. idou, elektrickým fluidem a pingalou, magnetickým fluidem.
13. Jak se projevuje v astrálním těle polarita?
Polarita se v astrálním těle projevuje pomocí zářících pólů čtyřpólového magnetu. Výsledkem je barevná zářící aura. Prostřednictvím zbarvení aury pozná jasnovidec základní rys lidského charakteru a také jeho jednotlivé vlastnosti.
14. Co je harmonie a disharmonie v astrálním těle?
Harmonie v astrálním těle odpovídá elementární rovnováze a souzvuku elektrického a magnetického fluida ve čtyřpólovém magnetu. Disharmonie je obrazem nevyrovnanosti elementárních vlastností a odpovídá činnosti elektrického a magnetického fluida.
Obě ovšem, harmonie jakož i disharmonie, jsou projevem zákonitosti.
15. Čím je ovlivňováno astrální tělo?
Astrální tělo je ovlivňováno především pomocí sebepozorování, astrální askeze, působení sil a vlastností pozitivních nebo negativních, různých cvičení, modliteb, autosugesce, sugesce, uskutečňování, uvědomování si vlastního Já. Souhrnně řečeno, astrální tělo ovlivňujeme především zušlechťováním a zdokonalováním v každém směru a rozvíjením všech stránek našeho charakteru.
16. Co znamená vitalita astrálního těla?
Vitalita astrálního těla je životní síla, která proudí v akášickém principu, v sušumně, jako elektromagnetické fluidum, tzv. proudění idy a pingaly, které tečou z nejvyššího elementárního centra sahasráry (lotos s tisícem okvětních lístků). Životní síla zásobuje a spojuje všechna elementární centra v duši.
17. Jak se projevuje mentální vliv na astrální tělo?
Mentální vliv na astrální tělo se projevuje za pomoci mentální matrice, která činnost ducha v astrální sféře řídí a udržuje.
18. Co je tzv. astrální filtr?
Astrální filtr je svědomí, akášický princip, jímž probíhají všechny myšlenky, vjemy, pocity, stavy a dojmy.
19. Fluidické kondenzátory a jejich působení v astrálním těle.
Pod fluidickými kondenzátory rozumíme akumulátory, ve kterých se na neomezeně dlouhý čas nashromáždí a uchovají síly elektrického a magnetického fluida nebo síly univerzálních živlů. Je-li třeba, mohou být pomocí akášického principu nasyceny odpovídajícím přáním nebo úkolem. Bývají stvořeny z pevných, jakož i z tekutých či vzdušných (kvůli vůním) látek, které mají nesmírné akumulační schopnosti. Fluidické kondenzátory slouží k ovlivňování prostřednictvím živlů nebo vývoji astrálních smyslů.
Pro normální potřebu dostačují jednoduché fluidické kondenzátory. K dosažení zvlášť silného nahromadění sil, nebo při pracích, které mají způsobit za pomoci mentálních nebo astrálních vlivů také ovlivnění látkové (např. tvoření elementárů, voskových loutek, oživování obrazů a jiná materiální zjevení), potřebujeme ovšem komplikované fluidické kondenzátory z rostlinných extraktů.
20. Jak se projevují poruchy v astrálním těle?
Poruchy v astrálním těle se projevují jako různé duševní choroby, např. jako duševní zaostalost (retardace), náměsíčnost, padoucnice, nevyrovnanými negativními vlastnostmi, slabomyslností a jinými duševními nemocemi. Tyto choroby mají příčinu v těžkých poruchách elektrického a magnetického fluida, a tím i v poruchách mezi astrálním a hmotným tělem, nebo astrálním a mentálním tělem.
21. Astrální léčebné metody.
Astrální nemoci léčíme pomocí silně koncentrované životní síly, kterou prolneme přáním naprostého uzdravení pacienta. Nahromaděnou životní sílu přitahujeme přímo z univerza (vesmíru) a řídíme ji do astrálního těla nemocného člověka, aniž bychom tuto sílu nechali projít vlastním tělem. Tím tedy překazíme každou slabost naší vitality a zabráníme současně promísení našeho ódu (charakteru) s ódem nemocného člověka, od kterého bychom se jinak mohli infikovat jeho negativními vlastnostmi.
Mnohé nemoci, jako náměsíčnost, padoucnice a tanec svatého Víta, je možno léčit posílením chybějícího fluida. Tam, kde jde o poruchu mezi mentálním a astrálním tělem, může se mág pustit do odstranění této poruchy pomocí odpovídajícího posílení nebo oslabení živlu, popř. elektrického nebo magnetického fluida.
22. Co je exteriorizace?
Exteriorizace je vědomé oddělení astrálního těla od těla hmotného. Nejdříve vystoupíme s naším mentálním tělem z těla hmotného, načež vytáhneme za pomoci obrazotvornosti a vůle astrální tělo z hmotného ven. Potom vstoupíme se svým mentálním tělem opět do astrálního a začneme v něm dýchat. Od tohoto okamžiku přestává hmotné tělo dýchat.
Hmotné tělo je svázáno s astrálním a mentálním tělem společnou pružnou, stříbrně se lesknoucí životní páskou (astrální matricí). Pokud by se někdo v takovémto případě dotkl zdánlivě mrtvého hmotného těla, životní páska by se okamžitě přetrhla a došlo by ke skutečné fyzické smrti.
23. Co je dokonalé astrální tělo?
Dokonalé astrální tělo znamená naprosté sjednocení s Bohem.
24. Které funkce má astrální a mentální tělo oproti hmotě?
Astrální tělo je centrem všech vlastností a sil ducha. Je nástrojem věčného ducha v astrální sféře a přijímá skrze své smysly veškeré vjemy z fyzického světa. Tyto pak přenáší na mentální matrici, která opětně veškeré myšlenky a vjemy řídí k vědomí ducha. Duch myšlenky a vjemy zpracuje (spojí) prostřednictvím astrálního a hmotného těla.
Astrální tělo přenáší své funkce pomocí elektromagnetického působení čtyřpólového magnetu na tělo hmotné, které je v látkové sféře realizuje. Všechny tyto funkce jsou ovšem řízeny věčným duchem. Astrální tělo je spojeno pomocí mentální matrice s mentálním tělem a pomocí astrální matrice s hmotným tělem.
25. Jak působí akáša na astrální tělo?
Akáša působí na astrální tělo pomocí síly aktivní vůle věčného ducha, jenž je částí akášického principu, silou imaginace (představivosti) a pomocí manifestační víry, tedy tvůrčí silou. Pomocí elektromagnetického fluida mentální matrice, která představuje v člověku nejjemnější duchovní látku, působí akášický princip, jenž všechno řídí, na astrální tělo, na jeho astrální matrici. To znamená, že čtyřpólový magnet vyzařuje do polarity astrální matrice vlastnosti a síly věčného ducha. Tímto způsobem řídí také veškeré funkce živlů v astrálním těle.
26. Co je karma astrálního těla?
Karma astrálního těla znamená všechny příčiny, které si člověk stvořil v astrální sféře. Tyto příčiny, ať již pozitivní nebo negativní, způsobují účinky, následky (nesou své ovoce) opět v astrální sféře. To všechno je naprosto přesně registrováno ve světě příčin v astrální úrovni.
27. Čím lze prodloužit délku života astrálního těla a existuje specifický vliv na duchovní látku?
Délka života astrálního těla se prodlužuje neustálým zušlechťováním lidského charakteru v jeho vlastnostech až k dosažení absolutní elementární rovnováhy. Tímto způsobem se zušlechťujeme a současně i mentální a hmotné tělo, kam se tato elementární rovnováha automaticky přes mentální a astrální matrici přenáší. Současně dosahují hmotné, jakož i astrální a mentální tělo dokonalého zdraví a jejich život se prodlužuje.
28. Astrální říše a její analogický vztah k astrálnímu tělu.
Astrální svět, tedy astrální sféra, je neviditelný svět, stvořený z akášického principu prostřednictvím elektrického a magnetického fluida čtyřpólového magnetu.
Astrální úroveň bývá mnohdy označována jako čtvrtá dimenze (mimo čas v prostoru), neboť v ní existuje a je skryto všechno, co se v hmotném světě odehrálo, právě děje a dít bude, tedy minulost, přítomnost i budoucnost. V této sféře se pohybují a rozprostírají elektrické a magnetické vibrace. Tady má všechno stvořené svůj původ: světlo, tma, zvuk, barva, rytmus, krátce řečeno, veškerý život ve všem stvořeném.
Astrální svět existuje v prostoru. V něm žijí duše zemřelých lidí, elementárové, larvy, bytosti čtyř čistých živlů: salamandři v živlu ohně, sylfy v živlu vzduchu, rusalky ve vodním živlu, skřítci v živlu země, dále satyrové, lesní žínky, vodníci atd.
Astrální tělo sestává z té samé látky jako astrální úroveň, jsou tedy analogické. Astrální tělo se sytí toutéž látkou, vdechuje ji. Také veškeré funkce živlů, pohybu, stromu života, jsou analogické k astrálnímu světu. Bytosti, které žijí v astrální sféře, mají pomíjející život, právě tak jako astrální tělo člověka.
29. Co je genialita astrálního těla?
Genialita astrálního těla spočívá v prolnutí astrálního těla nejvyššími božskými ctnostmi, jež odpovídají čtyřem základním živlům.
30. Co je medialita a spiritismus?
Medialita je vlastnost, která připouští pasivním způsobem, aby astrální tělo, a tím také hmotné a duchovní tělo, bylo ovlivňováno určitými bytostmi nebo silami. Medialita může existovat také vědomě pod naší vůlí a kontrolou během pasivního kontaktu s neviditelnými bytostmi a silami.
Jinak se jedná o medialitu bez kontroly během kontaktu s nekontrolovatelnými bytostmi a silami neviditelného světa. Takový způsob nazýváme spiritismus.
31. Úprava astrálního těla božskými vlastnostmi.
Úprava astrálního těla božskými vlastnostmi se vztahuje k všemohoucnosti, moudrosti a vševědoucnosti, všeobjímající lásce nebo milosrdenství a nesmrtelnosti. Tyto čtyři základní vlastnosti univerzálních živlů se vyznačují všudypřítomností. Je to konkrétní spojení, a konečně také ztotožnění, s nejvyššími božskými ideami v astrálním těle.
32. Okultní význam morálky vůči astrálnímu tělu.
Astrální tělo považujeme za nejčistší a nejkrásnější duševní nástroj věčného ducha, který je středem absolutně čistých pozitivních a také negativních vlastností a kterým se neustále zušlechťujeme. Odsud pochází: ‚Já jsem onen (Já jsem.)!“
33. Co je spánek?
Spánek je bezvědomý stav, při kterém hmotné i astrální tělo odpočívají. Pouze podvědomí v duchu pracuje mimo čas a prostor. Dojmy, jimiž se mentální tělo ve dne vyživuje a sytí, bývají během spánku utříděny, popř. uspořádány spolu s myšlenkami podvědomí. Mentální tělo bývá během spánku nabíjeno novými silami, posilováno, čímž pak vzniká známý dojem osvěžení. V případě nutnosti nám mohou být také prostřednictvím snů dávány rady, které se týkají všeobecného utváření života.
34. Co je sen?
Sen je projev našeho podvědomí, které během spánku pracuje, když je naše normální vědomí vypnuto a nachází se ve stavu klidu. Sny jsou zpravidla pokřivené zrcadlící se zážitky, týkají se vždy našich vlastností, schopností a našeho ducha. Mnohdy nás pomocí symbolů poučují nebo varují. Mluví s námi řečí přírody – v obrazech.
35. jak pracuje podvědomí v astrálním těle?
Podvědomí v astrálním těle působí pomocí negativních vlastností, také náruživostí, zlozvyků, myšlenek, představ, obrazů, které ovšem nejsou tak silně zhuštěny, aby se mohly projevit v hmotné sféře. Projevuje se to v některé situaci (příležitost, pokušení), jež splňuje určité příhodné podmínky pro manifestování se v látkové sféře.
36. Jak se realizují negativní vlastnosti z astrálního hlediska v duševnu a látce?
Vjemy, naplněné myšlenkami a obrazy jako projevy negativních nebo pozitivních vlastností, bývají vnímány a přijímány pomocí našich látkových, mentálních a astrálních smyslů. Pronikají prostřednictvím mentální matrice až k podvědomí ducha, který je bez naší vůle, s pomocí astrálního a mentálního či látkového těla zkouší realizovat, podle toho, v jaké sféře je zamýšlí uskutečnit. Prakticky to bývá prováděno automaticky univerzálními živly čtyřpólového magnetu, jak odpovídá jejich funkcím. Řídící silou je síla podvědomí.
37. Jak budou vytvořeny z mentální úrovně, mentálního těla, a to v pozitivním, jakož i negativním smyslu, přes astrální svět poměry v hmotném těle a také světě?
a) Nejdříve se v našem intelektu zjeví v mentální úrovni určitá myšlenka, je-li třeba s nějakým obrazem, představou. Tato činnost spadá do oblasti působnosti živlu vzduchu. Současně obdrží myšlenka citové zabarvení, což je činností vodního živlu. A protože se jedná o projev aktivní vlastnosti, vzdělává naše vůle a naše víra představu pomocí obrazotvornosti a převádí ji prostřednictvím mentální matrice do vědomí.
Díky intenzivnímu působení vědomí dosáhne vlastnost, myšlenka nebo obraz přes astrální matrici astrální sféry. Tam vzniká pak zhuštění pod vlivem elektrického a magnetického fluida, s pomocí síly stahování, neutralizace vzduchu a zpevňování elementu země. To všechno se děje skrze činnost ducha v astrálním těle, v astrální úrovni již v prostoru.
Nyní stačí, aby se síly živlů, které tuto situaci tvoří, silně zhustily, posílily – při nějaké vhodné příležitosti se pak tato situace realizuje na hmotné úrovni působením živlů, jež zde mají tytéž funkce jako živly v astrální sféře.
Působení do hmotné sféry se realizuje v prostoru a čase ze světa příčin v hmotné úrovni.
Jestliže se duch rozhodne, že má v mentálním těle, v mentální sféře realizovat nějakou vlastnost nebo představu, myšlenku či obraz, zachová původní stav beze změny, to znamená mimo čas a prostor, v mentální sféře, světě příčin.
b) Při vytváření nějaké situace v astrální sféře v pasivním smyslu použijeme stejný postup, jako při aktivním smyslu, pouze s tím rozdílem, že místo vůle, víry, představ a normálního vědomí v daném případě pracuje naše podvědomí se svými pasivními vlastnostmi ve vhodném prostředí a v příznivých podmínkách. Pro nás je ovšem velmi důležité, abychom od sebe obě situace dobře rozeznali, to znamená pozitivní a negativní, a proti oněm negativním bojovali a nikdy nepřipustili, aby nad námi získaly převahu.
38. Jak mohou bytosti ovlivňovat astrální tělo?
Jestliže mág naváže vědomě kontakty s bytostí neviditelného světa, má tyto bytosti a jejich účinné síly pod svou vůlí, svou kontrolou a používá takové spojení pouze k ušlechtilým cílům. Proto, jestliže si to nepřeje, nemohou tyto bytosti jeho astrální tělo ovlivnit. Pokud mají ony bytosti vyšší inteligenci nebo jsou strážnými duchy, mohou, obzvláště pod jeho vůlí nebo na jeho přání, podle stupně jeho vývoje, ovlivnit také jeho astrální tělo. Mohou tedy posilovat jeho aktivní vlastnosti a síly, jeho zdraví, a vyplnit tak jeho různá přání v pozitivním, dobrém smyslu.
39. Co jsou tzv. čakry v astrálním těle?
Podle indické filozofie se jedná o živlová centra v astrálním těle, která bývají řízena prostřednictvím nejvyššího elementárního centra sahasráry, tedy lotosu s tisíci okvětními plátky. Jsou spolu spojena pomocí tzv. sušumny, akášického principu.
40. Co je ida, pingala a sušumna v astrálním těle a jejich funkce z astrálního hlediska?
Ida je elektrické a pingala magnetické fluidum. Obě protékají prostřednictvím akášického principu sušumnou, která se od nejvyššího elementárního centra sahasráry, nacházejícího se pod temenem hlavy, rozprostírá podél páteře, a všechna ostatní elementární centra spojuje až k muladhaře. Ida a pingala představují vlastně čtyřpólový magnet s jeho dvojitou polaritou. Posilují elementární centra v astrálním těle. Spolu s akášou vytvářejí jádro životní síly.
41. Jak se projevují čtyři božské vlastnosti v astrálním těle u obyčejného a u dokonalého člověka?
Průměrný člověk si představuje nejvyšší čtyři božské vlastnosti jsoucí mimo jeho osobnost. Podle jeho náboženského přesvědčení existuje v nebi všemohoucí, moudrý, vševědoucí, láskyplný, milosrdný a nesmrtelný Bůh. V jeho astrálním těle se tyto božské vlastnosti projevují jasně ve víře, intelektu, lásce, oddanosti a ve vědomí.
Dokonalý člověk má tyto jmenované čtyři nejvyšší božské vlastnosti ve spojení, ztotožnění s Bohem v sobě samém, realizované prostřednictvím postupného vývojového procesu. To znamená, že je jeho astrální tělo těmito nejvyššími božskými vlastnostmi prolnuto. Božské vlastnosti pak spojuje do určité myšlenky, jež umožní pojem Boha v jeho nejvyšší možné formě v astrálním těle zažít a projevit.
42. Problém jasnovidnosti a jasnosluchu. Jejich vývoj, případné patologické jevy.
Jasnovidnost a jasnosluch jsou okultní schopnosti vidění a slyšení mimo čas a prostor. Je lhostejné, zda se jedná o jasnozření a jasnoslyšení v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, nebo o vidění a slyšení zemřelých nebo podobné případy. Existuje několik druhů jasnovidnosti:
1) Vrozená jasnovidnost, která je lepší.
2) Jasnovidnost, která se projevuje prostřednictvím podvědomého přesunu živlů v duchu, v mentálním těle, nebo prostřednictvím silných otřesů mozku při různých onemocněních. Obzvláště jako následek záchvatu mrtvice nebo při duševních nemocech se může u postižených osob dostavit zřetelná či méně zřetelná jasnovidnost. Také mediálně nadané osoby, které se prostřednictvím neviditelných bytostí mohou přivést k jasnovidnosti, patří do této skupiny. Rovněž osoby užívající určité omamné prostředky, opium, hašiš, atd. se záměrem násilím vyvolat jasnovidnost, patří do druhé skupiny. Všechny tyto případy, které do druhé skupiny náleží, jsou pro lidské zdraví ve všech úrovních škodlivé a mnozí postižení končí v zařízeních pro duševně choré. K dosažení jasnovidnosti bychom nikdy neměli sahat k takovýmto pochybným a škodlivým prostředkům.
3) Další metoda k dosažení jasnovidnosti je ta, která může být vyvolána oslabením nebo přechodným ochrnutím zrakového orgánu. Fixování nějakého předmětu v magickém zrcadle, v křišťálové kouli či v drahokamu je téměř jistou metodou k dosažení jasnozření. Ta ovšem není vhodná pro každého. V takovém případě nesmí být ovlivněn optický nerv; uvedené předměty mají sloužit pouze jako pomocné prostředky pro oči zkušeného, již jasnovidného mága. Schopnost jasnozření spočívá v nadání, v duševním astrálním vývoji, je tedy závislá na zralosti mága.
4) Konečně jde o jasnovidnost, kterou si lze osvojit prostřednictvím správného magického vývoje, zrakovými cvičeními. K tomuto vývoji potřebujeme jasnou představu univerzálního světla jako aspektu ohně stojícího v analogii k oku a vůli. Bez jasné, přirozené a viditelné představy univerzálního světla nemůžeme dosáhnout odpovídajícího úspěchu. Univerzální světlo vtáhneme do sebe, nejdříve ho vdechneme do celého hmotného a astrálního těla a potom jej soustředíme do obou hmotných a astrálních očí a zhustíme do očních bulev. Do tohoto světla koncentrujeme vlastnost jasnozřivosti tím, že si představíme, jak univerzální světlo vším proniká, všechno jasně vidí a čas a prostor mu nejsou překážkou. Světlo držíme přibližně deset minut pevně v očích, načež ho necháme opět rozplynout v prostoru, aby se naše oči znovu dostaly do normálního stavu. Jinak bychom nemohli již rozlišit, vnímáme-li právě normálním nebo jasnovidným zrakem. K rychlejšímu dosažení jasnozřivosti používáme také magickou vodičku, tzv. kapalný kondenzátor.
Jasnosluch. Vývoj jasnosluchu je tentýž jako U jasnozřivosti. Pomocí jasnosluchu můžeme vnímat hlasy také na velkou vzdálenost. Současně se v nás projevuje hlasité myšlení přicházející z nitra buď z oblasti srdce, nebo z oblasti solárního plexu. Po základním výcviku registrujeme prostřednictvím jasnosluchu všechno, jako kdybychom s někým zcela normálně hovořili. Všechno, co bylo řečeno o jasnozření, o stavech, které vyvolávají patologické jevy, platí také pro jasnosluch a jasnocit. Pro rozvinutí jasnosluchu používáme jako kapalný kondenzátor silný odvar heřmánku (v destilované vodě). Potřebujeme ještě dvě vatové zátky do uší. Zvlhčíme je kapalným kondenzátorem a naplníme pomocí stlačeného živlu vzduchu. Do něj jsme imaginovali představu, že v našem těle vyvolá schopnost jasnoslyšení. Vatové zátky zasuneme do středu obou uší. Do celé hlavy zavedeme akášický princip, přeneseme své vědomí do obou uší a představíme si schopnost absolutního jasnosluchu. Po delší meditaci a koncentraci necháme akášický princip rozplynout v univerzální akáše, odstraníme z uší vatové zátky a dobře je uschováme, aby se nedostaly do nepovolaných rukou.
+++
Otázky, týkající se hrubohmotné úrovně…
1. Hrubohmotné tělo a jeho anatomie.
Hrubohmotné tělo vzniklo z akášického principu působením elektrického a magnetického fluida. Všechno, co se v univerzu, makrokosmu, odehrává a existuje, odehrává se také v lidském těle, mikrokosmu. Proto se Boží prozřetelnost věrně zrcadlí v lidském těle. Zdraví je velmi důležitým faktorem v lidském těle. Z hermetického hlediska je to dokonalá harmonie všech sil, v lidském těle působících, se zřetelem k základním vlastnostem živlů. Proto musíme udržovat v těle elementární rovnováhu, abychom si udrželi také dokonalé zdraví. Lidské tělo bývá vyživováno a udržováno pomocí jídla a dýchání, které v těle způsobují proces spalování. Na přijímání potravy a dýchání je tedy závislý náš život. V potravě jsou ovšem živlové látky obsaženy nerovnoměrně. Proto se musíme živit různorodou stravou, abychom všem živlům dodali potřebné pohonné látky. V případě jednostranné výživy by naše tělo onemocnělo, protože by některý element neobdržel svou nutnou výživu.
V lidském těle jsou živly takto rozděleny: živel ohně v hlavě, živel vzduchu v hrudníku, živel vody v břiše a živel země v celém těle, v mase, svalech a kostech. Jejich funkce jsou budovatelské, vyrovnávací a ničivé. Element ohně působí v pozitivním směru oživujícím účinkem, budovatelsky, v negativním pólu ničivě. Živel vodní působí v pozitivní polaritě budovatelsky, udržuje, v negativním směru všechno rozkládá, ničí. Živel vzduchu je neutrální, vyrovnává v dýchání účinky vodního živlu a ohně, v pozitivním smyslu oživuje, v negativním směru ničí. Živel země usměrňuje prostřednictvím svého stlačení, pevnosti a ztuhnutí všechny ostatní živly a drží je pospolu. V pozitivním smyslu podporuje růst, zralost těla, v negativním působení zapříčiňuje stárnutí, slabost a umírání. Živel země působí v lidském těle jako čtyřpólový magnet, jako elektromagnetické fluidum, v němž ještě zvlášť působí ostatní živly.
V těle, kromě hlavních částí, mají živly ještě speciální účinky podle jejich polarity v tom kterém orgánu nebo úseku lidského těla. V určitých orgánech působí elektrické fluidum zevnitř ven a magnetické fluidum zvenku dovnitř. U jiných orgánů je tomu zase naopak. Děje se tak proto, aby byly chod a funkce živlů v celém organismu harmonicky a analogicky sladěny. Znalost této polarity záření je hermetickou vědou nazývána okultní anatomie těla.
2. Čím je tělo udržováno při životě?
Lidské tělo je udržováno naživu pomocí příjmu výživy a dýchání, neboli tzv. procesem spalování.
3. Čím je udržováno pohromadě hmotné, astrální a mentální tělo?
Hmotné tělo je spojeno s astrálním tělem prostřednictvím astrální matrice. Astrální tělo s mentálním drží pohromadě prostřednictvím mentální matrice. V obou případech se tak děje pod vlivem působení živlů, tzv. prací živlů.
4. Působení živlů v těle.
V těle spolupůsobí univerzální živly ohně, vzduchu, vody, země a akáša. V hlavě sídlí živel ohně, tam se odehrává všechno aktivní. V hrudní oblasti převažuje živel vzduchu, který automaticky vyrovnává pomocí dýchání účinky ohně a vodního živlu. V břiše působí živel vody prostřednictvím chemického zpracování kapalných látek a vyměšování. V nohách a v celém těle, hlavně v mase, svalech a kostech jsou jmenované živly působením živlu země drženy pohromadě. Takto sdružuje pomocí své pevnosti a stahování ostatní živly v jejich činnosti. Živel země zapříčiňuje růst, zralost a stárnutí lidského organismu. Akáša se projevuje v živosti nebo vitalitě, tzn. v opačném působení krve a spermatu (hormony).
5. Elektrický a magnetický vliv a jeho příčiny.
Pokud se nacházíme pod vlivem elektrického fluida, působí v nás živel ohně silněji. Cítíme v tomto případě horko, nebo jsme ve zvýšené míře činní, přičinlivě pracujeme, podle toho je v nás živel ohně přesycen.
Při zesílení vlivu magnetického fluida pociťujeme chlad, a pokud je v nás magnetické fluidum přesyceno, bude zesíleno vyměšování.
6. Jaký je rozdíl mezi elektrickým a magnetickým vlivem a jejich účinkem?
Elektrický vliv se u nás projevuje v cholerickém temperamentu a ve vůli, magnetický vliv v melancholickém temperamentu a ve víře. Na povrchu lidského těla působí elektromagnetické fluidum jako zářící životní magnetismus. Pravá strana těla je u praváka aktivně elektrická, levá strana je pasivně magnetická. U leváků je to naopak.
Elektrické fluidum v nitru každého těla způsobuje svou expanzí záření elektronů, které jsou opět přitahovány magnetickým fluidem země. Elektrické fluidum se nachází uvnitř všeho stvořeného, tedy též ve středu země, zatímco magnetické fluidum působí na povrchu země a všeho stvořeného. Působení elektrického fluida se vyznačuje teplem a expanzí, magnetického fluida chladem a stahováním. Rozdíl (protiklad) mezi působením elektrického a magnetického fluida je příčinou zemské přitažlivosti nebo váhy, zemské tíže. Elektrické fluidum tvoří ve všech organických a anorganických tělech z chemického, alchymistického hlediska kyseliny, zatímco magnetické fluidum působí zásaditě.
7. Jak je možno z hermetického hlediska ovlivňovat hmotné tělo – eucharistie?
Hmotné tělo můžeme ovlivňovat prostřednictvím vzduchu, vody a jídla, pokud do nich vložíme určitá přání pro zušlechtění našeho těla – jako např. zdraví, sílu, úspěch, klid, atd., pro dosažení nejvyšších cílů, pro získání živlové rovnováhy apod. Tato přání přenáší akášický princip do prolínané hmoty, kterou přijímáme jako dýchání, vodu (nápoje), výživu do hmotného těla, do krve. Odtud jsou pak tato přání prostřednictvím elektromagnetického fluida přes astrální a mentální matrici přenášena až k vědomí ducha, nejvyššího akášického orgánu, jenž naše přání uskuteční.
8. Jak se projevuje polarita u mužů a u žen?
Polarita se u mužů a žen projevuje:
a) u mužů v tvůrčí síle,
b) u žen v plodné síle.
To platí pro pohlavní styk. Tvůrčí síla jako plus je u muže obsažena v pohlavním orgánu, a u ženy lze pasivní plodnou sílu rovněž najít v jejím pohlavním orgánu.
Pro jisté magické operace musí kouzelnice, žena, partnerka, být vyškolena v ovládání elektrického a magnetického fluida, v proměňování polarity v sobě, takže při pohlavním styku její hlava působí magneticky a její pohlavní orgán elektricky. U muže zůstává v tomto případě polarita nezměněna, hlava musí mít polaritu magnetickou a pohlaví elektrickou.
9. Problém sexuální magie.
Magicko-sexuální operace, do které vložíme pouze nejčistší, nejušlechtilejší přání a úkoly, je svatý čin, modlitba, jejímž prostřednictvím napodobujeme akt kosmické lásky, jelikož vše co bylo v kosmu stvořeno, bylo uskutečněno aktem lásky. Na tomto univerzálním zákonu je založena také sexuální magie.
Během spojení vzniká mezi oběma partnery nadměrné dvoupólové napětí sil, které má obrovské účinky. Při tomto aktu lásky nevzniká nový život, nýbrž odpovídající příčina s účinkem. Při svatém aktu lásky působí čtyřpólový magnet JOD-HE-VAU-HE jako volt, což náleží k nejvyššímu tajemství lásky v tvoření.
10. Základní zákony hrubohmotné látky.
Základní zákony hrubohmotné látky jsou čas, prostor, váha a míra, jako působení tvůrčí činnosti čtyřpólového magnetu.
11. Co jsou z hermetického hlediska nemoci těla a jak je možno je ovlivňovat?
Nemoci lidského těla vznikají ze silných poruch živlových funkcí elektrického a magnetického fluida nebo z disharmonie mezi hmotným, astrálním a mentálním tělem. Nemoci mohou být podmíněny i karmicky. Mohou být ovlivněny látkou s nějakou opačně působící nemocí – alopatie, nebo látkou stejného základu, jako je nemoc sama – homeopatie. Vedle léčení přirozeného může být vyvoláno působením živlů, elektrického či magnetického fluida magnetizéra, který má těchto fluid nadbytek. Nemoci mohou být ovlivněny a léčeny také různými jinými metodami, např. prostřednictvím bytostí neviditelného světa, mumiální magie, negativních stavů, askeze, vampýrismu, abstraktní imaginace, sexuální magie, proudu a magnetismu, prostřednictvím prány (životní síly), pomocí modlitby, rituálů, sympatické magie, mimické formy kabaly a pomocí géniů.
12. Co je krev a sperma z hermetického hlediska?
Krev a sperma (hormony) jsou nositeli akášického principu. Opačné působení těchto dvou látek se projevuje v životní síle nebo vitalitě.
13. Jak jsou v akáše registrovány látkové činy?
Látkové skutky se zaznamenávají ve světě příčin v látkové sféře jako účinky a příčiny zároveň.
14. Jak je možné číst minulost, budoucnost a současnost?
Minulost, přítomnost a budoucnost může mág číst nebo vidět prostřednictvím magického zrcadla. Přivede se do stavu transu, nařídí se pomocí obrazotvornosti na obrazy a může tímto způsobem číst v akáše minulosti, budoucnosti a přítomnosti každého.
15. Jak se připravuje (preparuje) tělo pro různé účely, např. léčení? O materializaci (zhmotňování)
Pro účel léčení je možno buď celé tělo, nebo pouze ruce prolnout životní silou a pak přenést na nemocného člověka, jeho nemocný orgán, nemocnou část těla.
Pro materializaci může mág v sobě nebo mimo sebe sama určitý živel tak mocně zhustit, že při projekci do určité věci, představy, se tato věc nebo představa rovnou zhmotní. Je rovnou hmatatelná a může být tedy pozorována i neškoleným člověkem.
16. Příprava těla pro astrální kontakt.
Pro astrální úroveň musíme naše tělo připravit: naplnit astrální látkou, to znamená částí akášického principu, která je v prostoru k dispozici s elektřinou a magnetismem astrálního světla.
17. Jak lze omladit tělo? Různé metody, zákony a podmínky.
Hmotné tělo lze omladit pomocí životních elixírů. Pro mentální úroveň se používají esence, pro astrální úroveň tinktury a pro úroveň látkovou různé soli, extrakty. Kámen mudrců, rudá tinktura, zelený lev, jsou podle alchymistů koncentrovanou silou ze všech čtyř živlů a z pátého jako podstaty. Větší množství nejen léčí všechny nemoci a zvyšuje vitalitu, nýbrž dokonce omlazuje celé tělo.
Astrální elixíry jsou alchymické akumulátory, které mají ten smysl, dosáhnout tolika živlové rovnováhy, že potom můžeme využít kteréhokoli živlu z nich. Ve stadiu omlazování je to živel ohně, jenž slouží astrálnímu omlazení. Proto je omlazení astrálním způsobem tou nejúčinnější metodou a bez jakéhokoli nebezpečí.
Pokud alchymista nebo hermetik ovládne živly, může tyto omlazující živlové vlastnosti též koncentrovat do fyzických elixírů a esencí. Teprve pak bude elixír magicky účinný, bude-li nabit odpovídajícím živlem (fluidifikován), a jeho účinek se rozptýlí také do látky a astrálu každého, kdo ho použije.
Mentální elixír je myšlenková, rozumová, imaginární představa absolutního uzdravení, omlazení, udržování (konzervace) proto, že tyto myšlenky citově prožíváme. Myšlenky můžeme zhustit nebo pomocí astrálního fluida přemístit a současně také pro fyzické cíle vytvářet předpoklad pro úspěchy, omlazení a podobné.
Hermetik, který chce elixír života dokonale využít, musí důvěrně znát všechny analogie hmoty, astrálu a mentálu. Musí znát jejich živlové působení a tyto živly dokonale ovládat. Zhotovení elixíru je pouze upotřebení živlových procesů v přírodě. Také prostřednictvím autosugesce můžeme vyvolat proces omlazení hmotného a astrálního těla.
Omlazení fyzického a astrálního těla má ovšem také své stinné stránky. Podle univerzálního zákona lidského vývoje se musíme při omlazení vrátit do mladších let a přitom zároveň ztratíme naše zkušenosti, znalosti, popřípadě i moudrost a zážitky z naší hermetické práce minulých let podle toho, o kolik let jsme omládli! Omladíme tedy nejen hmotné, nýbrž i astrální a mentální tělo. Každý dobrý mág si jistě velmi dobře rozváží, zda je kvůli několika letům mladého života ochoten zaplatit tak vysokou duchovní a duševní cenu.
18. Působení dráždících prostředků na hmotné a mentální tělo.
Dráždidla otupují především myšlení v mentální oblasti a vyvolávají nežádoucí jevy jako následky poruch mezi elektrickým a magnetickým fluidem. Mnohdy způsobují vykolejení určitých smyslových orgánů, např. zraku, sluchu a citu ve čtvrté dimenzi. Podle toho, co zpravidla při užívání dráždidel sledujeme, může být člověk na krátký čas obdařen jasnozřivosti, jasnosluchem nebo jasnocitem.
Zpravidla jsou to nízké astrální bytosti, které rády využívají takové příležitosti a projevují se svým způsobem v médiích bez vůle. Tento stav vyvolaný dráždidly je vždy škodlivý, obzvlášť není-li kontrolován, protože bývá vytvořen násilně a znenadání nepřirozenou cestou. Zároveň tím velmi silně trpí mentální smysly, myšlení, živel vzduchu a jeho aspekty. V hmotném těle bývají pak těmito škodlivými zásahy otupeny nervy, oslabeno srdce a poškozeny smyslové orgány. To vše má velmi škodlivý vliv na astrální tělo, smysly, a na elektrické a magnetické fluidum, jehož funkce mohou být nebezpečně narušeny. Pokud je experiment z nějakých důvodů často opakován, např. z náruživosti, touhy po stavu omámení, nebo pro dosažení jasnozřivosti, jasnosluchu a jasnocitu, zvykne si hmotné tělo na tyto dráždivé prostředky tak silně, že postižený člověk již není schopen se touze po nich ubránit. Člověk chřadne. Hmotné, astrální a duchovní tělo, smysly a intelekt otupují, může dojít až k otevřené duševní a fyzické nemoci.
19. Harmonie a disharmonie v těle a jejich příčiny.
Harmonie je společná, v souladu stojící práce všech živlů, působících v lidském těle. Harmonie se projevuje v dokonalém zdraví duše a ducha, v rozvoji těla do krásy a svěžesti. Disharmonie se v lidském těle projevuje jako poruchy funkcí živlů. Pokud již vznikla nemoc, jedná se již o velkou, vážnou a viditelnou poruchu živlu. Harmonie a disharmonie jsou projevy zákonitosti.
20. Co je mládí, co je stárnutí?
Mládí je stav vývoje lidského těla od jeho narození až k pubertě, plnoletosti, k ukončení základní školy. Během této doby tělo roste a sílí a zároveň se vyvíjejí jeho smysly a vlastnosti. V tomto čase jsou to rodiče a vychovatelé, kdo jsou zodpovědní za výchovu a činy dětí, které ještě nedosáhly plnoletosti. Jakmile se dítě osamostatní, to znamená, opustí školu a začne vykonávat povolání, přebírá samo zodpovědnost za svoje činy, myšlenky a city. Od této doby si dítě vytváří své vlastní osudové příčiny a následky. Od dětství až do období puberty pracují všechny živly na budování lidského těla. Zvláště živel země upravuje jeho růst.
Stárnutí je vlastně odumírání lidského těla, zapříčiněné rozkladnou činností živlů, zvláště pak živlu země. Tento stav se projevuje úbytkem sil, nepravidelností a častými poruchami funkcí jednotlivých živlů a nemocemi.
21. Co znamená z hermetického hlediska krásné tělo?
Z hermetického hlediska je krásné tělo krásný obal, oděv věčného ducha, jenž ho používá jako svůj nástroj k projevování se v hrubohmotné sféře. Krásné tělo je také symbolem a projevem dokonalého zdraví, souladu a dokonalé harmonie všech elementárních sil, jež v člověku pracují.
22. Jak lze tělo prolnout, preparovat?
Hrubohmotné tělo můžeme prolnout různými přáními, vlastnostmi a schopnostmi tím, že do těla vtáhneme univerzální živly, které odpovídají našim přáním, modlitbám atd. Do těchto živlů vkládáme stavy, schopnosti, vlastnosti a síly, jejichž pomocí chceme naše tělo zušlechtit, prolnout. Všechna naše přání, schopnosti a vlastnosti musí odpovídat našemu vývoji. Prolínání se děje prostřednictvím akášického principu a projevuje se účinně prostřednictvím elektromagnetického fluida postižených příslušných živlů.
23. Co znamená elektromagnetická dynamika v lidském organismu?
Elektromagnetická dynamika je neustálé harmonické napětí mezi elektrickým a magnetickým fluidem. Účinnost této dynamiky závisí na vyzařování síly obou pólů, elektrického a magnetického fluida. Aktivní – činnost, pasivní – lenost.
24. Jak působí živly v lidském organismu?
Živly působí v lidském organismu prostřednictvím svých funkcí neboli sil. V hlavě působí živel ohně, zde se odehrává veškeré aktivní dění. Hrudník ovládá živel vzduchu automatickým dýcháním, břicho vodní živel, který rozkládá a vylučuje tekutiny, pod tím živel země, jenž svou tuhostí drží pohromadě celé tělo – v kostech, svalech, v mase a je příčinou jeho růstu, zrání a odumírání. Kromě toho v každém orgánu a části těla existují ještě specifické živly, které harmonii završují.
25. Co je tzv. zlatý střed těla, akáša?
Zlatý střed těla, bod akáša, je bod absolutní rovnováhy, absolutně nejhlubší bod ve středu těla. Z tohoto středu ovládá akášický princip celé hrubohmotné tělo fyzické úrovně. Tento bod nazýváme také plexus solaris a nachází se mezi páteří a sídlem srdce.
26. Co je příčinou růstu těla?
Růst těla je regulován prostřednictvím dýchání a trávení potravy, pomocí tzv. spalovacího procesu. Také spánek, klid a pohyb jsou bezpodmínečně nutné. Jedná se zde vlastně o živlům odpovídající práci čtyřpólového magnetu, přičemž se živí a posilují, aby své funkce mohli dobře vykonávat.
27. Jak působí karma na lidské tělo?
Negativní karma se v lidském těle projevuje prostřednictvím určitých nemocí, které nelze vyléčit, dokud působení karmy trvá.
28. Působení měsíce při menstruaci ženy.
Elektrické fluidum, které působí v době přibývání měsíce a nejsilněji v čase úplňku, má určitý očistný vliv na krev ženy. Mezi magnetickým fluidem měsíce a elektrickým fluidem v krvi ženy vzniká určité napětí, jež čistou krev váže, aby byla způsobilá k oplodnění. Nečistoty, které se během tohoto napětí v krvi vytvářejí, se od čisté krve odlučují a pomocí vylučovacích orgánů jsou z těla ženy odváděny. To je působení indukce, pravidelného rytmu.
29. Co je (mentální) plodnost?
Mentální plodnost je vlastně dokonalá imaginace (obrazotvornost), skrze niž můžeme prostřednictvím víry, vůle a koncentrace cokoliv vytvořit.
30. Co je život a co smrt?
Život je věčná práce živlů ve čtyřpólovém magnetu. Všechno se narodí, dospívá, zraje a odumírá. Je to koloběh života, bytí ve vývoji všeho stvořeného. Fyzická smrt člověka je pouze přechod ducha a astrálního těla do astrální sféry, když je rozkladnou prací živlů porušena životní páska, astrální matrice, která spojuje astrální a hmotné tělo.
31. Co se stane s tělem, které bylo pohřbeno nebo zpopelněno?
Fyzické tělo zemřelého se rozloží v původní živlové látky, z nichž bylo stvořeno.
32. Různé léčebné metody k zachování vlastního zdraví.
Rozeznáváme následující léčebné metody:
1. Léčení dietou při mírných poruchách živlů v těle.
2. Přírodní léčbu: obinadla, zábaly, masáže, elektroterapii, koupele, dietu, slunce, vodu, vzduch, tělesná cvičení, rostliny.
3. Oficiální lékařskou vědu, léčící podle svých speciálních metod.
4. Alopatii, léčící opačnými účinky, než které nemoc zapříčinily.
5. Homeopatii, která léčí stejnými nebo podobnými látkami jako jsou ty, které původně nemoc vyvolaly.
6. Elektroterapii, léčící přebytkem elektrického fluida.
7. Elektro-homeopatii, která léčí elektrickým nebo magnetickým fluidem magnetizéra.
8. Biochemii, která léčí léky vyrobenými z živých organických látek.
9. Spagirika léčí pomocí léků, vytvořených z rostlin.
10. V oblasti hermetické medicíny existují ještě mnohé jiné léčebné metody.
Všechny pak sledují pouze jeden cíl, a to obnovení porušené rovnováhy určitých živlů v lidském těle a tím i odstranění nemoci.
33. Různé druhy fluidických kondenzátem.
Rozeznáváme následující druhy fluidických kondenzátorů:
1. pevné z kovů,
2. tekuté, tinktury,
3. vzdušné, vůně.
Dále existují jednoduché kondenzátory, vytvořené z jedné rostliny, např. heřmánek, ruský čaj, šalvěj, které slouží k rozvoji astrálních smyslů nebo k ovlivňování prostřednictvím živlů. Univerzální fluidické kondenzátory, vytvořené z mnoha rostlinných extraktů, slouží k ovlivňování hmoty. Konečně existují ještě pevné fluidické kondenzátory z kovů, které jsou využívány především k výrobě magických zrcadel.
34. Jak se chovají čas a prostor vůči tělu?
Čas a prostor působí v hmotné sféře tak, aby člověk mohl ve svém fyzickém těle prožít zkušenost omezení. Taková zkušenost patří k podmínkám pro jeho život ve třetí dimenzi, k úhrnu jeho mentální, astrální a fyzické existence.
35. Proč ztrácíme vědomí o minulých životech?
Vědomí minulých životů ztrácíme proto, abychom v našem současném vývoji osudu mohli co nejvíce vylepšit. Pokud bychom byli zpraveni o našich minulých životech, věděli bychom, že musíme vyrovnat ty či ony příčiny, a žili bychom více či méně šablonovitě. Život by pro nás pozbyl na zajímavosti.
36. Čím je podmíněna osudovost, trvání hmotného života?
Karmický zákon říká: Jak člověk zasil, tak i sklidí.“ To znamená, že se každý člověk vytváří pomocí určitých pocitů, myšlenek a činů, určitých příčin, které se automaticky registrují naprosto přesně ve sféře příčin, v hmotné, astrální a mentální úrovni. Každá příčina vyvolává nějaký přesně odpovídající příslušný následek nebo účinek, ať v dobrém smyslu, pokud se jedná o pozitivní příčinu, nebo v negativním smyslu, pak jde o příčinu negativní. A tyto následky, zejména v negativním smyslu, musíme v životě splácet, to znamená vyrovnávat.
Proto bývá život každého člověka řízen nejvznešenějším karmickým zákonem a je mu přesně určena délka života, aby mohl určité negativní příčiny vyrovnat dobrými činy a příčinami. A k tomuto účelu ho osud usadil do takových poměrů, společnosti a prostředí, aby se v tomto směru mohl úspěšně napravit. K tomu jsou mu nabídnuty stovky a stovky vhodných příležitostí, aby mohl tento hlavní úkol splnit.
Láska Boží prozřetelnosti jde tak daleko, že život člověka je zpravidla prodloužen, pokud se tento vydá na cestu magického vývoje, nebo onoho, který k této absolutní pravdě směřuje. Život člověka je také neustále podmiňován zušlechťováním a zdokonalováním ducha, duše a těla, neboť to je vlastně hlavní cíl lidského života. Do tohoto stadia musí každý jednoho dne dospět.
37. Jak se projevuje mentál a astrál prostřednictvím pěti smyslů lidského organismu?
Mentál se projevuje v hmotné sféře prostřednictvím písemných či vyřčených myšlenek nebo obrazů a představ. Astrál se v hmotné sféře projevuje prostřednictvím vášní, špatných návyků, negativních vlastností nebo projevy pozitivních vlastností: láskou, poctivostí, spravedlností, prací a zručností všeho druhu v pozitivním smyslu, s odpovídajícím citovým zabarvením. Při tom využíváme zpravidla všech smyslů našeho hmotného těla.
38. Jaké cíle sleduje hermetika?
Hermetika sleduje zušlechťování a zdokonalování člověka v souladu s univerzálními zákony makro- a mikrokosmu a jejich analogie více či méně i po stránce filozofické.
39. Jak se projevují jednostranný vývoj a jednostranná cvičení, která neodpovídají cestě k dokonalosti?
Jednostranný vývoj a jednostranná cvičení neodpovídají cestě k dokonalosti a prohlubují živlovou nerovnováhu, podlamují zdraví a zkracují život. Při takovémto průběhu jsou funkce určitých živlů abnormálně zvýšeny nebo vyvinuty, funkce jiných živlů však bývají zanedbávány, zakrňují a zaostávají.
40. Správné náboženství a fanatismus.
Správné náboženství je vlastní univerzální názor zasvěcence, který si vytváří pomocí hluboké meditace a poznávání univerzálních zákonů. To je pravé univerzální náboženství.
Náboženský fanatismus se projevuje přemrštěnými názory se zřetelem k církevním otázkám, pravdám, přesvědčením, které jsou stále relativní, kromě základní myšlenky o existenci Boha. Náboženský fanatismus se může u fanatických lidí projevovat tak, že své tělo vědomě mrzačí, nebo poskytují tělu pouze nejnutnější množství potravy, čili hladověním, atd.
41. Vztah člověka k Bohu.
Každý člověk je stvořen k věrnému obrazu Boha. Kdo tuto ideu správně pochopil, tomu je jasné, že v člověku spočívá část univerzální prozřetelnosti. Proto je předurčen k tomu, aby se k svému Bohu co možná nejvíc přiblížil a konečně se s ním ztotožnil. Toho dosáhne prostřednictvím uskutečnění božské myšlenky v sobě samém, od té nejnižší počínaje, postupem až k nejvyšší ideji, to znamená až ke ztotožnění s Bohem.
Velká většina věřících svého Boha nezná; je jimi ctěn, milován a poskytuje jim oporu. Protože Boží prozřetelnost představuje čistotu všech idejí, zrcadlí se tato čistota také v člověku, v jeho vlastnostech, jeho vědomí a svědomí. Podle toho utváří také každý člověk svůj život.
42. Postoj žáka k učiteli.
Žák ctí, váží si a miluje svého učitele, Mistra, nade všechno. Ví, že jeho učitel je Boží prozřetelností povolán k tomu, aby ho vychovával a poučoval o božských idejích, aspektech, o univerzálních zákonech v makro- a mikrokosmu, o velkých tajemstvích, která jsou v kosmu a v člověku očím nepovolaných skryta.
Mistr je pro žáka aspektem, zástupcem Boží prozřetelnosti samé, která se do něj vtělila a prostřednictvím jeho bytosti k němu promlouvá. Tak výsostné je postavení Mistra vůči žákovi. A proto si každý dobrý žák svého Mistra váží!
43. Co učitel smí a co nesmí (např. měnit charakter)?
Učitel může svému žákovi osvětlit intelekt, vědomí a vést jej tak, aby po cestě k nejvyšším cílům postupoval kupředu co nejlépe. To se děje takovým způsobem, že se žák připojí k vědomí svého Mistra nebo Mistr sám osvětlí žáka svou moudrostí, čímž na něj přenese osvícení vědomí. Žák pak může o mnoho snadněji pochopit duchovní a duševní problémy, které souvisí s jeho vývojem.
Charakter žáka ovšem Mistr měnit nesmí, neboť k tomuto činu nebyl univerzální prozřetelností oprávněn. Podle univerzálních zákonů lidského vývoje a karmických zákonů mění každý člověk svůj charakter způsobem svého života. Pokud by tak Mistr přesto učinil, musí za to nést následky, to znamená, že by musel převzít také část karmického zatížení žáka podle toho, do jaké míry jeho charakter vylepšil. V tomto směru může ovšem Mistr žáka poučit o tom, jakým způsobem si žák může svůj charakter co nejlépe sám zlepšit.
44. Rozdíl mezi dokonalostí a svatostí.
Mezi svatostí a dokonalostí je veliký rozdíl. Dokonalý člověk je, co se týče živlů, absolutně vyrovnaný a jeho duše je prolnuta nejvyššími božskými ctnostmi, jež odpovídají čtyřem univerzálním živlům. Takový člověk dosáhl ve své duši ztotožnění a sjednocení s Bohem.
Svatý člověk je ještě nedokonalý, protože v sobě uskutečnil pouze některé božské vlastnosti, je pouze svatě nedotknutelný. Proto se musí opět vrátit do zemské sféry na tak dlouhou dobu, dokud se nestane dokonalým.
45. Pojem Boha.
Bůh se ve své nejniternější a nejskrytější moudrosti podobá nestvořenému světlu. Tento nejvyšší aspekt Boha je nevyzpytatelný, prostřednictvím našich vnějších i vnitřních smyslů nepochopitelný a nepředstavitelný. Člověk nazývá Boha v esoterice slovem Akáša. Je to tedy akášický princip, tzv. éterický princip, praexistence, příčinnost všech věcí, všeho stvořeného. Je to prasíla, pátá síla, která vše stvořila, řídí a udržuje v rovnováze. Bůh je počátek a čistota všech myšlenek a idejí. Je světem příčin, v němž se všechno stvořené udržuje, od nejvyšších sfér až k nejhlubším. On je kvintesencí alchymistů. On je Vše ve Všem.
Boží prozřetelnost se nalézá také v člověku, v něm se zrcadlí nejlépe v jeho vlastnostech a schopnostech. Probuzený člověk, který dobře zná a ovládá univerzální zákony makro- a mikrokosmu, ví naprosto jasně, že je částí Božské jsoucnosti, a proto pokládá za svou svatou povinnost na magické a hermetické cestě dospět ke sjednocení s Bohem. Z toho důvodu v sobě rozvíjí nejvyšší božské ideje osobního Boha, kterého nade vše uctívá a miluje a k němuž směřuje vzhůru pomocí absolvování božských idejí postupně od nejnižších k nejvyšším, to znamená až ke ztotožnění se svou osobní Božskostí. Obyčejný člověk svého Boha nezná, proto v něj může pouze věřit. Ctí ho, miluje ho, aby u něj mohl nacházet oporu a neztratil se.
46. Co je makro- a mikrokosmos?
Makrokosmos je projevem Boha ve stvořeném světle. Vznikl působením čtyř elementů, ohně, vody, vzduchu a země, z akášického principu.
Mikrokosmos je člověk, v němž se makrokosmos zrcadlí. Všechno, co je v univerzu k dispozici ve velkém, nachází se také v člověku, v mikrokosmu. Také člověk byl stvořen z akášického principu protikladným působením živlů ve čtyřpólovém magnetu. Proto je člověk věrným obrazem Boha.
47. Hermetický význam okultních analogií.
Okultní analogie jsou věrné napodobeniny všech projevů přírody v člověku, odpovídající čtyřpólovému magnetu.
48. Symbolika v přírodě.
Symbolika je řečí přírody. Využíváme ji v různých obrazech, číslech, barvách, značkách, zvucích, tedy v symbolech, a tím k vyjádření určitých tajemství, která mají zůstat skryta před nepovolanými lidmi. Touto řečí k nám promlouvá příroda sama, zpravidla ve snech, v čase spánku. Vznešená symbolika je např. kabalistický strom života. Každá věc, náruživost, každý zážitek, bytost, atd., se dá nějakým určitým vhodným způsobem vyjádřit. Proto musí být v zájmu každého hermetika seznámit se důvěrně přinejmenším s nejdůležitějšími symboly přírody a účinnosti univerzálních živlů.
49. Deset základních pravd božských idejí. Proč má člověk deset prstů?
Existuje deset základních pravd:
1. Bůh, nejvyšší božský princip.
2. Láska.
3. Moudrost.
4. Všemohoucnost.
5. Vševědoucnost.
6. Zákonitost.
7. Věčný život.
8. Všudypřítomnost.
9. Nesmrtelnost.
10. Čistota všech idejí a myšlenek.
Pět prstů na pravé ruce člověka znamená, že v něm vládne pět univerzálních živlů, především oheň, vzduch, voda a země příslušně k vyzařování jejich aktivní polarity.
Akášický princip, odpovídající prostřednímu prstu, je nejvyšší princip, který ostatní živly v prstech udržuje a řídí.
Pět prstů na levé ruce člověka vyjadřuje rovněž pět univerzálních živlů ve stejném pořadí. Ale oheň, vzduch, voda a země vyzařují účinnost do negativních pólů.
50. Co je geniální představa Boha?
Geniální představa Boha je univerzální věčné slunce, absolutně dokonalé, působící mimo čas a prostor.
51. Svět idejí a svět příčin.
Svět idejí je mentální sféra nejvyššího akášického principu, jehož základním předpokladem jsou ideje všech myšlenek. Svět příčin je éterický princip ve všech sférách, kam se zaznamenávají veškeré stopy každého člověka, které pocházejí z jeho myšlenek, pocitů a činů v čase jeho minulých životů ve všech úrovních.
+++
Otázky týkající se funkce Akáši…
1. Co je rytmus v látkovém světě, v hmotném těle?
Pod pojmem rytmus rozumíme krátké přerušování, dočasné ukončování činnosti elektrických a magnetických fluid, které induktivně nebo deduktivně působí v nás nebo mimo nás v hmotném světě. Induktivně působí přerušování z nitra ven a deduktivně zvenku dovnitř. Přerušování nastává pravidelně nebo nepravidelně. Při pravidelném dosahujeme stejnoměrného vlivu, při nepravidelném přerušování vzniká chaos. Zpomalení nebo zrychlení rytmu závisí na dlouhých či krátkých vlnách. Čím delší vlny jsou, tím mírnější je jejich působení, čím kratší vlny, tím pronikavěji působí. To je tajemství magické dynamiky neboli kvadratura kruhu.
2. Jak se rytmus projevuje?
Rytmus se v nás projevuje při dýchání, induktivně nadechováním a deduktivně vydechováním. Práce srdce v lidském těle je rovněž induktivníma deduktivním přerušováním, rytmem života a pohybu. Činnosti vědomí během stavu růstu a podvědomí během spánku jsou projevy životního rytmu. Střídání dne a noci, neustále se opakující činnost přírody na jaře, v létě, na podzim a v zimě, dráhy a pohyb planet a hvězd, každý zvuk, zpěv, řeč, hudba i každý pohyb jsou projevem životního rytmu v hmotném světě.
3. Co je indukce z hermetického hlediska?
Indukce je základ životního rytmu. Způsobuje přerušování. Jedná se v podstatě o fyzikální zákon elektřiny a magnetismu.
4. Hermetický význam introspekce.
Hermetický význam správné introspekce (sebepozorování) spočívá v neustálém zvětšování a příjmu živlové rovnováhy na všech úrovních, až k dosažení absolutní živlové rovnováhy. Tato živlová rovnováha nám zaručuje dokonalé zdraví a životní sílu, které potřebujeme k našemu magickému vzestupu. Zároveň se v nás mohou projevit univerzální síly všech živlů, čímž se stále více duševně a duchovně vyvíjíme.
5. Boží soud. Co je ochránce astrální oblasti?
Boží soud je vlastně přísné zúčtování mezi pozitivními a negativními činy, jakmile dojdeme na konec našeho hmotného života a na práh astrální oblasti. Strážcem astrální oblasti je akášický princip, jenž zhodnotí podle příčiny a účinku naprosto přesně a spravedlivě naše myšlenky, city a činy a potom rozhodne o našem dalším osudu, pokud ještě nejsme zcela vyrovnaní.
6. Jak se projevuje akášický princip u obyčejného člověka a u hermetika?
Akášický princip se u obyčejného člověka projevuje ve svědomí, u hermetika v sebevědomí, v uvědomění si sebe sama.
7. Co je z hermetického hlediska materie (hmota)?
Hmota je výsledek práce živlů, elektromagnetického fluida, a je vzniklá z akášického principu. Existuje v čase a prostoru, má míru a váhu. V hmotě působí elektrické a magnetické fluidum.
8. Co je transmutace hmoty?
Transmutace hmoty je přeměna složení atomových jader a živlů na látku jiného elementu alchymistickým způsobem. V úvahu přichází v látce obsažené elektromagnetické fluidum, jež může být ovlivněno různými způsoby, aby se hmota změnila ve svém základu.
9. Kámen mudrců.
Kámen mudrců je vynikající fluidický kondenzátor – elixír, červená tinktura, tzv. zelený lev, v němž se nachází síla ze všech čtyř živlů v tak velkém množství, že nejen vyléčí všechny nemoci, vyrovná a zvýší vitalitu, ale také celé tělo dokonale omladí. Tento elixír bývá ovšem zřídka používán zasvěcencem, jelikož znamená velkou nevýhodu pro každého, kdo jej použije. Omladí totiž nejen tělesně, nýbrž i po duchovní a duševní stránce, a tak mág ztratí všechny zkušenosti, které získal spoustou namáhavé práce během dlouhých let.
10. Živlové bytosti a jejich funkce, jejich působení na hmotu.
Živlové bytosti žijí v astrálním světě. Je-li jim mágem svěřen určitý úkol a práce v materiální sféře, pak mohou živlové bytosti na fyzickou látku působit pouze tehdy, propůjčí-li jim mág dostatek své životní a astrální síly, aby se mohly zhustit až do hmoty.
11. Čtyři zákony o působení hmoty.
Hmota působí v čase a prostoru, v hmotnosti a míře.
12. Co je mája a jaké jsou její funkce?
Podle indické filozofie je mája svět klamů. Jedná se o fyzický svět, jehož úkolem je pečlivě střežit tajemství univerzálních zákonů v makro- a mikrokosmu před nepovolanými osobami.
Tento svět mámení v podstatě existuje pouze pro ony lidi, kteří neznají univerzální zákony. Pro zasvěcence znamenají mámení pouze překážky, které on sám může lehce poznat a objasnit, bojovat proti nim, dokud je zcela neodstraní.
13. Jaký rozdíl je mezi mystikou, kabalou, magií a hermetikou?
Mystik, pokud není současně mágem, se k Bohu blíží pomocí všelásky, mág tak činí cestou vůle a ovládání. Při zasvěcení ovšem neexistuje rozdíl mezi mystikou a magií, neboť zasvěcený mág je zpravidla zároveň mystikem.
Magie a kabala jsou nejvyšší existující vědy. Hermetika řeší otázky vztahující se k Bohu, člověku a kosmu víceméně filozofickým způsobem. Pojem hermetika bývá ale v literatuře interpretována různými způsoby, jeden z nich je např. odvozen od jména Hermes Trismegistos. Magie je praktická věda, odpovídající nejvyššímu umění, zatímco kabala je přísně exaktně založena na nejvyšším poznání, vševědoucnosti a vědě.
14. Jak vidí bytosti jiných meziplanetárních sfér člověka, který se zabývá hermetikou?
Meziplanetární bytosti považují hermetika za dokonalou meziplanetární bytost, která se svou jasně zářící aurou zřetelně liší od ostatních normálních lidských bytostí.
15. Rozdělení a použití Šalamounova chrámu v mentálu, astrálu a hmotě.
Ke čtyřem základním pilířům Šalamounova chrámu patří vědění, odvaha, chtění a mlčení. V mentální sféře si tyto čtyři vlastnosti uvědomujeme, meditujeme skrze ně a přeměňujeme je v činy.
O vědění pečujeme svým každodenním studiem, opakováním univerzálních zákonů makro- a mikrokosmu. V oblasti odvahy a chtění jsme v duchu pevně odhodláni tyto síly v sobě pěstovat s přesvědčením, že je již vlastníme. V mlčení setrváváme také ve svých myšlenkách v astrální sféře, čehož jsme dosáhli cvičením myšlenkového klidu.
Vědění zhušťujeme v astrální sféře pomocí neutrality vzduchu. Představíme si, že veškerá poznání pravdy i znalosti zákonů makro- a mikrokosmu máme již tak hluboko vtisknuty do paměti, že je s sebou vezmeme na věčnost a zůstanou navždy naším vlastnictvím. Vědění se projevuje prostřednictvím řeči, v astrální sféře se tak děje prakticky v hlasitých myšlenkách.
Odvaha roste v astrální sféře působením živlu ohně. Tato vlastnost náleží živlu ohně a posiluje se, když si neustále představujeme, že se v naší odvaze nalézá tolik moci a síly, že s jejich pomocí překonáme ty nejtěžší překážky, jen abychom dospěli ke svému cíli – za každou cenu.
Chtění v astrální sféře zhušťujeme pomocí magnetismu. Tato vlastnost náleží univerzálnímu živlu vody a my si představíme, že všechno, čeho chceme dosáhnout, samozřejmě pouze pro ušlechtilé cíle, se již uskutečnilo, jakmile jsme si toho začali být vědomi.
Mlčení v astrální úrovni upevňujeme a zajišťujeme skálopevným rozhodnutím, že nikdy v myšlenkách nebo pocitech, tím méně v činu, ano, nikdy ani ve snu, neprozradíme nic, co považujeme za svaté tajemství, k čemuž nás zavazuje přísaha. Tuto přísahu jsme složili sami před univerzální prozřetelností prostřednictvím našeho Mistra, učitele. Dynamika vzniká napětím, vlivem elektromagnetického fluida živlu země, ve kterém působí aktivní a pasivní pól. Tímto způsobem jsme zhustili všechny čtyři pilíře.
Vlastnosti a síly jsou v astrální sféře zhušťovány až k podstatě dostatečně silnou přípravou, aby se dala přenést přes astrální matrici až do hmotné úrovně.
Vědění, promítané ven, se v látkové sféře projevuje v řeči, v hlasitém přemýšlení nebo v přenášení myšlenek na papír. V tomto stadiu vývoje se vědomí halí do zvuku, řeči, písma, pohybu, tzn. do určitého rytmu (v přerušování proudu a magnetismu). Zhmotnilo se, a je proto v této formě nejúčinnější.
Odvaha, kterou jsme vyvinuli na mentální a astrální úrovni, nám přinesla hmotné ovoce. S pevnou vůlí, představivostí a manifestační vírou zvládneme všechno, co nás zušlechťuje a vede k našim nejvyšším cílům. Je to tvůrčí akt, skrze který se v nás zrcadlí stvořitel. Chtění se projevuje v látkové sféře v činy a my jsme uskutečnili, co jsme si předsevzali. Síla magnetického fluida byla tak silně nabitá, že musela být vybita aktivní částí živlu ohně, to znamená elektrickým fluidem, a tím došlo ke kýženému účinku.
Mlčení je moc projevující se u každého mága, který dovede mlčet ve všech úrovních. Pokud mág ví, kdy má v myšlenkách a pocitech mlčet, pak je zde dobrý předpoklad k tomu, aby také, zvláště před nepovolanými osobami, mlčel v hmotné sféře i tam, kde jsou pro mlčenlivost obzvláště těžké podmínky. Pokud se síla mlčení v materiální sféře působením elektromagnetického fluida, četnými překážkami živlu země, silně zhustí, dojde k absolutní mlčenlivosti. Tím roste také automaticky její moc v materiální sféře.
16. Co oživuje a povzbuzuje, příp. otupuje smysly v lidském těle?
Všechny smysly v lidském těle bývají povzbuzovány jim odpovídajícími odbornými cvičeními se živly. Naproti tomu bývají živly otupovány drážděním, dráždivými prostředky, omamnými drogami, tabákem, alkoholem a silným předimenzováním silně koncentrovaným živlem, živlovou látkou. Podívejme se např. bez ochranných brýlí do slunce nebo v sobě silně stlačme a podržme určitý živel. Podobně působí také nemírné pití alkoholu, obzvláště kořalky, apod.
17. Co je látková aura v materiálním těle a ve fyzickém světě?
Látková aura je úhrn zářících barevných vlastností a ukazuje se na všem, co bylo na zemi stvořeno. Jedná se o viditelné účinky pracujících živlů čtyřpólového magnetu v hrubohmotné sféře. Aura v látkovém těle zobrazuje zároveň barevné zářící živlové působení, to znamená práci čtyřpólového magnetu. Toto záření látkové aury odpovídá, co se kvality týče, přesně auře astrálního těla.
18. Co je Brahmovo dýchání?
Brahmovo dýchání je dýchání života, stvořené Bohem – stvořitelem z toho důvodu, aby vdechl všemu stvořenému život, svou životní sílu.
19. Rozvržení elektromagnetických vlivů v průběhu dne a jeho praktické využití a použití.
Každých čtyřiadvacet minut se střídá účinnost, vliv, vláda každého určitého živlu:
0 – 24 min. Akáša, 
25 – 48 min. vzduch, 
49 – 72 min. oheň,
73 – 96 min. země, 
97 – 120 min. voda.

Tento koloběh začíná o půlnoci.
Sled vládnoucích živlů se střídá každé dvě hodiny. Během nadvlády živlu ohně se nám nejlépe budou dařit optická cvičení, při živlu vzduchu akustická, vody pocitová, při nadvládě živlu země cvičení, která rozšiřují vědomí, tedy čich a chuť s optickými, akustickými a pocitovými cvičeními dohromady. U akáši se nám nejlépe podaří negativní stav a uvědomění si celé přítomnosti – „Věčné teď.“
Přejeme-li si tedy cvičit s ještě větší úspěšností nebo úspěšně provádět určité magické úkoly, využijeme zmíněné časové intervaly, odpovídající jednotlivým živlům.
20. Co je hřích?
Hřích je chyba, které se dopustíme, porušíme-li zákony makro- a mikrokosmu. Pokud víme, že něco děláme špatně a přesto to uděláme, pak spácháme již těžkou chybu – hřích.
21. Co je hřích proti Svatému Duchu?
Hříchu proti Svatému Duchu se coby mág dopustíme například v případě, kdy vědomě nedodržíme dané slovo nebo přísahu, kterou jsme složili před univerzální prozřetelností. Hřích proti Svatému Duchu je tedy mágovo vědomé porušení univerzálních zákonů nejhrubším způsobem, a to ve zvláště vážných případech.
22. Proč bývají zasvěcenci vysláni do naší zemské sféry a jaké mají poslání?
Zasvěcenci bývají vysíláni na zemskou úroveň, aby pro lidstvo vykonali něco ušlechtilého. Každý opravdový zasvěcenec má určité poslání – například vzdělávat žáky v magickém umění a vědě, uzdravovat nemocné trpící nevyléčitelnými nemocemi, podávat svědectví o základní pravdě univerzálních zákonů mikro- a makrokosmu, odvracet určité katastrofy, psát knihy o pravdě a dokonalé cestě k Bohu a podobně.
23. Co by znamenalo předstihnout stav vědeckého poznání a objevů na naší materiální úrovni?
Předstižení stavu vědění, objevů na naší materiální úrovni by znamenalo zákonu odporující zasahování do zákona vývoje lidstva na zemi. Zákon vývoje je aspektem karmického zákona příčin a účinků, který platí jako nejvyšší a nejvznešenější. Proto musí být tento zákon absolutně a bezpodmínečně každým mágem respektován.
24. Proč se objevují neustále nové nemoci a z čeho vznikají?
Vzhledem k tomu, že lékařská věda dosáhla již vynikajících úspěchů při léčení mnoha těžkých nemocí, reaguje karmický zákon na takové úspěšné zásahy novými nemocemi, aby lidé nemohli unikat přirozenému vyrovnávání příčin, jež si sami vytvořili. Jedná se zde o vývojový i karmický proces zároveň.
Nemoci vznikají poruchami funkcí živlů v lidském těle. Tato porucha elementárních funkcí vzniká hlavně silně vykolejenými a vyživovanými, opakujícími se negativními vlastnostmi, vášněmi, špatnými návyky, ale také z fyzických příčin, jako např. nachlazením, popálením nebo nehodami apod. Každou nemoc je ostatně možno hledat v živlové nerovnováze karmického zatížení z minulých životů.
25. Co je únava a fyziologický proces v těle, který tuto únavu vyvolává?
Pokud v lidském těle působí živel země silněji než obvykle, dostaví se do celého těla únava. Jedná se o přechodnou poruchu elektromagnetického fluida v lidském těle. Přetížení nervů a svalstva vyvolává celkovou únavu.
26. Působení nervů a jejich přetěžování.
Nervy jsou hlavním faktorem všech našich smyslů. Jejich hlavní centrum se nachází v mozku a v páteři. Každý smysl je spojen nervy, jako elektrickým vedením, se svým hlavním centrem v hlavě, v mozku. Smyslové vnímání nastává prostřednictvím smyslových orgánů nervovou cestou k mozku, kde si toto vnímání uvědomujeme.
Nervy bývají oslabovány, pokud je nějakým způsobem přetěžujeme, např. oči silným světlem, uši příliš hlasitým zvukem, příp. popálením, poraněním nervů, ať už kdekoli na těle. Mohou onemocnět a působit škodlivým vlivem na naše zdraví a smysly. Také různé nemoci mají na nervy a smysly škodlivý a rušivý vliv.
27. jak se projevuje nerovnováha v mentální oblasti, v astrální a materiální oblasti?
Ztráta živlové rovnováhy se projevuje v mentální oblasti prostřednictvím všech negativních vlastností a nemocí ducha. Nebyly ještě dostatečně zhuštěny, aby se mohly přenášet, ztělesňovat v astrální sféře.
V astrální úrovni vzniká elementární nerovnováha prostřednictvím negativních vlastností a nemocí pomocí projekce do nějaké životní situace.
V materiální oblasti vznikají nemoci projevy negativních vlastností, náruživostí a špatných návyků v řeči, pocitech a myšlenkách, které jsou přenášeny jako zralé účinky z astrální úrovně do úrovně látkové. Negativní vlastnosti a síly jsou zářícími účinky živlů, které pocházejí z jejich negativních pólů. Projevují se vesměs jako hmotná astrální aura a mentální aura.
Z německého originálu přeložila Monika Kuprová 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..